Besluit Van De Waalse Regering van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 23 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202508
pub.
23/09/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet)


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artitkel 175, 2;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Crédit social" van 20 juni 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, gegeven op 28 juli 2005;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.Het bijgevoegde reglement van het sociaal hypothecair krediet van de "Société wallonne du Crédit social" wordt goedgekeurd

Art. 2.Het reglement van het sociaal hypothecair krediet van de "Société wallonne du Crédit social", zoals goedgekeurd door de Regering op 29 januari 2004, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.

Namen, 25 augustus 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Bijlage Reglement van het sociaal hypothecair krediet 1. Indoudsopgave.2. Inleiding - Algemeen.3. Begripsbepalingen.4. Globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 en huidige maandelijkse netto-inkomens van de aanvrager.5. Bedrag van het hypothecair krediet.6. Lenende maatschappij.7. Duur van het hypothecair krediet.8. Soorten hypothecaire kredieten en rentevoeten.9. Waarborgtermijn voor de rentevoet en geldigheidstermijn voor het aanbod.10. Vastlegging en controle van de inkomens.11. Afbetalingsmodaliteiten.12. Vermogensvoorwaarden.13. Voorwaarden voor het aanleggen van het dossier.14. Door de leners aan te gaan verbintenissen.15. Inwerkingtreding.2. Inleiding - Algemeen. De "Société wallonne du Crédit social" en de bijkantoren voor Sociaal Krediet verlenen het sociaal hypothecair krediet onder de voorwaarden van dit reglement.

Onder sociaalhypothecair krediet in de zin van dit reglement,verstaat men de per hypotheek gewaarborgde kredietopening en de per hypotheek gewaarborgde leningen die verleend zijn onder de voorwaarden van dit reglement,met het oog op de financiering van : a) de bouw, de aankoop, de renovatie, de herstructurering, de aanpassing, de instandhouding, de verbetering of het behoud van de eigendom over een eerste woning in het Waalse Gewest, zoals hierna bepaald, bestemd voor het persoonlijk gebruik van de leners;b) de afbetaling van bijzonder kostbare hypotheekschulden aangegaan tot dezelfde doeleinden als degene bedoeld in a) ;c) de financiering van de enige levensverzekeringspremie(s) bestemd om de leners te dekken in het kader van die verrichtingen. Sommige bijkomende of aanverwante producten die als leningen erkend zijn bij of krachtens de Waalse Huisvestingscode, worden daarmee gelijkgesteld. 3. Begripsbepalingen. Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder : Maatschappij : De "Société wallonne du Crédit social" of, naargelang het geval, het bijkantoor voor Sociaal Krediet dat erkend is door genoemde Maatschappij.

Aanvrager : De natuurlijke persoon(onen) ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd die een sociaal hypothecair krediet aanvragen bij "Société wallonne du Crédit social" of het bijkantoor voor Sociaal Krediet.

De aanvrager moet minstens 18 jaar oud of ontvoogde minderjarige zijn op de datum van inschrijving van de kredietaanvraag.

Inschrijvingsdatum voor de kredietaanvraag : Datum waarop de kredietaanvraag een inschrijvingsnummer krijgt.

Om dit nummer te krijgen, moet de kredietaanvraag ingediend worden bij de lenende maatschappij (ofwel een bijkantoor voor Sociaal Krediet, ofwel de "Société wallonne du Crédit social") en berusten op een volledig dossier, dat het door de aanvrager behoorlijk ingevulde en ondertekende formulier voor kredietaanvraag bevat alsook de voor de beslissing noodzakelijke stukken (kopie van de identiteitskaart, bewijsstukken m.b.t. het inkomen en samenstelling van het gezin, kopie van het verkoopcompromis of andere titel van eigendom, beschrijving van de werken, het deskundigenrapport, in voorkomend geval de beslissing van het Waalse Gewest in het kader van de lening jongeren, de beslissing van de verzekeringsmaatschappij om het overlijdenrisico te dekken, het bewijs dat de vermogensvoorwaarden bedoeld in punt 12 vervuld zijn, een attest van het gemeentebestuur waarin wordt bepaald dat het goed gelegen is in een gebied van het gewestplan waar de voortdurende woning toegelaten is of elk ander document dat nodig is voor de behandeling van het dossier).

