Besluit Van De Waalse Regering van 24 juli 2018
gepubliceerd op 05 september 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft, gewijzigd bij het besluit van 20 juli 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204372
pub.
05/09/2018
prom.
24/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204372

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft, gewijzigd bij het besluit van 20 juli 2017


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de artikelen D.II.64, D.IV.17, D.IV.97, D.VI.1 en D.VI.17;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2013 tot aanneming van de cartografie van de locaties waarop het plan permanente bewoning betrekking heeft;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het bijgewerkte plan permanente bewoning, goedgekeurd door de Waalse Regering op 27 augustus 2015;

Overwegende dat de cartografie van de locaties die onder het plan permanente bewoning vallen jaarlijks moet worden bijgewerkt wegens de evolutie in de uitvoering van het plan;

Gelet op de richtlijn betreffende de beoordeling van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het leefmilieu;

Overwegende dat Europese richtlijn 2001/42/EG niet van toepassing op huidige cartografie, die enkel een grafische afbeelding is van de lijst met de locaties opgenomen in het plan betreffende de permanente bewoning;

Overwegende dat de bijwerking van de cartografie op achtergronden van gewest- en kadastrale plannen is uitgevoerd enerzijds door opname van de informatie verstrekt door de interdepartementale directie Sociale Cohesie van het Secretariaat-generaal van de Waalse Overheidsdienst, vastgelegd op 30 juni 2018, en anderzijds door rekening te houden met de adviezen van de ondervraagde gemeenten in verband met de ontwerp-wijziging van de cartografie;

Overwegende dat de gemeenten, betrokken bij de wijzigingen, via de Interdepartementale Directie Sociale Cohesie, een exemplaar van de nieuwe, elk voor hen geldende, ontwerp-kaarten gekregen hebben en advies hebben kunnen uitbrengen;

Overwegende dat hun adviezen gunstig zijn;

Overwegende dat het advies van de gemachtigde ambtenaren, betrokken bij die locaties en omtrekken, ingewonnen is;

Overwegende dat laatstgenoemden geen bemerkingen hebben gemaakt in verband met de voorgestelde lijst en de voornaamste motivaties van de gemeenten;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering legt de cartografie vast op grond van een gewestplan en een kadastraal plan van de locaties Permanente bewoning, aangenomen op 16 mei 2013 en 20 juli 2017, waar onderstaande tabel naar verwijst.

Ingetrokken worden:

51012-PHP-0001-02

Brugelette

Parc et Loisirs

Intrekking

62032-PHP-0008-02

Esneux

Chemin d'Enonck

Intrekking

62032-PHP-0009-02

Esneux

Rue de la Résistance

Intrekking

91142-PHP-0008-02

Hastière

Les Oiseaux

Intrekking

91142-PHP-0035-02

Hastière

Fosse aux Loups

Intrekking

91142-PHP-0028-02

Hastière

Baty Haviat

Intrekking

91142-PHP-0005-02

Vresse-sur-Semois

Rue d'En Bas

Intrekking

91142-PHP-0007-02

Vresse-sur-Semois

Rue d'En Haut

Intrekking

91142-PHP-0008-02

Vresse-sur-Semois

Le Jardinet

Intrekking

93010-PHP-0001-02

Cerfontaine

Domaine de Revleumont

Intrekking


Gewijzigd worden :

91141-PHP-0001-02

Yvoir

La Gayolle

Wijziging

91142-PHP-0002-02

Hastière

Taille-de-Ry

Wijziging

91142-PHP-0003-02

Hastière

Domaine de Relax-Meuse

Wijziging

91142-PHP-0004-02

Hastière

Eden Haute-Meuse

Wijziging

91142-PHP-0005-02

Hastière

Mont Meuse

Wijziging

91142-PHP-0006-02

Hastière

Trou-de-Tasson

Wijziging

91142-PHP-0007-02

Hastière

Les Coquelicots

Wijziging

91142-PHP-0008-02

Hastière

Plein Sud

Wijziging

91142-PHP-0021-02

Hastière

Bois de Wagne

Wijziging

91142-PHP-0027-02

Hastière

Grand-Trône - Baty Haviat

Wijziging

91142-PHP-0034-02

Hastière

Ma Campagne

Wijziging

91141-PHP-0037-02

Hastière

Chêne Hubert

Wijziging

93014-PHP-0017-02

Couvin

Le Roi Soleil - 1

Wijziging

93014-PHP-0017-03

Couvin

Le Roi Soleil - 2

Wijziging


Toegevoegd wordt :

93056-PHP-0007-01

Philippeville

La Petite Suisse

Toevoeging


Art. 2.De Regering belast de Minister van Ruimtelijke Ordening met het overmaken van deze cartografie als referentiedocument aan de gemeenten en aan de beheerders van de uitrustingen opgenomen in de gebieden Permanente bewoning.

Art. 3.De Regering belast de Minister van Ruimtelijke Ordening met de bekendmaking van de gewijzigde cartografie op de website van het Operationeel Directoraat Generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Energie.

Namen, 24 juli 2018.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^