Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2011
gepubliceerd op 06 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Champ des 7 ânes" in Froidchapelle te herontwikkelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011203343
pub.
06/07/2011
prom.
23/06/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Champ des 7 ânes" (CTI van Erpion) in Froidchapelle te herontwikkelen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE, op 13 juli 2007;

Gelet op de exploitatievergunning van het CTI van Erpion, in het gehucht "Champ des 7 ânes", gelegen op de gemeente van Froidchapelle, afgegeven op 16 december 1999 door de provinciale Deputatie;

Overwegende dat de exploitatievergunning op 31 december 2011 eindigt maar het einde van de lozingen wordt bepaald op 30 juni 2010;

Overwegende dat het CTI van Erpion door de intercommunale "Intersud" sinds 1979 werd uitgebaat; dat het tot 1 januari 2008 als verwijderingscircuit voor afvalstoffen van Zuid-Henegouwen is gebruikt, en tot eind 2009 uitsluitend voor de opvang van niet-fijngemalen grof huisvuil;

Overwegende dat het CTI van Erpion in dit kader enkele duizenden ton inerte en huishoudelijke afvalstoffen heeft opgevangen (geraamd op 836 000 m3 tussen 1979 en 2003);

Overwegende dat het CTI van Erpion het voorwerp heeft uitgemaakt van een eerste rehabilitatiefase tussen 1998 en 2002, met onder andere de invoering van een ontgassings- en een pompnetwerk van percolatiewater, alsook een valorisatie-/vernietigingseenheid van biogas en een zuiveringsstation van percolatiewater;

Overwegende dat de afvalstoffen vanaf 2002 op de eerste gesaneerde stortvakken zijn gestort; dat slechts zes van de twaalf voorziene vakken konden worden gebruikt en dat de top onvoltooid blijft;

Overwegende dat er zich gedurende de uitbating van de site overigens verschillende incidenten voordeden, zoals overstromingen van percolatiewater, met als gevolg een verontreiniging van de omliggende bodems, branden van afvalstoffen,...;

Gelet op de technische audit uitgevoerd door de SPAQuE in 2008;

Overwegende dat deze audit tot de absolute noodzaak besluit om de site in oorspronkelijke staat te herstellen;

Overwegende dat de site een sterk vervuild karakter vertoont, dat een risico voor het leefmilieu en/of de gezondheid oplevert en waarvoor een prioritaire interventie vereist is;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst oplegt om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat krachtens voornoemde bepalingen, een ingebrekestelling is gericht op 9 mei 2011 aan de intercommunale Intersud;

Overwegende dat Intersud, in haar antwoord van 23 mei 2011, verklaart niet te kunnen ingaan op de ingebrekestelling;

Overwegende dan dat, overeenkomstig artikel 43, § 1, derde lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, de Waalse Regering de SPAQuE zal belasten met een spoedige sanering van de site en met het nabeheer ervan;

Overwegende dat de door Intersud gestelde zekerheid, overeenkomstig haar exploitatievergunning, euro 6.073.391,36 bedraagt;

Overwegende dat de kosten in verband met de rehabilitatie- en nabeheerverrichtingen van het CTI op euro 19.334.612 worden geraamd, op basis van de sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving gewijzigd in oktober 2010;

Overwegende dat de zekerheid van Intersud zeer onvoldoende is om alle rehabilitatie- en nabeheerverrichtingen te dekken;

Overwegende dat Intersud 7,663 miljoen euro heeft voorzien en dat ze zich ertoe verbindt dit bedrag te betalen ter dekking van een gedeelte van de rehabilitatie- en nabeheerverrichtingen;

Overwegende dat dit bedrag ruim onvoldoende is om de rehabilitatie- en nabeheerverrichtingen te dekken;

Overwegende dat de berekeningen van de zekerheden evenwel duidelijk zijn gewijzigd sinds de eerste wettelijke bepalingen ter zake;

