Besluit Van De Waalse Regering van 24 maart 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027313
pub.
11/04/2005
prom.
24/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 MAART 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 februari 2005 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 tot invoering van een premie voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Artikel R.401, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt aangevuld als volgt : « De referentiedatum voor de opening van het recht op de premie is altijd de datum van het eerste plan dat de huidige bestemming van de woning in termen van sanering heeft vastgesteld. » § 2. In artikel R.403, §§ 1 en 3, van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005, worden de woorden « 31 december 2004 » vervangen door de woorden « 30 juni 2005 ». § 3. In artikel R.403, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 : - worden de woorden « 31 december 2005 » vervangen door de woorden « 31 december 2006 »; - de woorden « rechtstreeks of via een kunstmatige, doorlopende en waterdichte regenwaterafvoer » ingevoegd tussen de woorden « Indien de woning haar huishoudelijk afvalwater » en « in een badzone of in een stroomopwaartse zone loost ». § 4. In artikel R.403, § 3, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 worden de woorden « behalve indien er geen erkende systemen met de betrokken capaciteit bestaan op het ogenblik waarop de uitrusting wordt besteld » ingevoerd na « van de overeenkomstig dit hoofdstuk erkende individuele zuiveringsinstallaties en -stations ». § 5. Een § 4 luidend als volgt wordt toegevoegd aan artikel R.403 van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 : « § 4. Indien een hotelbedijf of een vakantiedorp, behoorlijk vergund, zijn afvalwater in een badzone of in een stroomopwaartse zone loost, bedraagt de premie 50 % van het totale investeringsbedrag, belasting over de toegevoegde waarde niet meegerekend, van het ontsmettingssysteem waarmee de individuele zuiveringsinstallaties en -stations worden uitgerust voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater na overlegging van de facturen tot 30 juni 2005. Als die termijn eenmaal verstreken is, wordt dat percentage op 25 % teruggebracht. »

Art. 2.Artikel 4 van het besluit van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt vervangen als volgt : « Met uitzondering van de artikelen 32 tot en met 52, 55 tot en met 155, 423 tot en met 429, 441 en 442 van het decreetgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek zoals bepaald bij artikel 1, evenals artikel 2, 1° en 2°, van het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, evenals dit besluit treden in werking de dag van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. »

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 maart 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^