Besluit Van De Waalse Regering van 23 december 1998
gepubliceerd op 28 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 november 1991 betreffende de inning van de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027036
pub.
28/01/1999
prom.
23/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 november 1991 betreffende de inning van de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest, gewijzigd bij de decreten van 17 december 1992 en 22 december 1994, bij het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, bij het programmadecreet van 19 december 1996 houdende verschillende maatregelen inzake financiën, tewerkstelling, milieu, gesubsidieerde werken, huisvesting en sociale actie, bij het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer en bij het decreet van 16 juli 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 november 1991 betreffende de inning van de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op de uiterst dringende noodzakelijkheid, gewettigd door het feit dat dit besluit in werking moet treden op dezelfde datum als het decreet houdende wijziging van het bovenvermelde decreet van 25 juli 1991, namelijk op 1 januari 1999;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw en van de Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 november 1991 betreffende de inning van de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest worden de woorden « Office régional wallon des déchets » vervangen door de woorden « Office wallon des déchets » en worden de punten a) tot c) vervangen als volgt : « a) het opmaken van de kohieren met het oog op de uitvoering van artikel 23, eerste lid, van het decreet; b) de ontvangst van de aangiften bedoeld in de artikelen 18ter, eerste lid, 20, eerste lid en 22, eerste en derde lid van het decreet, de controle erop en de rectificatie ervan krachtens de artikelen 23 en 23bis van het decreet;c) de aanslag van ambtshalve bedoeld in artikel 23ter van het decreet; ».

In artikel 1, 2°, b) en c) van hetzelfde besluit worden de lettertekens « 23, § 1 » vervangen door de lettertekens « 23, eerste lid ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « Office régional wallon des déchets » vervangen door de woorden « Office wallon des déchets » en wordt een § 4 ingevoegd, luidend als volgt : « § 4. De ambtenaren bedoeld in artikel 15, § 2, 3°, van het decreet van 25 juli 1991 betreffende de belasting op de afvalstoffen in het Waalse Gewest zijn de ambtenaar die de « Office wallon des déchets » leidt en de Inspecteur-generaal van de Afdeling Milieupolitie van het Ministerie van het Waalse Gewest. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 december 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^