Besluit Van De Waalse Regering van 24 oktober 2003
gepubliceerd op 20 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de indiening van dossiers betreffende de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ord

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201900
pub.
20/11/2003
prom.
24/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn voor de indiening van dossiers betreffende de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ordening en milieuzaken


De Waalse Regering, Gelet op het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2002, inzonderheid op de artikelen 257/1 tot en met 257/6;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de aanwerving of het behoud van de indienstneming van één of verschillende adviseurs ruimtelijke ordening en milieuzaken;

Gelet op de bekendmaking van dat besluit in het Belgisch Staatsblad van 23 september 2003;

Gelet op de termijn bepaald bij artikel 257/3 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.In artikel 257/3 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt er een tweede lid ingevoegd luidend als volgt : « In afwijking van het eerste lid worden de aanvraagdossiers voor de aanvragen voor toelagen voor het jaar 2004 uiterlijk op 31 december 2003 ingediend. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 30 oktober 2003.

Art. 3.De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^