Gehandicapte persoon : Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als gehandicapte persoon op de inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag : a. hetzij de persoon erkend door het Ministerie van Sociale Zaken, Gezondheid en Leefmilieu als persoon met ten minste 66 % insufficiëntie of vermindering van de fysieke of geestelijke bekwaamheid;b. hetzij de persoon met een verdienvermogen dat verminderd is tot één derde of minder van wat een gezonde persoon kan verdienen door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;c. hetzij de persoon met een gebrek aan zelfredzaamheid dat vastgelegd wordt op 9 punten, overeenkomstig dezelfde wet.d. hetzij de persoon die getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid waarvoor minimum 4 punten worden toegekend, krachtens artikel 6, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 december 2002 sluiten tot uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag, of waarvoor minimum 6 punten worden toegekend, overeenkomstig artikel 6, § 2, 4 ° van dezelfde regeling. Kind ten laste : De persoon voor wie, op de inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag, kinder- of wezenbijslag wordt verleend aan de aanvrager, aan de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan.

Voor de toepassing van dit reglement, wordt gelijkgesteld met een kind ten laste : • het kind voor wie geen kinder- of wezenbijslag wordt verleend aan de aanvrager, aan de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, maar voor wie de Maatschappij, op grond van bewijsstukken, erkent dat hij ten laste is van de aanvrager of van bovenbedoelde personen; • het ongeboren kind, d.w.z. het kind verwekt sinds ten minste negentig dagen vanaf de datum van verlening van de lening, mits een medisch attest wordt bezorgd.

Een gehandicapt kind wordt als twee kinderen ten laste beschouwd.

De gehandicapte aanvrager wordt als een kind ten laste beschouwd.

Worden beschouwd als een kind ten laste op grond van de samenstelling van het gezin en op de inschrijvingsdatum van de aanvraag om hypothecair krediet : • de personen, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, met uitzondering van de verwanten in de opgaande en de nederdalende lijn, die doorgaans met de aanvrager samenleven, en die geen inkomen of vergoeding genieten; • elke persoon die doorgaans met de aanvrager samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan.

Woning : Elk gebouwd of te bouwen woongebouw dat gelegen is in het Waalse Gewest en dat bestemd is voor het persoonlijk gebruik van de leners.

De oppervlakte van de lokalen voor beroepsgebruik mag in geen geval hoger zijn dan 20 % van de bewoonbare oppervlakte.

De woning moet verplicht voldoen, eventueel na de prioritaire uitvoering van de met het hypothecair krediet gefinancierde werken, aan de vigerende normen betreffende de elektrische installaties alsmede aan de gezondheidsnormen en oppervlaktevoorwaarden bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 1999 waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald. Bij gebrek aan voorziening in de financiering van aanpassingswerken in de aanvraag om hypothecair krediet wordt deze laatste geweigerd.

Noodzakelijke gelden : Totaal bedrag van de kosten verbonden met de verrichting waarvoor het hypothecair krediet wordt aangevraagd, met uitzondering van honorariumkosten (notaris, architect, landmeter, deskundige, studiekantoor,...), registratierechten en aktenkosten.

Bezwarende schuld : Hypothecaire schuld en ander aanverwantproduct waarvan de rentevoet aanzienlijk hoger is dan de huidige marktvoorwaarden tijdens de inschrijving van de kredietaanvaag of waarvan de terugbetalingsmodaliteiten niet meer overeenstemmen met de financiële toestand van de aanvrager.

