Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 09 september 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Hainaut »

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202223
pub.
09/09/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Hainaut » (Maatschappij van Openbaar Vervoer van Henegouwen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 36bis, ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 62;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op artikel 3, 12°;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar, inzonderheid op titel II;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 september 1998 betreffende de personeelsleden van de exploitatiemaatschappijen die door de Regering aangewezen worden;

Overwegende dat personeelswijzigingen bij de « Société de Transport en Commun du Hainaut » nieuwe aanwijzingen nodig maken;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De hierna vermelde personeelsleden zijn belast met het opsporen en het vaststellen van overtredingen van het reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar en van artikel 25.1, 2° en 6°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : - Philippe Alleman, controleur; - Pascal Marcourt, controleur; - Serge Vanlanduyt, controleur; - Didier Salvor, controleur; - Corinne Dieu, controleur; - Jean-Pierre Quievy, administratief bediende.

Betrokkenen hebben de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 25 augustus 2005.

Art. 3.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 augustus 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^