Overwegende dat, wat het CTI van Erpion betreft, de in 1999 geraamde zekerheid het derde van de nodige som volgens de berekeningen van 2010 bedraagt om de site te herstellen;

Overwegende eveneens dat het CTI van Erpion tussen 1979 en 1994 afvalstoffen heeft ontvangen die voor 58 % afkomstig waren van andere gemeenten dan het gebied van de intercommunale Intersud;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving de voorzieningen van de intercommunale Intersud onmogelijk heeft gemaakt tijdens de laatste twee geldigheidsjaren van haar vergunning;

Overwegende dat dit tekort, op basis van de voorzieningen gesteld tussen 1994 en 2007, op euro 1,1 miljoen kan worden geraamd;

Overwegende dat de burgers van Zuid-Henegouwen niet de enigen zijn die overdreven en/of onrechtmatig moeten worden gestraft;

Overwegende dan dat de Regering Intersud verzoekt om de verrichtingen te dekken door inbreng van 1,5 miljoen euro bovenop de gestelde voorzieningen op evenredige wijze van het beginsel dat de vervuiler betaalt;

Overwegende dat de uitvoering van het herstel ambtshalve door de SPAQuE bijgevolg niet ten laste van de aangemaande persoon moet gebeuren, namelijk Intersud, buiten de bedoelde bedragen - euro 7,663 miljoen en euro 1,5 miljoen;

Overwegende anderzijds dat Intersud niet meer over de technische bevoegdheid beschikt om de opvolging van de rehabilitatie- en nabeheerverrichtingen te verzekeren;

Overwegende dat de bevoegdheden van de SPAQuE uit haar oprichting en haar opdrachten voortvloeien;

Overwegende dat het nodig is dat een langdurige en betrouwbare oplossing dient te worden gevonden voor het herstel en het nabeheer van het CTI, door middel van een voorziening die op lange termijn over de vereiste bevoegdheden en deskundigheid beschikt;

Overwegende dat de aankoop van de site door de SPAQuE voor de symbolische euro haar tussenkomst zou versterken, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee sanerings- en nabeheermaateregelen te nemen op de site van het CTI van Erpion, plaatsnaam "Champ des 7 ânes" op de gemeente van Froidchapelle; met name op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige herstel- en nabeheermaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de bedrijfsruimte. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de bedrijfsruimte : De werken omvatten o.a. : 1° de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2° de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3° de ontbossing;4° het boren van controleputten om de evolutie van het milieueffect van de site na de saneringswerken op te volgen;5° de aanleg van een netwerk voor de opvang van afstromend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6° de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan de sanering bij besluit van de Waalse Regering aan de SPAQuE is toevertrouwd;7° de opvang van de gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8° de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;9° de herprofilering van de site, alsmede in de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10° de bouw van gesloten cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen; 11° de afbraak van alle al dan niet ingegraven constructies, m.i.v. het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site, De afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden in de bedrijfsruimte; 12° de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13° de behandeling van de vervuilde grond op de site (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14° het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15° het beheer van de installaties gedurende de nodige tijd om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De SPAQuE kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en in zijn al dan niet bebouwde omgeving opnieuw geïntegreerd is.

Art. 4.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Art. 5.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, wordt de tenlasteneming van de site door de SPAQuE aangerekend op de kosten van de intercommunale Intersud ten belope van de volgende bedragen : - euro 7,663 miljoen; - euro 1,5 miljoen verdeeld over 5 jaarlijkse stortingen van euro 300.000.

Namen, 23 juni 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Tabel der innemingen - Afdeling Boussu-lez-Walcourt

NR. Kadaster

Eigenaren

Sectie

NR.

1

C

153D

Intersud, Grand'Rue 39, te 6530 Thuin

2

C

155C

Intersud, Grand'Rue 39, te 6530 Thuin


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2011 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Champ des 7 ânes" (CTI van Erpion) te Froidchapelle.

Namen, 23 juni 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^