Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 1998
gepubliceerd op 25 augustus 1998

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diens

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027482
pub.
25/08/1998
prom.
23/07/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JULI 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 7°;

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gegeven op 23 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 1998;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 10 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de aanpassing van de personeelssubsidiëring, krachtens de overeenkomsten die gesloten zijn in het kader van de eisen van de vakbondsorganisaties uit de non-profitsector, zo spoedig mogelijk in werking moet treden om de bedoelde aanwervingen vanaf 1 juli mogelijk te maken;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In Titel III, hoofdstuk II, van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 worden een afdeling 4 en een artikel 31bis ingevoegd, luidend als volgt : « Afdeling 4 - Bijzondere toelage om de begeleiding te versterken.bis.

Artikel 3bis.Er wordt een maandelijkse toelage van 50.000 BEF voor de financiering van een bijkomende halftijdse opvoeder toegekend aan de residentiële diensten voor volwassenen, de residentiële nachtdiensten en de residentiële diensten voor jongeren.

Het Agentschap eist de terugbetaling van deze toelage als de dienst het Agentschap, binnen drie maanden na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, geen bewijsstuk bezorgt waarbij bevestigd wordt dat naast het op 1 juli 1998 tewerkgestelde personeel op z'n vroegst op die datum een opvoeder halftijds in dienst is genomen. Dit bewijsstuk wordt getekend door de Bedrijfsraad of het Basisoverlegcomité of, bij gebreke ervan, door de vakbondsafvaardiging of, bij gebreke ervan, door twee gewestelijke vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de Paritaire commissie van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen.

Als een werknemer ontslagen wordt of op de een of andere manier de dienst verlaat, moet deze onmiddellijk in zijn vervanging voorzien.

Als deze verplichting niet nagekomen wordt, moet de toelage terugbetaald worden aan het Agentschap. »

Art. 3.Artikel 21, § 1, 4°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « de aanwezigheid naar rata van minder dan 25 %, 25 à 50 %, 50 à 75 % en meer dan 75 % van de weekend- en schoolvakantiedagen; »

Art. 4.Artikel 53, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De bedragen bedoeld in de artikelen 29, § 3; 30, 31bis, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46 en in bijlage V worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 119,53 van 1 mei 1996. »

Art. 5.De tekst van § 1 van bijlage IV bij het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen, wordt vervangen door de tekst van bijlage I bij dit besluit.

Art. 6.De tekst van punt a) van bijlage X bij het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij dit besluit.

Art. 7.De tekst van punt a) van bijlage XIV bij het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen, wordt vervangen door de tekst van bijlage III bij dit besluit.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Art. 9.De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juli 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O's, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^