Besluit Van De Waalse Regering van 24 juli 2018
gepubliceerd op 05 september 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu en en van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 20

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204379
pub.
05/09/2018
prom.
24/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204379

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 JULI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu en en van het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 tot hernieuwing van de leden van de "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC)" (Gewestelijke Adviescommissie voor de ontginning van groeven)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 4 juli 2002 op de steengroeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, de artikelen 1, 3°, h, 2 en 2/4;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet de oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2018;

Overwegende dat de vorige oproep tot de kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2017, het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen niet in acht nam voor wat betreft de gewone en de plaatsvervangende leden van de Afdeling Water en de plaatsvervangende leden van de Afdeling Bodem;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Leefmilieu worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "de heer André Lebrun" vervangen door de woorden "mevr.Cécile Neven"; 2° in dezelfde paragraaf, 2°, worden de woorden "de heer Benoît Lussis" vervangen door de woorden "de heer Sébastien Loiseau";3° in dezelfde paragraaf, 3°, worden de woorden "de heer Christian Hick" vervangen door de woorden "de heer Andrea Rossi";4° in paragraaf 4, 1°, worden de woorden « mevr.Nathalie Schiffino » vervangen door de woorden « mevr. Célia Joachim-Justo" en de woorden "de heer Pierre Cornut" worden vervangen door de woorden "de heer Philippe Sonnet"; 5° in dezelfde paragraaf, 2°, worden de woorden "de heer Vincent Hallet" vervangen door de woorden "de heer Xavier Thunis";6° in paragraaf 5 worden de woorden "de heer Steve Braem" vervangen door de woorden "mevr.Mathilde De Becker".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 5°, worden de woorden "de heer Marc Closset" vervangen door de woorden "mevr.Stéphanie Noël"; 1° in dezelfde paragraaf, 8°, worden de woorden "mevr.Isabelle Haenecour" vervangen door de woorden "mevr. Hélène Lebeau"; 3° paragraaf 3 wordt aangevuld als volgt : « en mevr.Elodie Boutique, plaatsvervangend lid. ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in dezelfde paragraaf, 1°, worden de woorden "de heer Sébastien Loiseau" vervangen door de woorden : « de heer Laurent Evrard »;2° in paragraaf 4°, worden de woorden "mevr.Cécile Patris" vervangen door de woorden : « mevr. Virginie Detienne ".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 1°, worden de woorden "mevr.Cécile Neven" vervangen door de woorden "André Lebrun" en de woorden "de heer Aymé Argeles" worden vervangen door de woorden "de heer Hélène Delloge"; 2° in dezelfde paragraaf, 2°, worden de woorden "de heer Marc Tilmant" vervangen door de woorden "mevr.Emilie Butaye" en de woorden "mevr.

Emilie Butaye" worden vervangen door de woorden "de heer Marc Tilmant"; 3° het nummer 3° van dezelfde paragraaf wordt vervangen door wat volgt : "3° de heer Stéphane Orloff, gewoon lid en de heer Pierre Gilson, plaatsvervangend lid.»; 4° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden "de heer David Schyns" vervangen door de woorden "mevr.Bénédicte Bouw »; 5° in paragraaf 5 worden de woorden "de heer Pierre Dengis" vervangen door de woorden "de heer Clément Laurent" en de woorden "de heer Philippe Mathieu" worden vervangen door de woorden "de heer André Lox".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 4/1.§ 1. Voorzitter van de Beleidsgroep Leefmilieu is mevr.

Cécile Neven. § 2. Eerste ondervoorzitters van de Beleidsgroep Leefmilieu zijn mevr.

Audrey Mathieu en de heer Claude Puts. § 3. Ondervoorzitters per afdeling zijn : 1° mevr.Sylvie Vertongen, voor de Afdeling Water; 2° de heer Clément Laurent, voor de Afdeling Bodems;3° mevr.Ann Nachtergaele, voor de Afdeling Afvalstoffen.". HOOFDSTUK II. - Wijziging in het besluit van de Waalse Regering van 18 februari 2016 tot hernieuwing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC) » (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven)

Art. 6.In de tabel van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 18 tot hernieuwing van de leden van de « Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières (CRAEC) » (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven) worden de worden M. Benoît Lussis" vervangen door de woorden "M. Sébastien Loiseau ». HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag van inwerkingtreding van programmadecreet van 17 juli 2018 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovering, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting voor 2018.

Art. 8.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 juli 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^