Verkoopwaarde van het goed : Onder verkoopwaarde van het goed wordt verstaan de prijs die redelijkerwijs kan worden verwacht bij de vrijwillige verkoop van het goed onder de normale markt- en openbaarheidsvoorwaarden, met inachtneming van de objectieve factoren die de verkoopwaarde van het goed kunnen beïnvloeden, zoals de onderhoudstand, de ouderdom van het gebouw, de gebruikte materialen, de ligging van het goed, enz. 4. Globaal belastbare jaarinkomens van het jaar N-2 en huidige maandelijkse netto-inkomens van de aanvragen. Globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2.

Voor de berekeningen van de globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2, wordt verstaan het geheel van de inkomens van de aanvrager en van de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, maar verwanten in de opgaande en de nederdalende lijn uitgesloten, op grond van de samenstelling van het gezin. Wanneer de aanvrager inkomens in een buitenlands land geniet, wordt de berekening van de in België toegepaste belasting in aanmerking genomen.

De globaal belastbare jaarinkomensvan het jaar n-2 (of n-3 in voorkomend geval) worden gebruikt om de categorie hypothecair krediet waarop de aanvrager recht heeft, te bepalen.

De globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 worden op grond van de gegevens van het laatste beschikbare aanslagbiljet berekend als volgt : de globaal belastbare inkomens plus de afzonderlijk belastbare inkomens (met uitzondering van de achterstallige bedragen en van de vergoedingen en inkomen voortvloeiend uit een contractbreuk).

Huidige maandelijkse netto-inkomens.

Voor de berekeningen van de huidige maandelijkse netto-inkomens, wordt verstaan het geheel van het inkomen van de aanvrager Wanneer de aanvrager inkomens in een buitenlands land geniet, wordt de berekening van de in België toegepaste belasting in aanmerking genomen.

De huidige maandelijkse netto-inkomens worden gebruikt om de maandelijkse terugbetaling van het hypothecair krediet en het minimale maandelijkse netto-inkomen dat beschikbaar moet blijven, te berekenen.

De berekening wordt uitgevoerd op grond van de volgende documenten die de aanvrager moet overmaken aan de Maatschappij voor het mobiel jaar vóór de inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag. a. Als de aanvrager in het kader van een arbeidsovereenkomst is aangeworven en/of als hij vervanginkomens en/of andere vergoedingen (met uitzondering van niet-belastbare gewone vergoedingen) geniet : 1.Een inkomensattest behoorlijk aangevuld en getekend door de werkgever of door de schuldenaar van inkomsten of door de instelling belast met de betaling van de vergoederingen (worden ook in aanmerking genomen de wegens een erkend handicap toegekende inkomens en de vergoedingen gekregen overeenkomstig wetgevingen bestemd voor de bevordering van de tewerkstelling en die een fiscale vrijstelling genieten). 2. De loonafrekeningen van de laatste 12 maanden en de Maatschappij kan alle overeenstemmende betalingsbewijzen vereisen.a. Als de aanvrager zelfstandig is, een afschrift van de laatste fiscale aangifte en van de drie laatste aanslagbiljetten.b. Een attest betreffende de afzonderlijk belastbare inkomens.c. Een attest betreffende enigerlei niet-belastbare vergoedingen en enigerlei niet-belastbare voordelen (bij voorbeeld maaltijdscheques).d. Een attest betreffende roerende inkomens waarvan de aangifte facultatief is. De jaarlijkse netto-inkomens op de inschrijvingsdatum van de kredietaanvraag worden berekend als volgt : • de som van de elementen die, in de zin van de fiscale aangifte, de globaal en afzonderlijk belastbare inkomens (met uitzondering van de achterstallige bedragen en de vergoedingen en inkomens voortvloeiend uit een contractbreuk) en andere vergoedingen (met uitzondering van enigerlei niet-belastbare vergoedingen) vormen. Voor een zelfstandige wordt het netto-exploitatieresultaat van de laatste fiscale aangifte in aanmerking genomen als dit resultaat coherent is ten opzichte van het aanslagbiljet van het jaar n-2; • plus enigerlei niet-belastbare vergoedingen en voordelen; • plus de roerende inkomens waarvan de aangifte facultatief is; • min de betaalde onderhoudsuitkeringen (overeenkomstig het aanslagbiljet van n-2, behalve als wordt bewezen dat de betaling niet meer verschuldigd is) min elk soort belasting en heffing dat berekend moet worden zoals vermeld in een aanslagbiljet opgemaakt op grond van de laatste vigerende fiscale regels (belastingen, gemeentebelasting, verschuldigd bedrag voor de bijzondere bijdrage voor de sociale verzekering en elk andere type belasting of heffing bedoeld in het aanslagbiljet).

