Besluit Van De Waalse Regering van 24 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204416
pub.
06/10/2015
prom.
24/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204416

WAALSE OVERHEIDSDIENST


24 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 8, § 1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten, artikel 2, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het verslag van 8 september 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het ontslag van de ondervoorzitter op 26 januari 2015;

Gelet op het ontslag van de plaatsvervangende voorzitter op 4 maart 2015;

Gelet op de actualisering van de functies uitgeoefend door de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, worden de woorden "De heer Eric Staudt, substituut-procureur-generaal bij het Hof van beroep van Luik" vervangen door de woorden "Mevr. Géraldine Rosoux, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, lector en assistente aan de Universiteit van Luik".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit : 1° in het derde streepje worden de woorden "De heer Frédéric Gosselin, advocaat" vervangen door de woorden "De heer Michaël Pilcer, advocaat";2° in het vierde streepje, worden de woorden "advocaat en docent aan de « Facultés universitaires Saint-Louis » vervangen door de woorden "professor aan de Universiteit Saint-Louis".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit : 1° in het eerste streepje, worden de woorden "De heer Michaël Pilcer, advocaat en professor", vervangen door de woorden "De heer Jean-Baptiste Levaux, adjunct-auditeur bij de Raad van State";2° in het tweede streepje, vervallen de woorden "en onderzoeker aan de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix »".

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden de woorden "De heer Frédéric Gosselin, advocaat" vervangen door de woorden "De heer Pierre-Olivier de Broux, professor aan de Universiteit Saint-Louis".

Art. 5.De mandaten van de in dit besluit aangewezen plaatsvervangende leden vervallen tegelijk met de mandaten van de bij het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2011 aangewezen leden.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 september 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^