Besluit Van De Waalse Regering van 24 november 2011
gepubliceerd op 08 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011206078
pub.
08/12/2011
prom.
24/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 34, 4°, b), vervangen bij artikel 54 van het decreet van 17 juli 2008 en artikel 38, §§ 1, 5 en 6, vervangen bij artikel 13 van het decreet van 4 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies CD-11h22-CWaPE-338 van de CWaPE, gegeven op 22 augustus 2011;

Gelet op het advies nr. 50.499/4 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling belast met Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 15, § 1, vijfde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling, gewijzigd bij de besluiten van 25 januari 2007, 20 december 2007, 8 januari 2009 en 23 december 2010, wordt vervangen als volgt : « In afwijking van het vorige lid, is de toegepaste factor « k », voor installaties voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen van tien kW of minder de factor van kracht op de datum waarop een voorschot van minstens 20 % van de totale investering is betaald, of op de datum waarop een groene lening, zoals bedoeld in artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009, gelijk aan een gedeelte of aan het geheel van de investering is aangegaan, of op de datum van toewijzing van de overheidsopdracht wat betreft de aanbestedende machten onderworpen aan de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Die afwijking is pas verworven als de oplevering door de controle-instelling plaatsvindt binnen zes maanden, te rekenen van de datum waarop het voorschot is betaald, of de lening is aangegaan, of de opdracht met de ondernemer is gesloten. De naleving van die voorwaarden wordt bepaald volgens de modaliteiten waarin de CWaPE voorziet. »

Art. 2.Artikel 15quater van hetzelfde besluit, zoals ingevoegd bij het besluit van 20 december 2007 en gewijzigd bij het besluit van 8 januari 2009, wordt vervangen als volgt : «

Art. 15quater.De groene certificaten worden aan de installaties voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen toegekend op de volgende wijze : 1° voor elektriciteitsopwekking uit installaties van tien kW of minder wordt het aantal groene certificaten dat per MWu voor het jaar i (Ai) toegekend wordt berekend als volgt : Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) waarbij n = het aantal jaren en R = de verhouding tussen de toekenning het eerste jaar en het laatste jaar en S het globale volume van groene certificaten per jaarlijks geproduceerde MWu toegekend over de gezamenlijke toekenningsduur.R wordt vastgelegd op 4. S is gelijk aan 60 tussen 1 april 2012 en 31 augustus 2012. S is gelijk aan 50 tussen 1 september 2012 en 31 maart 2013. De tabellen van de vermenigvuldigingscoëfficiënt per jaar die resulteert uit de toepassing van die formule zijn opgenomen in bijlage 2; 2° voor elektriciteitsopwekking uit installaties boven tien kW en onder 250 KWc worden per MWu zeven groene certificaten toegekend voor de productieschijf uit de vijf eerste geïnstalleerde kWc, vijf groene certificaten voor de productieschijf uit de vijf volgende geïnstalleerde kWc en vier groene certificaten uit de tweehonderd veertig volgende kWc als de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn : - minstens 50 % van de geproduceerde fotovoltaïsche elektriciteit wordt door de producent zelf verbruikt op de plek van de opwekkingsinstallatie; - een audit van de gebouwen of de installaties die vatbaar zijn voor bevoorrading met elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen is uitgevoerd door een bureau erkend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de privésector, waarbij aangetoond wordt dat een warmtekrachtkoppelingseenheid niet uitvoerbaar is op technisch vlak of niet kan waarborgen dat de returntijd van de investering minder van vijf jaar bedraagt op basis van een methode opgesteld en bekendgemaakt door de CWaPE; - de installatie voor de opwekking van fotovoltaïsche elektriciteit is niet in aanmerking gekomen voor een tegemoetkoming in de investering die meer dan 50 % van de investeringskost dekt. De CWaPE moet bij elke toekenning van groene certificaten nagaan of deze voorwaarde vervuld is.

Indien die voorwaarden niet cumulatief vervuld zijn, wordt een groen certificaat per MWu toegekend voor elektriciteitsopwekking uit de installatie van de tweehonderd veertig kWc; 3° voor elektriciteitsopwekking uit installaties van 250 KWc en meer stemt het aantal groene certificaten dat per MWu toegekend wordt voor de productieschijf uit de eerste 250 kWc overeen met het aantal groene certificaten toegekend aan de installaties van meer dan tien geïnstalleerde kWc en minder dan 250 kWc, overeenkomstig het eerste lid, 2°, en wordt één groen certificaat per bijkomend MWu toegekend. Wat betreft installaties voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen van 10 kW of minder, zijn de modaliteiten tot toekenning van groene certificaten degene die van kracht zijn op de datum waarop een voorschot van minstens 20 % van de totale investering is betaald, of op de datum waarop een groene lening, zoals bedoeld in artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009, gelijk aan een gedeelte of aan het geheel van de investering is aangegaan, of op de datum van gunning van de overheidsopdracht wat betreft de aanbestedende machten onderworpen aan de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, voor zover de oplevering door de controle-instelling geschiedt binnen zes maanden, te rekenen van de datum waarop het voorschot is betaald, of de lening is aangegaan, of de opdracht met de ondernemer is gesloten. De naleving van die voorwaarden wordt bepaald volgens de modaliteiten waarin de CWaPE voorziet.

Wat betreft de installaties voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen boven 10 kW, worden de groene certificaten toegekend volgens de modaliteiten die van kracht zijn op de datum van de inbedrijfstelling van de installatie.

Om de twee jaar en telkens als ze het nuttig acht stelt de CWaPE ter attentie van de Regering een rapport op m.b.t. het penetratiepercentage van dat kanaal van groene elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen, de eventuele technologische vooruitgang i.v.m. dat kanaal en de vermindering van de investeringskosten. In voorkomend geval en op basis van dat rapport stelt de Minister aan de Regering voor dat het aantal groene certificaten toegekend aan de installaties voor elektriciteitsopwekking d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen en aan nog niet in bedrijf gestelde installaties gewijzigd wordt. Het Regeringsbesluit tot wijziging van het aantal toegekende groene certificaten treedt pas drie maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad in werking. »

Art. 3.In de bijlage bij het besluit wordt het opschrift « Bijlage » vervangen door het opschrift « Bijlage 1 ».

Art. 4.Het besluit wordt aangevuld met een bijlage 2, luidend als volgt : « Bijlage 2 - Bepaling van de vermenigvuldigingscoëfficiënten voor fotovoltaïsche installaties van 10 kW of minder vanaf 1 april 2012.

Tussen 1 april 2012 en 31 augustus 2012 gelden de volgende vermenigvuldigingscoëfficiënten :

Jaar

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

1e jaar

10

2e jaar

9

3e jaar

8

4e jaar

7

5e jaar

6

6e jaar

6

7e jaar

5

8e jaar

4

9e jaar

3

10e jaar

2


Tussen 1 september 2012 en 31 maart 2013 gelden de volgende vermenigvuldigingscoëfficiënten :

Jaar

Vermenigvuldigingscoëfficiënt

1e jaar

8

2e jaar

7

3e jaar

7

4e jaar

6

5e jaar

5

6e jaar

5

7e jaar

4

8e jaar

3

9e jaar

3

10e jaar

2


Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2011 wordt bekendgemaakt, behalve artikel 2, dat in werking treedt op 1 april 2012.

Art. 6.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 november 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^