De huidige maandelijkse netto-inkomens zijn gelijk aan de twaalfde van de som van de jaarlijkse netto-inkomens op de inschrijvingsdatum zoals hierboven berekend. 5. Bedrag van de hypothecaire kredieten. De maandelijkse terugbetaling van het hypothecair krediet mag, na afftrek van de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in het kader van de "lening jongeren", niet hoger zijn dan een derde van de huidige maandelijkse netto-inkomens, zoals bepaald volgens de in punt 4 bedoelde berekening. Het aldus gekregen bedrag wordt verhoogd met euro 40 voor categorie II en met euro 125 voor categorie III. Rekening houdende met de maandelijkse terugbetaling van het geheel van de leningen (met inbegrip van het aangevraagde sociaal hypothecair krediet) moet de aanvrager evenwel beschikken over een maandelijks netto-inkomen van euro 460 bij de toekenning van het krediet, zo niet wordt het krediet geweigerd. Dit maandelijkse netto-inkomen wordt op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2004) door de Maatschappij aangepast per schijf van euro 10 op grond van de volgende formule : Bedrag in euro x indexcijfer der consumptieprijzen ( wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld op grond van het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990) in november van het jaar N-1.

Het bedrag van het hypothecair krediet mag niet hoger zijn dan de vier volgende grenzen : • een maximumbedrag van het hypothecair krediet van : - voor categorie I : euro 75.000 verhoogd met euro 10.000 als de lener de lening jongeren geniet en met euro 10.000 per persoon ten laste.

Als het aangevraagde bedrag het voor categorie I toegelaten maximumbedrag overschrijdt, behoort het hypothecair krediet tot categorie II of categorie III als het hoger is dan het voor categorie II toegelaten maximumbedrag. - voor categorie II : euro 107.000 verhoogd met euro 10.000 als de lener de lening jongeren geniet en met euro 10.000 per persoon ten laste. Als het aangevraagde bedrag het voor categorie II toegelaten maximumbedrag overschrijdt, behoort het hypothecair krediet tot categorie III; - voor categorie III : euro 150.000; • een maximale bouwwaarde (inclusief BTW en terreinwaarde niet inbegrepen) van euro 150.000 voor een nieuwe bouw; - een maximale verkoopwaarde (geraamd na eventuele werken en inclusief BTW) van euro 150.000 voor alle andere gevallen; • 125 % van de gelden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de geplande verrichting; • 125 % van de - bouwwaarde bepaald op grond van een ondernemingsprijsopgave (inclusief BTW en terreinwaarde niet inbegrepen) voor een nieuwe bouw; - de verkoopwaarde (geraamd na eventuele werken en inclusief BTW) voor alle andere gevallen.

In geval van bijkomend krediet is het in aanmerking te nemen bedrag het aanvankelijke kapitaal van het eerste krediet vermeerderd met het bedrag van het aangevraagde bijkomende bedrag.

De hierboven bepaalde bedragen worden op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2004) door de Maatschappij aangepast per schijf van euro 1.000 op grond van de volgende formule : Bedrag x ABEX-index op 1 januari van het jaar N (bepaald in november van het jaar N-1) ABEX-index op 1 januari 2003 (bepaald op "547" in november 2002) 6. Duur van het hypothecair krediet. De duur bedraagt tussen 10 en 30 jaar; het hypothecair krediet moet volkomen afbetaald worden op de leeftijd van 70 jaar. De duur van het hypothecair krediet moet worden vastgelegd door de Maatschappij op grond van de huidige maandelijkse netto-inkomens en de leeftijd van de lener.

