Besluit Van De Waalse Regering van 23 maart 2017
gepubliceerd op 18 april 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering waarbij sommige ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst tijdelijk worden toegelaten af te wijken van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202001
pub.
18/04/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202001

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 MAART 2017. - Besluit van de Waalse Regering waarbij sommige ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst tijdelijk worden toegelaten af te wijken van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, inzonderheid op artikel 10, § 4;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad), gegeven op 18 november 2016, Gelet op het rapport van 20 maart 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet van 27 maart 2014 : het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;2° het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 : het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 betreffende de voorwaarden voor de opening en de nadere regels voor de beoefening van de visvangst;3° het Directoraat-generaal : het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;4° de Dienst: de Dienst Visvangst de Directie Jacht en Visvangst van het Departement Natuur en Bossen van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 2.Met het oog op pedagogische doeleinden, in het kader van teelt- en visuitzettingsacties met een erfgoedkarakter of in het kader van reddingsacties van vissen en kreeften, voor sanitaire doeleinden of met een wetenschappelijk doel, kunnen de ambtenaren van het Departement Natuur en Bossen van het Directoraat-generaa in aanmerking komen voor een afwijking van de artikelen 3 tot 6, 8 tot 10 en 12 tot 14 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 met het oog op : 1° de elektrische visvangst, de visvangst met netten, de visvangst met de hand, alsook het gebruik van vallen om levende vissen en kreeften te vangen;2° de vangst, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, van alle soorten vissen en kreeften, met inbegrip van de soorten waarvan de vangst verboden is, op alle plaatsen in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014 vallen;3° het levend behoud van alle gevangen soorten vissen en kreeften, ongeacht de grootte ervan, voor de tijd die nodig is voor het onderzoek of de redding ervan;4° het ontnemen, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, ongeacht het aantal en de grootte ervan, van specimens van alle soorten vissen en kreeften.

Art. 3.Met het oog op pedagogische doeleinden, in het kader van reddingsacties van vissen en kreeften of met een wetenschappelijk doel, komen de ambtenaren van het Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu van het Directoraat-generaal in aanmerking voor een afwijking van de artikelen 3 tot 6, 8 tot 10 en 12 tot 14 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 met het oog op : 1° de elektrische visvangst, de visvangst met netten, de visvangst met de hand, alsook het gebruik van vallen om levende vissen en kreeften te vangen;2° de vangst, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, van alle soorten vissen en kreeften, met inbegrip van de soorten waarvan de vangst verboden is, op alle plaatsen in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren, vallen;3° het levend behoud van alle gevangen soorten vissen en kreeften, ongeacht de grootte ervan, voor de tijd die nodig is voor het onderzoek of de redding ervan.

Art. 4.In het kader van reddingsacties van vissen en kreeften of met een wetenschappelijk doel, komen de ambtenaren van de Directie onbevaarbare waterlopen van het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen van het Directoraat-generaal in aanmerking voor een afwijking van de artikelen 3 tot 6, 8 tot 10 en 12 tot 14 van het besluit van de Waalse Regering van 8 december 2016 met het oog op : 1° de elektrische visvangst en het gebruik van vallen om levende vissen en kreeften te vangen;2° het vissen, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, van alle soorten vissen en kreeften, met inbegrip van de soorten waarvan de vangst verboden is, op alle plaatsen in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014 vallen;3° het levend behoud van alle gevangen soorten vissen en kreeften, ongeacht de grootte ervan, voor de tijd die nodig is voor het onderzoek of de redding ervan.

Art. 5.In het kader van reddingsacties van vissen en kreeften, ter ondersteuning van de ambtenaren bedoeld in de artikelen 1 tot 3, komen de ambtenaren van het Departement Waterwegen van de Schelde, van Namen en Luik van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen in aanmerking voor een afwijking van de artikelen 1 tot 3, 3 tot 6 en 8 tot 10 van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 14 met het oog op : 1° de visvangst met netten;2° het vissen, het hele jaar door, bij dag of bij nacht, van alle soorten vissen en kreeften, met inbegrip van de soorten waarvan de vangst verboden is, op alle plaatsen in de waterwegen.

Art. 6.De ambtenaren bedoeld in de artikelen 2 tot 5 komen in aanwerking voor de afwijking bedoeld bij dit besluit uitsluitend in het kader van de uitvoering van een opdracht van hun Departement, waarvan de Dienst minstens vijftien dagen op voorhand op de hoogte ervan is gebracht, behoudens behoorlijk gemotiveerde dringende noodzakelijkheid door hun Departement.

Op advies van de Dienst, kan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal zich verzetten tegen de uitvoering van deze opdracht of vragen om een aanpassing ervan, als hij acht dat bedoelde opdracht de populaties vissen en kreeften onnodig in gevaar brengt.

De Dienst kan vragen om een verslag van de gegevens die gedurende deze opdracht zijn verzameld, met het oog op de verbetering van de kennis over de toestand van vis- en kreeftbestanden.

De Dienst deelt ter informatie aan de betrokken erkende hengelfederatie de gegevens mee met betrekking tot de vis- en kreeftbestanden die door de ambtenaren bedoeld in de artikelen 2 tot 5 worden verzameld in het kader van de opdrachten die ze uitvoeren en die in aanmerking zijn gekomen voor de afwijking bedoeld bij dit besluit.

Art. 7.Onder de ambtenaren bedoeld in de artikelen 2 tot 4, kunnen alleen degenen die op voorhand een specifieke opleiding inzake elektrische visvangst hebben gevolgd, deze soort visvangst uitoefenen.

Art. 8.Vóór de vangst van vissen en kreeften door de ambtenaren bedoeld in de artikelen 2 tot 5 in de waterlopen die onder het decreet van 27 maart 2014 vallen, zorgen hun respectievelijk Departementen ervoor dat de betrokken erkende hengelfederatie en de beheerder van het waterloop hierover worden ingelicht.

Wanneer de vangsten van vissen en kreeften in een waterweg gebeuren, kan de beheerder ervan zich daartegen verzetten wegens veiligheidsomstandigheden.

Indien de ambtenaren van het Departement Natuur en Bossen van het Directoraat-generaal vissen en kreeften vangen in de waterlopen bedoeld in artikel 4 van het decreet van 27 maart 2014, moet det Departement daarvoor de toestemming van de betrokken houders van het visrecht krijgen.

Art. 9.Dit besluit is van toepassing voor 2017, 2018 en 2019.

Art. 10.De Minister bevoegd voor visserij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 maart 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^