Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 16 september 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de uitzonderlijke steun van overdracht 1 van het gemeentelijk Tonusplan voor het jaar 2005

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027371
pub.
16/09/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de uitzonderlijke steun van overdracht 1 van het gemeentelijk Tonusplan voor het jaar 2005


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, 2°, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 14 juli 2005 houdende de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005, inzonderheid op de organisatie-afdeling 14, programma 01, basisallocatie 43.09;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 augustus 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 25 augustus 2005;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 25 augustus tot vaststelling van het totale bedrag van deze steun op 46.500.000 EUR en de criteria voor de verdeling van deze steun onder de gemeenten;

Met dien verstande dat de Waalse Regering de twee volgende doelstellingen wil bereiken door uitzonderlijke steun aan de gemeenten toe te kennen : - enerzijds, de gemeenten rechtstreeks helpen om hun huidige en op korte termijn voorzienbare financiële moeilijkheden te beheren om hun vitale politieke rol inzake veiligheid te vrijwaren; - anderzijds, erop toezien om geen valse begrotingsoplossingen in het leven te roepen door uitzonderlijke en na 2006 niet terugkerende steun te verlenen die op termijn voor sommige gemeenten een situatie van structureel toegenomen tekort zou teweegbrengen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De bedragen die aan elke gemeente worden toegekend in het kader van de verdeling 2005 van de steun van overdracht 1 van het Tonusplan, worden vastgesteld op de bedragen ingeschreven naast de namen van de gemeenten in kolom (6) van het bij dit besluit gevoegde overzicht.

Art. 2.Het bedrag van 46.500.000 EUR zal worden gestort aan de N.V. Dexia Bank, die vennootschap is ermee belast de bedragen vermeld naast de namen van de gemeenten van het bij dit besluit gevoegde overzicht te boeken op het credit van de gemeenterekeningen.

Namen, 25 augustus 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 tot verdeling van de uitzonderlijke steun van overdracht 1 van het gemeentelijk Tonusplan voor het jaar 2005.

Namen, 25 augustus 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^