Voor de hypothecaire kredieten van categorie III met variabele rentevoet is de terugbetalingsduur maximum twintig jaar. 7. Soorten hypothecaire kredieten en rentevoeten. Er zijn drie categorieën hypothecaire kredieten : categorie I, II en III. Voor de toekenning van een hypothecair krediet van categorie I en II moeten de globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 van de aanvrager die volgens de in punt 4 bedoelde berekening bepaald zijn, de in dit reglement vastgelegde drempels niet overschrijden die verhoogd zijn met euro 1860 per kind ten laste.

Het bedrag van elke drempel en van de verhoging per kind ten laste wordt op 1 januari van elk jaar N (en voor de eerste keer vanaf 2004) door de Maatschappij aangepast per schijf van euro 50 op grond van de volgende formule : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld op grond van het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990.

De voor categorie I en II voorgestelde jaarlijkse rentevoeten zijn vast en niet-herzienbaar voor de duur van het hypothecair krediet en worden met 0,50 % per jaar door de Maatschappij verhoogd wanneer de woning gedeeltelijk (maximum 20 % van de bewoonbare oppervlakte) voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

De voor categorie III voorgestelds jaarlijkse rentevoeten zijn ofwel vast, ofwel variabel en worden met 0,50 % per jaar door de Maatschappij verhoogd wanneer de woning gedeeltelijk (maximum 20 % van de bewoonbare oppervlakte) voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Voor de hypothecaire kredieten met variabele rentevoeten vindt de variatie om de vijf jaar plaats. In ieder gval wordt de variatie zowel naar boven als naar beneden beperkt tot maximum 2 %.

Op de eerste werkdag van elke maand en voor elke categorie hypothecair krediet deelt de Maatschappij de bijkantoren voor sociaal krediet de bedragen van de drempels en de rentevoeten over, die ze vanaf de basisrenten verminderd of verhoogd met het in dit reglement bepaalde maximumpercentage berekent, op voorwaarde dat de twee volgende bepalingen eerst worden toegepast : • voor de hypothecaire kredieten van categorie I mag de rentevoet niet kleiner zijn dan 2 %; • een percentage van 1 % moet bestaan voor hetzelfde product tussen de renten van categorie I en de renten van categorie II. Voor een rijpheid van "n" jaren is de basisrente voor de vaste renten gelijk aan de som van de vier volgende elementen, aangezien de rijpheid met de duur van de terugbetaling van het hypothecair krediet overeenstemt : 1. gemiddelde van de IRS-rente offer side forward 4 maanden voor de rijpheid "n", berekend over vijf werkdagen vóór de bepalingsdatum van de renten;2. bankmarge gebonden aan de kosten voor de financiering van de Maatschappij en bepaald naargelang van de marktvoorwaarden;3. premie voor de dekking naar boven en naar beneden van de renten, gedragen door de Maatschappij om een vaste rentevoet te waarborgen;4. duurimpact naargelang van de dalende tendens van de rentecurve (negatieve waarde als de renten op korte termijn lager zijn dan de renten op lange termijn, positieve waarde als de renten op korte termijn hoger zijn dan de renten op lange termijn). Voor de variabele renten wordt de basisrente berekend op grond van de hierboven bepaalde financieringskosten verhoogd met de premie voor de dekking naar boven en op 2 % per jaar geplafoneerd, aangezien de rijpheid met de eerste periode zonder herziening overeenstemt.

