Besluit Van De Waalse Regering van 24 februari 2000
gepubliceerd op 10 maart 2000

Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het op de prijs van de visvergunningen te heffen bedrag

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027096
pub.
10/03/2000
prom.
24/02/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het op de prijs van de visvergunningen te heffen bedrag


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 1999, inzonderheid op artikel 36, § 2, tweede en vierde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 2 februari 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het percentage van het op de prijs van de visvergunningen te heffen bedrag bepaald moet worden voor de opmaak van de begroting van het boekjaar 2000 van het "Fonds piscicole de Wallonie" (Waals Visserijfonds);

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Het op de prijs van de visvergunningen te heffen bedrag, dat bestemd is voor de stijving van het "Fonds piscicole de Wallonie", wordt vastgesteld op 100 % van de prijs van de vergunningen.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 13 december 1954 waarbij de heffing op de prijs van de visverloven vastgesteld wordt, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden de visserij behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 februari 2000.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Begroting, Uitrusting en Openbare Werken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^