Besluit Van De Waalse Regering van 23 december 1998
gepubliceerd op 20 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998 tot bepaling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek wo

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027021
pub.
20/01/1999
prom.
23/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998 tot bepaling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten die aan een openbaar onderzoek worden onderworpen en van de voorschriften voor het openbaar onderzoek


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 4, 84, 89, 97, 110 à 114, 123, 126, 127 à 129, 133 en 150, vervangen bij het decreet van 27 november 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 84, eerste lid, 1°;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, specifiek gegrond op de overweging dat de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne » (Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest), in zijn advies van 17 februari 1998 over het ontwerp van besluit dat het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998 is geworden, er onder punt 2.5. op wijst dat het bebouwde gebied en het gebied bestemd voor binnenpleinen en tuinen in stand moeten worden gehouden, door de geplande voorwaarde inzake de diepte (15 meter) voor het openbaar onderzoek opnieuw op te leggen; dat de Raad van State in zijn advies van 11 maart 1998 over het bovenvermelde ontwerp van besluit geen bijzondere opmerking daaromtrent heeft geuit;

Overwegende dat dit besluit tot doel heeft het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998 te wijzigen in de zin aanbevolen door de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne »;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Besluit :

Artikel 1.In artikel 330, 2°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals ingevoegd bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 1998, worden de woorden « de bouw of herbouw van gebouwen waarvan de diepte ten minste drie meter meer bedraagt dan die van de gebouwen die op de aangrenzende eigendommen gelegen zijn » vervangen door de volgende woorden : « de bouw of herbouw van gebouwen waarvan de diepte, gemeten vanaf de rooilijn of de bouwlijn wanneer de aangrenzende bouwwerken niet gevestigd zijn op de rooilijn, groter is dan 15 meter en 4 meter meer bedraagt dan die van de gebouwen gelegen op de aangrenzende percelen; ».

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen of stedenbouwkundige attesten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een bericht van ontvangst of een ontvangbewijs na de datum van inwerkingtreding bedoeld in artikel 3 van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 december 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^