Besluit Van De Waalse Regering van 24 oktober 2003
gepubliceerd op 24 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201953
pub.
24/11/2003
prom.
24/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. »


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 170 ervan;

Gelet op het eindverslag van de Waalse Huisvestingsmaatschappij, goedgekeurd door diens raad van bestuur de dato 13 oktober 2003 betreffende de evaluatie van de openbare huisvestingsmaatschappijen waarvoor een saneringsplan van kracht is;

Overwegende dat in artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2001 houdende aanwijzing op grond van artikel 170 van de Waalse Huisvestingscode van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise » bepaald wordt dat de opdracht van de bijzondere commissaris met een aanvankelijke duur van twee jaar verlengd kan worden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2001 houdende aanwijzing op grond van artikel 170 van de Waalse Huisvestingscode van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. » verlengt de Waalse Regering de opdracht van de heer Claude Rochefort in de hoedanigheid van bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise s.c. », gelegen Parvis des Ecoliers 1, te 4020 Luik, met hoofdzakelijk het oog op de uitvoering van een evenwichtig loonlastenbeleid met herorganisatie van de maatschappij in een beleidsoptiek waarmee de doelstellingen die de maatschappij opgelegd zijn, bereikt moeten kunnen worden terwijl de maatschappij financieel efficiënt dient te zijn.

Art. 2.De verlenging van de opdracht van de bijzondere commissaris zal maximaal één jaar duren vanaf het einde van de aanvankelijke opdracht van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2003.

Namen, 24 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^