Besluit Van De Waalse Regering van 24 januari 2019
gepubliceerd op 30 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" in de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Bertrix, Bouillon, Paliseul, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en B

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200381
pub.
30/01/2019
prom.
24/01/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200381

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 JANUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" in de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Bertrix, Bouillon, Paliseul, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en Bastenaken op 3 februari 2019


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, III, 3°, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op artikel 23, lid 2, van het decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek sluiten betreffende het Boswetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat de happening « Legend Boucles " reeds jarenlang zijn internationaal karakter heeft bevestigd en zowel nationaal als internationaal naam en faam heeft verworven;

Overwegende dat de organisatoren van de vorige edities van de « Legend Boucles » die in Spa en Bastenaken hebben plaatsgevonden, voldoening hebben gegeven wat betreft de eerbied voor de gebieden en het natuurlijke milieu;

Gelet op de aanvraag van de organisatoren om dit event opnieuw te organiseren op 3 februari e.k. over 7 Regularity Tests waarbij door het bos wordt gereden;

Gelet op het Boswetboek en in het bijzonder op artikel 26 ervan;

Gelet op de instemmingen van de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Bertrix, Bouillon, Paliseul, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en Bastenaken met de doortocht van de deelnemers aan de "Legend Boucles de Bastogne" voor de beoefening van motorsport op 3 februari 2019;

Overwegende dat de maatregelen worden getroffen om de milieu-impact ervan zo gering mogelijk te houden;

Op de voordracht van de Minister van Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De doortocht van de « Legend Boucles de Bastogne » op 3 februari 2019 wordt gemachtigd tegen volgende voorwaarden: - in het algemeen, zal een voorafgaande plaatsbeschrijving van de boswegen en -paden alsook van de inrichtingen moeten worden opgesteld voor alle parcoursen en, zoniet, zullen ze geacht worden in goede staat te zijn; - tijdens de doortochten in het bos waakt de organisator erover dat het toezicht op de toeschouwers en op de naleving van het Boswetboek door laatstgenoemden gewaarborgd wordt; - voor de Regularity test nr. 5, « La Mandarine », worden er strobalen gelegd langs de Basseille, in het domaniale natuurreservaat, om de locatie, die door bevers wordt bewoond, te beschermen: aanleg volgens de indicaties van de bosaangestelden G. Goethals (0475/ 75 56 95) en Th. Petit (0477/ 78 14 08); - de doortocht van deelnemers wordt toegelaten van 08u00 tot 18u00; - er wordt maximum één doortocht toegelaten; - de organisator verbindt er zich concreet toe, doeltreffende maatregelen te treffen om te voorkomen dat concurrenten op voorhand, na de niet-naleving in 2018, het parcours verkennen; - de organisator verstrekt een document van de betrokken politiezones waarbij de aanwijzing van een politiedienst wordt bevestigd om een streng toezicht te houden op de toeschouwers; - de organisator beschikt over een veiligheidsdienst van minstens 20 stewards om de toeschouwers in goede banen te leiden en om het vuurverbod te laten toepassen; - de organisator zorgt voor de coördinatie met de politie, met dien verstande dat de stewards de politiediensten en het Departement Natuur en Bossen op een efficiënte manier bijstaan wat betreft het toezicht op de toegang tot het natuurlijk milieu; - de organisator legt een bewegwijzering aan om de toeschouwers in goede banen te leiden; de bewegwijzering wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de betrokken houtvesters van het Departement Natuur en Bossen of hun gemachtigden; indien het Departement Natuur en Bossen zulks nodig acht, worden bepaalde gebieden verboden voor de toeschouwers en worden middelen voorzien om dit verbod effectief te maken; - de organisator zorgt ervoor dat de bewegwijzering zodanig wordt aangelegd dat ze goed begrijpelijk is voor het publiek en dat ze wordt nageleefd; - de organisator legt een borgstelling aan van 3000 € onder de vorm van een waarborg door een verbintenisakte opgesteld door een bank of via een cheque die door een bank wordt gewaarborgd; deze akte wordt opgesteld ten gunste van de Waalse Overheidsdienst en wordt afgegeven aan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen minstens 10 dagen vóór de happening; de borgsom wordt volledig vrijgegeven na vaststelling door beide partijen dat er geen schade is of dat deze hersteld is; - de gedeelten in bossen worden door de organisator gereinigd van alle afval binnen acht dagen volgend op deze happening; - de organisator identificeert de deelnemers (nummers op de voertuigen); - de organisator houdt een lijst bij van de deelnemers waarop hun naam, adres en nummer van hun motorvoertuig vermeld staat. Deze lijst wordt minstens 48 uur vóór de organisatie ter beschikking gesteld van de betrokken directeurs van het Departement Natuur en Bossen; - de organisator richt aan het Departement Natuur en Bossen een behoorlijk ingevuld en ondertekend document waarbij het Departement van iedere aansprakelijkheid wordt ontheven in geval van schade veroorzaakt tijdens deze happening.

Art. 2.De Minister van Natuur, Bos en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 januari 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^