Besluit Van De Waalse Regering van 24 mei 2017
gepubliceerd op 16 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203192
pub.
16/06/2017
prom.
24/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203192

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 MEI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016205561 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quate sluiten tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129 quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het decreet van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201834 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten tot wijziging van het decreet van 6 november 2017 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 03/04/2017 numac 2017070033 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vorming van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten tot vorming van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Overwegende dat artikel D.I.17, eerste lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, bepaalt dat de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening zal worden vanaf 1 juni 2017 en dat hij de opdrachten zal uitoefenen die hem worden toegewezen door artikel D.I.4, § 1, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013, 2 oktober 2014 en 25 februari 2016;

Overwegende het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2016 pub. 08/03/2016 numac 2016201212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), bepaalt dat het mandaat van de leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" eindigt bij de inwerkingtreding van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Overwegende dat dit besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2016 pub. 08/03/2016 numac 2016201212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" sluiten evenwel impliciet is gewijzigd bij artikel D.I.17, eerste lid, van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling dat bepaalt dat de "Commission régionale d'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening), opgericht voor de inwerkingtreding van het Wetboek van ruimtelijke ontwikkeling, geldig samengesteld blijft totdat de leden zetelend in de nieuwe Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening zijn aangewezen;

Overwegende dat de procedure van aanwijzing van de leden van de toekomstige Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening niet mag worden opgestart vóór de inwerkingtreding van voornoemd Wetboek;

Overwegende dat, vanuit een bezorgdheid van verduidelijking, akte moet genomen worden van de verlenging van het mandaat van de huidige leden waardoor de continuïteit van de beslissingen genomen door de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening wordt verzekerd tussen 1 juni en de datum van inwerkingtreding van het besluit tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in zijn nieuwe configuratie;

Gelet op het schrijven van de secretaris-generaal van de "Fédération wallonne de l'agriculture" (FWA) (Waalse landbouwbond) van 8 november 2016 waarbij hij een nieuwe lijst van zijn vertegenwoordigers bij de "CRAT" aan de Waalse Regering meedeelt na het overlijden van één van zijn leden;

Gelet op de e-mail van de Secretaris van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire", van 27 februari 2017 waarbij hij aan de Waalse Regering de ontslagbrief meedeelt van de heer Philippe Lhomme, die gewoon lid is van de afdeling oriëntatie en decentralisatie van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire";

Gelet op het schrijven van de heer Vincent Desquesnes, plaatsvervangend lid van de afdeling actieve inrichting van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" waarbij hij zijn ontslag aan de Waalse Regering meedeelt;

Overwegende, enerzijds, dat er akte moet genomen worden van de verlengingen van de benoemingen van de niet-ontslagnemende, gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'aménagement du territoire" zoals vastgesteld bij de Waalse Regering op 25 januari 2016 in afwachting van de aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in de configuratie zoals bedoeld in artikel D.I.5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Overwegende, anderzijds, dat het noodzakelijk is om de ontslagnemende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" te vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202196 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar sluiten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 juni 2011, 31 januari 2013, 2 oktober 2014 en 25 februari 2016, vervangt de heer Alain Delchef de heer Philippe Lhomme, vervangt mevr.

Anne-Sophie Stenuit de heer René Vansnick, vervangt Mevr. Isabelle Jaumotte Mevr. Anne-Sophie Stenuit, vervangt de heer Luc Frère de heer Vincent Desquesnes.

Art. 2.Het mandaat van de niet-ontslagnemende leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" wordt verlengd.

Art. 3.Het mandaat van de leden van de "Commission régionale de l'aménagement du territoire" eindigt bij de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening in de zin van artikel D.I.5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 5.De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 mei 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^