Besluit Van De Waalse Regering van 25 januari 2018
gepubliceerd op 08 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt met het oog op de omschakeling van gasnetten met een hoge verbrandingswaarde

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018200608
pub.
08/02/2018
prom.
25/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018200608

WAALSE OVERHEIDSDIENST


25 JANUARI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt met het oog op de omschakeling van gasnetten met een hoge verbrandingswaarde


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, Artikel 32, § 1, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015, en artikel 33, § 1, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt;

Gelet op het rapport van 25 september 2017 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies CD-17j24-CWaPE-1733 van de « Commission wallonne pour l'Energie » (Waalse energiecommissie), gegeven op 24 oktober 2017;

Gelet op het advies 62.599/4 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Union des villes et communes de Wallonie" (Vereniging van steden en gemeenten van Wallonië), gegeven op 3 november 2017;

Gelet op het advies A.1349 van de « Conseil économique et social de Wallonie » (Sociaal-economische raad van Wallonië) van 27 oktober 2017;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, wordt aangevuld met een hoofdstuk IV/1, dat de artikelen 40 ter tot 40sexies inhoudt, luidend als volgt: "Hoofdstuk IV/1. Openbare dienstverplichtingen inzake de omschakeling van gasnetten met een hoge verbrandingswaarde

Art. 40ter.In de zin van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° "L gas": gas met lage calorische waarde, ook arm gas genoemd;2° "H gas": gas met hoge calorische waarde, ook rijk gas genoemd;3° "betrokken gebruiker": gebruiker aangesloten op het gasdistributienet dat bevoorraad wordt door L gas;4° "betrokken afnemer": eindafnemer aangesloten op het gasdistributienet dat bevoorraad wordt door L gas;5° "betrokken gebied": gedeelte van een distributienet bevoorraad met L gas dat in H gas omgezet zal worden tijdens eenzelfde kalenderjaar; 6° "directe mededeling": individuele mededeling van een actor naar een gebruiker of betrokken afnemer volgens het communicatiekanaal dat als optimaal geacht wordt om de betrokken gebruiker te bereiken zoals de postzending, e-mail, telefonisch contact, SMS,...

Art. 40quater.§ 1. De distributienetbeheerder brengt de betrokken gebruikers op de hoogte van het omzettingsproces van de L gasnetten naar H gas volgens de modaliteiten bedoeld in de paragrafen 2 tot 5.

Deze informatie vormt het minimaal communicatieplan van de distributienetbeheerder betreffende het omzettingsproces van L gasnetten in H gas. § 2. De informatie van de betrokken gebruikers gebeurt minstens door: 1° een schrijven;2° een specifieke pagina op de internetsite van de netbeheerder; 3° een oproepnummer dat de vragen beantwoordt i.v.m de omzetting van het net; 4° directe mededelingen. § 3. De distributienetbeheerder stuurt minstens zevenentwintig maanden vóór de datum van omzetting van het betrokken gebied een eerste informatiebrief per gewone post aan de betrokken gebruikers.

Wanneer de betrokken gebruiker als residentieel wordt geïdentificeerd, bevat de eerste informatiebrief bedoeld in het eerste lid minstens: 1° de context en de redenen van de omzetting van L gas in H gas;2° de gevolgen van de omzetting op de toestellen die gas gebruiken;3° de noodzaak om de toestellen die gas gebruiken te laten nazien door een erkende technicus om hun compatibiliteit met H gas te controleren;4° de verplichting om de distributienetbeheerder de toegang te verlenen tot de drukregelaar van het net die zich, in voorkomend geval, bij de gebruiker bevindt;5° het adres van de website van het « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) waarin de lijst van de erkende technici in gasachtige brandstoffen vermeld wordt;6° de mogelijkheid om deze procedure voor de controle van de compatibiliteit te koppelen met de procedure van verplichte periodieke controle van de verwarmingstoestellen op gas;7° de vermelding van de bestaande hulpvoorzieningen die kunnen toegepast worden voor de omzetting van L gas in H gas;8° de herinnering van het belang van de naleving van de veiligheids- en gezondheidscriteria van de gasinstallaties zoals bedoeld in het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;9° het adres van de informatie website gemeenschappelijk voor de federale en gewestelijke overheden over de omzetting;10° de informatie oproepnummer van de Contact Center van de FOD Economie alsook de oproepnummer ter beschikking gesteld door de distributienetbeheerder bedoeld in paragraaf 2, 3°; 11° de verplichting voor de huurder om zijn eigenaar te informeren over de verplichtingen i.v.m. de omzetting en omgekeerd.