De voorwaarden betreffende de drie categorieën hypothecaire kredieten zijn de volgende : 1. categorie I : bestemd voor de gezinnen wier de globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 die volgens de in punt 4 bedoelde berekening bepaald zijn, minimum euro 8.900 bedragen en niet hoger dan euro 13.750 (verhoogd zijn met euro 1.860 per kind ten laste) zijn; de rentevoet is gelijk aan de basisrente (bepaald voor een rijpheid van 25 jaar) verminderd met maximum 2 % per jaar als op de schuldsaldoverzekering bij Whestia wordt ingetekend en met 1,80 % per jaar als een andere maatschappij erop heeft ingetekend. De vermindering mag niet lager zijn dan 1,40 % met een bij Whestia gesloten schuldsaldoverzekering; 2. categorie II : bestemd voor de gezinnen wier de globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 die volgens de in punt 4 bedoelde berekening bepaald zijn, de voor deze categorie bepaalde grenz overschrijden zonder hoger te zijn dan euro 25000 (verhoogd met euro 1860 per kind ten laste) en voor de gezinnen die een hypothecair krediet aanvragen, waarvan het bedrag hoger is dan de in punt 5 voor categorie I bepaalde grenzen;de rentevoet is gelijk aan de basisrente (bepaald voor een rijpheid van 25 jaar) verminderd met maximum 1 % per jaar als op de schuldsaldoverzekering bij Whestia wordt ingetekend en met 0,80 % per jaar als een andere maatschappij erop heeft ingetekend.

De vermindering mag niet lager zijn dan 0,40 % met een bij Whestia gesloten schuldsaldoverzekering; 3. categorie III : bestemd voor de gezinnen wier de globaal belastbare jaarinkomens van het jaar n-2 die volgens de in punt 4 bedoelde berekening bepaald zijn , hoger zijn dan de voor categorie I en II voorziene inkomens, en voor de gezinnen die een hypothecair krediet aanvragen, waarvan het bedrag hoger is dan de in punt 5 voor categorie II bepaalde grenzen;de rentevoet is gelijk aan de basisrentevoet verhoogd met 0,45 % per jaar. De rentevoet wordt als volgt bepaald : a. voor een rijpheid van 10 jaar als de duur van het hypothecair krediet tussen 5 en 10 jaar is inbegrepen;b. voor een rijpheid van 15 jaar als de duur van het hypothecair krediet tussen 11 en 15 jaar is inbegrepen;c. voor een rijpheid van 20 jaar als de duur van het hypothecair krediet tussen 16 en 20 jaar is inbegrepen;d. voor een rijpheid van 25 jaar als de duur van het hypothecair krediet tussen 21 en 25 jaar is inbegrepen;e. voor een rijpheid van 30 jaar als de duur van het hypothecair krediet hoger dan 26 jaar is.8. Lenende maatschappij. Onder voorbehoud van de volgende bepalingen betreffende de bijkomende hypothecaire kredieten en de wederinkoop van bestaande hypothecaire kredieten waarvan het uitstaande bedrag gehouden is door de Maatschappij of door een bijkantoor, met inachtneming van de voorschriften van de erkenningsregeling voor de Bijkantoren voor maatschappelijk krediet en de beheers- en werkingsnormen van de Bijkantoren, treedt het Bijkantoor voor elke categorie van hypothecair krediet op als makelaar of lener volgens de door de Maatschappij verleende gewestelijke erkenning.

Het bijkantoor dat een eerste hypothecair krediet heeft verleend, kan een bijkomend hypothecair krediet verlenen, ongeacht de categorie, in tweede rang na de te zijnen gunste genomen inschrijving in eerste rang.

De Maatschappij verleent de door haar makelaars ingediende hypothecaire kredieten alsook de leningen bestemd voor de aanvragers van wie zij al schuldeiser is.

Voor de wederinkoop van een bestaand hypothecair krediet waarvan het uitstaande bedrag gehouden is door de Maatschappij kan het bijkantoor optreden als lener indien het beschikt over de erkenning voor de betrokken categorie van hypothecair krediet en indien de gehele verrichting met eigen gelden wordt gefinancierd. Zoniet treedt het bijkantoor op als makelaar en verleent de Maatschappij het hypothecair krediet. 9. Waarborgtermijn voor de rente en geldigheidstermijn voor het aanbod. Voor elke categorie van hypothecair krediet is de door de Maatschappij toegestane rente gelijk aan de laagste waarde tussen de rente van toepassing op de datum waarop de kredietaanvraag een inschrijvingsnummer krijgt en de rente van toepassing op de datum van beslissing tot toekenning door de Maatschappij. De beslissing tot toekenning of weigering moet worden genomen door de Maatschappij uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum. Bij gebrek aan beslissing binnen de gestelde termijn kan de aanvrager binnen dertig kalenderdagen een beroep indienen bij de Raad van bestuur van de "SWCS".

