Besluit Van De Waalse Regering van 24 april 2014
gepubliceerd op 10 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Rempache" te Schaltin

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027163
pub.
10/06/2014
prom.
24/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Rempache" te Schaltin (Hamois)


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 december 1989, artikel 9, artikel 11 gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, en artikel 41 gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 28 augustus 2012;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van de provincie Namen, gegeven op 17 januari 2013;

Gelet op het bijzonder beheerplan van het domaniale natuurreservaat "Rempache" te Schaltin (Hamois), opgemaakt door de Minister van Natuur;

Gelet op de terbeschikkingsovereenkomst ondertekend op 29 april 2011 tussen de heer Georges Michaux en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniale natuurreservaat "Rempache";

Gelet op de hoge waarde van de locatie die een fundamentele schakel van het ecologische net binnen een landbouwgebied vormt en een geheel van gunstige milieus herbergt, met name voor de kamsalamander;

Overwegende dat de natuurreservaten soorten herbergen, waarvoor een wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is; dat de wetenschappelijke monitoring acties inhoudt, die strijdig zijn met de in natuurreservaat toepasselijke beschermingsmaatregelen zoals het afnemen van plantenstukken of -individuen of het storen van dierlijke soorten, hun vangst en zelfs het doden ervan; dat die acties beperkt en uitgevoerd worden door personen die zich van de kwetsbaarheid van de betrokken populaties bewust zijn; dat ze dan ook niet gevaarlijk zijn voor die populaties;

Overwegende dat in het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat handelingen verricht moeten worden met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat zodat de natuurlijke verschijnselen niet in totale vrijheid zouden kunnen evolueren;

Overwegende dat die inrichtings- en beheershandelingen, die de instandhouding of het herstel van bepaalde gevoelige soorten beogen ten opzichte van andere niet gevoelige soorten kunnen inhouden dat bij de wet op het natuurbehoud verboden handelingen verricht moeten worden terwijl ze voordelig zijn voor de bescherming van de wilde fauna en flora alsook voor de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat en dat ze niet schadelijk zijn voor het behoud van de betrokken milieus in een gunstige staat van instandhouding;

Dat er bijvoorbeeld op niet-limitatieve wijze gewezen kan worden op de aanleg van vijvers die de wijziging van het bodemreliëf als gevolg heeft maar ook op de noodzaak om te strijden tegen allesoverwoekerende plantensoorten, wat het wegnemen van struiken en het beschadigen van het plantendek inhoudt; of op de noodzaak om bijzondere gevoelige dieren- of planten soorten te beschermen tegen predatie door gewonere soorten, die bijgevolg gestrikt of verjaagd moeten kunnen worden d.m.v. geschikte technieken;

Dat het in principe niet mogelijk is om alle gevallen te overwegen waarin afwijkingen aan de beheersautoriteit verleend zouden moeten kunnen worden in het kader van de handelingen inzake de inrichting en het beheer van het reservaat, omdat men niet vooraf kan weten hoe de toestand zal evolueren;

Overwegende dat het dan ook opportuun lijkt om een algemene afwijking toe te kennen voor de verboden bedoeld in de wet op het natuurbehoud wanneer de beheerder van het reservaat handelingen verricht met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van dit reservaat;

Dat die afwijking de opheffing van die verboden voor de derden die het reservaat bezoeken, overigens niet inhoudt;

Dat die afwijking dan ook legitiem en evenredig is;

Overwegende dat een goed begeleide en geconditioneerde visactiviteit geen afbreuk doet aan het behoud van de betrokken milieus in een gunstige staat van instandhouding;

Overwegende dat die activiteit onderworpen is aan de naleving van de modaliteiten opgelegd door het Departement Natuur en Bossen en slechts door de eigenaars of zijn gasten uitgeoefend zal worden;

Op de voordracht van de Minister van Natuur, Besluit :

Artikel 1.Het domaniale natuureservaat "Rempache" beslaat de 38 a 75 ca gronden die aan de heer Georges Michaux toebehoren en kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Plaatsnaam

nr. perceel

Oppervlakte (ha)

Gemeente

Afdeling

Sectie

Plaatsnaam

Perceel

Oppervlakte (ha)

Hamois

7 - Schaltin

A

Rempache

455 g pie

0.3875


Het domaniale natuurreservaat staat afgebakend op de in bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Het bijzonder beheersplan van het reservaat wordt aangenomen en ligt ter inzage bij de houtvesterij van het Departement Natuur en Bossen waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 2.Het personeelslid van de Waalse Overheidsdienst belast met het beheer van het domaniaal natuurreservaat is de hoofdingenieur-houtvester van het Departement Natuur en Bossen van belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 3.In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan worden afgeweken van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten voor de uitvoering van de handelingen met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat.

Art. 4.In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen toelaten om van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten af te wijken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken en opvolgingen en na advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature".

Art. 5.In afwijking van artikel 11, eerste streepje, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, is de visvangst toegelaten.

Die afwijking wordt toegestaan mits inachtneming van de modaliteiten bepaald door het personeelslid bedoeld in artikel 2 en op een wijze die niet in strijd is met de natuurbehouddoelstellingen beoogd bij het oprichten van het domaniale natuurreservaat.

Art. 6.De toegang van het publiek in het reservaat wordt beperkt tot de behoorlijk bebakende wegen en plaatsen.

Art. 7.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^