Besluit Van De Waalse Regering van 23 maart 2017
gepubliceerd op 18 april 2017

Besluit van de Waalse Regering waarbij universiteiten en hogescholen tijdelijk worden toegelaten af te wijken van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201991
pub.
18/04/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201991

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 MAART 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij universiteiten en hogescholen tijdelijk worden toegelaten af te wijken van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad), gegeven op 18 november 2016;

Gelet op het rapport van 20 maart 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten : het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;2° het Directoraat-generaal : het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;3° een instelling : een universiteit of een hogeschool.

Art. 2.Met een wetenschappelijk doel of om in hun eigen behoeften op het gebied van pedagogie te voorzien, kunnen de instellingen in aanmerking komen, voor hun personeelsleden en studenten, voor een afwijking van de artikelen 3 tot 6, 8 tot 10 en 12 tot 14 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016206250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende delegatie van de beheersbevoegdheid over het Fonds piscicole et halieutique de Wallonie aan de Minister bevoegd voor Visvangst en houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200148 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek III van het Tweede Deel van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst sluiten betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst met het oog op : 1° de elektrische visvangst, de visvangst met netten, de visvangst met de hand, alsook het gebruik van vallen om levende vissen en kreeften te vangen;2° de vangst, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, van alle soorten vissen en kreeften, met inbegrip van de soorten waarvan de vangst verboden is, op alle plaatsen in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten vallen;3° het levend behoud van elk specimen van alle gevangen soorten vissen en kreeften, ongeacht de grootte ervan, voor de tijd die nodig is voor het onderzoek ervan;4° het ontnemen, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, ongeacht het aantal en de grootte ervan, van specimens van alle soorten vissen en kreeften.

Art. 3.De personen bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor de afwijking bedoeld bij dit besluit, uitsluitend in het kader van de activiteiten gevoerd door hun instellingen en die zijn toegelaten overeenkomstig de artikelen 4 en 5.

Art. 4.Voor elke activiteit die de uitvoering van een afwijkende handeling bedoeld in artikel 2, 1° tot 4°, vereist, verzoekt eerst een instelling om de vergunning van de directeur-generaal van het Directoraat-generaal.

De verantwoordelijke van de instelling dient een aanvraag om vergunning in minstens dertig dagen vóór de verwachte aanvangsdatum van de activiteit.

De aanvraag om vergunning omvat minstens de volgende elementen : 1° de identiteit en de gegevens van de verantwoordelijke van de activiteit;2° de omschrijving van de activiteit en de vermelding van een of meerdere afwijkende handelingen onder die, bedoeld in artikel 2, 1° tot 4°, van artikel 1, die nodig zijn om de activiteit tot een goede einde te brengen;3° de vermelding van de betrokken waterlopen en het moment van het jaar waarop de activiteit plaatsvindt.

Art. 5.De directeur-generaal van het Directoraat-generaal kan de verzochte vergunning weigeren of vragen om de aanpassing van de activiteit die de uitvoering van een of verschillende afwijkende handelingen bedoeld in artikel 2, 1° tot 4°, vereist, als hij acht dat bedoelde activiteit de populaties vissen en kreeften onnodig in gevaar brengt.

De directeur-generaal van het Directoraat-generaal kan vragen om een verslag van de gegevens die gedurende deze activiteiten zijn verzameld, met het oog op de verbetering van de kennis over de toestand van vis- en kreeftbestanden. In voorkomend geval bepaalt hij de vorm van dit verslag.

Art. 6.Op straffe van toekomstige weigering van de vergunning bedoeld in artikel 4 voor andere activiteiten, moet de instelling de volgende minimale regels in acht nemen : 1° minstens vijftien dagen vóór het begin van de vangsten van vissen en kreeften in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten vallen in het kader van een activiteit toegelaten door de directeur-generaal van het Directoraat-generaal, geeft de instelling kennis daarvan aan : a) de beheerder van de betrokken waterloop;b) de directeur van de buitendiensten van het Departement Natuur en Bossen van het Directoraat-generaal van het ambtsgebied en de gekwalificeerd attaché die verantwoordelijk is van de Dienst Visvangst de Directie Jacht en Visvangst van hetzelfde Departement;c) de betrokken erkende hengelfederatie;2° indien de vangsten in de waterlopen bedoeld in artikel 4 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten tot monsternemingen leiden, moet de instelling daarvoor de toestemming van de betrokken houders van het visrecht krijgen;3° de afwijking wordt vertoond op elk verzoek van de ambtenaren belast met de toezicht op de visserij, alsook op de plaatsen van de uitvoering ervan;4° de gevangen specimens, die niet het voorwerp uitmaken van een monsterneming, worden zorgvuldigd bewerkt en bewaard in goede omstandigheden, tijdens de strikt nodige tijd voor het onderzoek ervan, om sterfterisico's maximaal te beperken;5° wanneer de vangsten door middel van elektrische tuigen worden uitgevoerd, moeten de operatoren de regels inzake veiligheid bedoeld in de reglementering voor dit soort materieel naleven en een specifieke opleiding inzake elektrische visvangst hebben gevolgd.

Art. 7.Wanneer de vangsten van vissen en kreeften in een waterweg gebeuren, kan de beheerder ervan zich daartegen verzetten wegens veiligheidsomstandigheden.

Art. 8.Bij vangst door middel van elektrische tuigen, handelen de operatoren onder de volledige verantwoordelijkheid van de instelling waaronder ze ressorteren.

Art. 9.Dit besluit is van toepassing voor 2017, 2018 en 2019.

Art. 10.De Minister bevoegd voor Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^