De rente van het hypothecair krediet wordt gewaarborgd tijdens 3 maanden vanaf het geschreven aanbod dat door de Maatschappij werd meegedeeld aan de aanvrager. Na die termijn moet een nieuwe kredietaanvraag worden ingediend. 10. Vastlegging en controle van het inkomen. Onder voorbehoud van het recht dat de Maatschappij geniet om bijkomende waarborgen te vereisen, mag ze de verlening van een hypothecair krediet weigeren indien de afbetalingscapaciteit niet aangetoond wordt of om elke andere reden, waaronder het resultaat van het onderzoek in het Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 11. Afbetalingsmodaliteiten. a. De hypothecaire kredieten worden terugbetaald d.m.v. constante maandelijkse afbetalingen. Elke afbetaling bevat een gedeelte van de rente en een gedeelte van het kapitaal. b. Wat betreft de hypothecaire kredieten van categorie III met variabele rente, indien de herziening een wijziging van de rente veroorzaakt, wordt de aanvankelijke maandelijkse afbetaling gehandhaafd en de afbetalingsduur gewijzigd. c. De leners dragen het overdraagbare gedeelte van hun salaris, loon, vergoedingen tot het vereiste bedrag over aan de Maatschappij, d.m.v. van een bijzondere bepaling ingevoegd in de leningsakte. d. De leners geven, bij de ondertekening van de leningsakte, het voor de financiering van de werken voorbehouden gedeelte van het hypothecair krediet in pand ten gunste van de Maatschappij.Deze in onderpand gegeven gelden zullen, behoudens geldig verzet, worden gestort naargelang de vordering van de werken. 12. Vermogensvoorwaarden. Op de datum van ondertekening van de leningsakte betreffende het hypothecair krediet, mogen de aanvrager en de al dan niet aanverwante personen (op grond van de samenstelling van het gezin) met wie hij doorgaans samenwoont, met uitzondering van voorouders en afstammelingen, alleen of samen, geen eigenaar of vruchtgebruiker zijn van het geheel van een andere woning.

Van die voorwaarde wordt afgeweken voor : a) Hetzij een overbewoonde, onbewoonbare of onverbeterbare woning, voorzover ze door de lener en de al dan niet aanverwante personen met wie hij doorgaans samenleeft minstens zes maanden werd betrokken binnen een periode van twee jaar voorafgaande aan de datum van goedkeuring van het hypothecair krediet door de Maatschappij. b. Hetzij één of meer te slopen onverbeterbare woningen, gelegen op de grond die moet dienen als grondslag voor de d.m.v. het hypothecair krediet te bouwen woning. c. Hetzij een andere woning voorzover ze vóór de ondertekening van de authentieke leningsakte is verkocht en op voorwaarde dat de opbrengst van de verkoop opnieuw wordt geïnvesteerd in de verrichting waarvoor het hypothecair krediet wordt aangevraagd. Om aanspraak te kunnen maken op de bovenbedoelde afwijking, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden : 1° In geval van volle eigendom : a.voor een overbewoonde of onbewoonbare woning moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden die woning te koop te bieden vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning; b. voor een onverbeterbare woning moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden die woning te laten slopen of ze niet meer voor huisvesting te bestemmen vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning. 2° In geval van vruchtgebruik moeten de aanvrager en, in voorkomend geval, de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, zich ertoe verbinden afstand te doen van hun vruchtgebruik vanaf de bezetting van de d.m.v. het hypothecair krediet verworven, gerenoveerde, geherstructureerde, aangepaste, verbeterde of gebouwde woning.

De woning wordt als onverbeterbaar beschouwd indien de aanvrager en de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, in aanmerking komen voor de verleende slopingstoelage, toegekend door het Waalse Gewest, of indien de woning als onverbeterbaar wordt beschouwd door de Maatschappij op grond van een met redenen omkleed verslag of bij besluit van de burgemeester.

Of een woning overbewoond is, wordt vastgesteld op basis van de normen bepaald bij bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald sluiten waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald.

De niet-naleving van bovenstaande verbintenissen vormt een voorwaarde van vervroegde opeisbaarheid van het geheel van de schuldvordering. 13. Voorwaarden voor het aanleggen van het dossier. Storting aan het Bijkantoor voor Maatschappelijk Krediet van dossierkosten en van schattingskosten m.b.t. de in pand gegeven goederen. Het bedrag van elke soort kosten wordt vastgesteld door de Maatschappij. Indien de Maatschappij weigert het aangevraagde hypothecair krediet te verlenen en er geen aanbod is, worden de dossierkosten terugbetaald aan de aanvrager door het Bijkantoor.

Aangaan, ten gunste van de Maatschappij, van een levensverzekering van het type "verschuldigd saldo" met enige premie voor de hypothecaire kredieten van categorie I en II en/of met periodieke premie voor de hypothecaire kredieten van categorie III ten belope van minstens 100 % van het bedrag van het geleende kapitaal.

Naast de door de Maatschappij eventueel opgelegde bijkomende waarborgen, moet de lener, ten gunste van de Maatschappij, een hypotheek in eerste rang verlenen op de volle eigendom van het onroerende goed waarvoor hij de lening aangaat. Elke andere volgende en opeenvolgende rang ten gunste van dezelfde lener wordt beschouwd als eerste rang.

Met schriftelijke toestemming van de aanvrager of van de personen met wie hij doorgaans samenleeft, ongeacht of er banden van verwantschap tussen hen bestaan, mag de Maatschappij, bij de bevoegde diensten van de besturen, de attesten aanvragen betreffende hun inkomen, hun onroerende eigendommen, de samenstelling van hun gezin en de vaststelling van de hoedanigheid van gehandicapte persoon. 14. Door de leners aan te gaan verbintenissen. Tot de volle afbetaling van het hypothecair krediet verbindt de lener zich ertoe om : • de woning als hoofdwoning te betrekken; • er geen beroepsactiviteit uit te oefenen zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de Maatschappij, dat een renteverhoging, zoals bedoeld in punt 7, vereist; • de woning niet te bestemmen voor een bedrijvigheid die in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden; • de woning voor haar totale waarde tegen brand, waterschade, bliksem en ontploffing te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij van één van de lid-Staten van de Europese Unie en de verzekeringspremies geregeld te betalen; • de bouw-, renovatie-, herstructurerings-, aanpassings-, instandhoudings- en verbeteringswerken alsook de werken m.b.t. de bewaring van de eigendom over de woning binnen 2 jaar na ondertekening van de leningsakte uit te voeren; • de afgevaardigden van de Maatschappij de woning te laten bezichtigen; • de woning niet te verkopen, noch geheel noch gedeeltelijk te verhuren, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij. 15. SLOTBEPALINGEN. Vanaf 1 januari 2006 wordt het expertiseverslag, vereist om een nummer toe te kennen aan elke aanvraag om hypothecair krediet, opgesteld door de Maatschappij wanneer die optreedt als lener.

Op aanvraag van een Bijkantoor dat optreedt als lener, kan de Maatschappij het vereiste expertiseverslag opstellen voor laatstgenoemde. Een aangifte van schuldvordering betreffende de kost van de uitgevoerde expertise wordt dan gestuurd door de Maatschappij.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2005 houdende goedkeuring van het reglement van de leningen van de "Société wallonne du Crédit social".

Namen, 25 augustus 2005.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^