Wanneer de betrokken gebruiker als professional wordt geïdentificeerd, vermeldt de informatiebrief bedoeld in het eerste lid minstens de elementen bedoeld in het tweede lid, 1° tot 6° en 8° tot 11°, en wordt hij aangepast aan de specifieke technische toestand van deze gebruikers. § 4. Naast het schrijven bedoeld in paragraaf 3, informeert de distributienetbeheerder, per directe mededeling, de betrokken gebruikers minstens drie bijkomende keren vóór de omzettingsdatum van het betrokken gebied met een minimum tussentijd van vier maanden tussen de verschillende mededelingen. De laatste informatie wordt uitgevoerd ten vroegste drie maanden vóór de omzettingsdatum van het betrokken gebied.

De informatie bedoeld in het eerste lid herinnert onder meer aan: 1° de omzettingsdatum;2° de noodzaak om de toestellen die gas gebruiken te laten nazien door een erkende technicus om hun compatibiliteit met H gas te controleren; § 5. De distributienetbeheerder verwittigt, per gewone post of elektronisch, de gemeenten, OCMW's en energieloketten uiterlijk op hetzelfde ogenblik als de betrokken gebruikers van het betrokken gebied: 1° van de omzettingsdatum;2° van de omzettingsprocedure 3° van de gevolgen van de omzetting;4° van de mogelijkheid om een informatievergadering bij te wonen, georganiseerd door de distributienetbeheerder, binnen de drie maanden van de zendingen per post of elektronisch. Art. 40quinquies § 1. De leverancier informeert zijn afnemers betrokken bij het omzettingsproces van de L gasnetten naar H gas, volgens de modaliteiten bedoeld in de paragrafen 2 tot 4. Deze informatie vormt het minimaal communicatieplan van de leverancier betreffende het omzettingsproces van L gasnetten naar H gas. § 2. De leverancier informeert de betrokken afnemers, per directe mededeling, minstens éénentwintig maanden vóór de omzettingsdatum van het betrokken gebied.

Wanneer de betrokken afnemer als residentieel wordt geïdentificeerd, bevat de eerste informatie bedoeld in het eerste lid minstens: 1° de context en de redenen van de omzetting van L gas in H gas;2° de gevolgen van de omzetting op de toestellen die gas gebruiken;3° de noodzaak om de toestellen die gas gebruiken door een erkende technicus te laten nazien;4° het adres van de website van het « Agence wallonne de l'Air et du Climat » (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat) waarin de lijst van de erkende technici in gasachtige brandstoffen vermeld wordt;5° de mogelijkheid om deze procedure voor de controle van de compatibiliteit te koppelen met de procedure van verplichte periodieke controle van de verwarmingstoestellen op gas;6° de vermelding van de bestaande hulpvoorzieningen die kunnen toegepast worden voor de omzetting van L gas in H gas;7° de herinnering van het belang van de naleving van de veiligheids- en gezondheidscriteria van de gasinstallaties zoals bedoeld in het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;8° het adres van de informatie website gemeenschappelijk voor de federale en gewestelijke overheden over de omzetting;9° de informatie oproepnummer van de Contact Center van de FOD Economie; 10° de verplichting voor de huurder om zijn eigenaar te informeren over de verplichtingen i.v.m. de omzetting en omgekeerd.

Wanneer de betrokken afnemer als professional wordt geïdentificeerd, vermeldt de directe mededeling bedoeld in het eerste lid minstens de elementen bedoeld in het tweede lid, 1° tot 5° en 7° tot 10°, en wordt zij aangepast aan de specifieke technische toestand van deze afnemers. § 3. Ten vroegste tien maanden vóór de omzettingsdatum van het betrokken gebied, herinnert de leverancier, per directe mededeling, aan de betrokken afnemer de volgende elementen: 1° de omzettingsdatum;2° de noodzaak om de toestellen die gas gebruiken te laten nazien door een erkende technicus om hun compatibiliteit met H gas te controleren. § 4. De leverancier brengt, per directe mededeling, elke nieuwe betrokken afnemer op de hoogte van de elementen bedoeld in paragraaf 2, tweede of derde lid, binnen één maand na de sluiting van het leveringscontract.

In geval van verhuizing van een afnemer in een betrokken gebied, brengt de leverancier deze afnemer, per directe mededeling, op de hoogte van de elementen bedoeld in paragraaf 2, tweede of derde lid, binnen één maand na de verhuizing.

Na de informatie bedoeld in het eerste of tweede lid, neemt de leverancier de betrokken afnemer op in zijn communicatieplan betreffende de omzetting van de L gasnetten in H gas.

Art. 40sexies.§ 1. De distributienetbeheerders en de leveranciers geven de Minister, ter goedkeuring, en de CWaPE, ter informatie, kennis van de standaard communicatie-ontwerpen bedoeld in de artikelen 40quater, § 3 en § 4, en 40quinquies, § 2 en § 3 uiterlijk zestig dagen vóór hun datum van zending aan de gebruikers en afnemers betrokken bij de omzetting. § 2. De Minister spreekt zich uit over de inhoud van de ontwerpen bedoeld in het eerste lid binnen dertig dagen na hun kennisgeving. Na die termijn worden de ontwerpen geacht goedgekeurd te zijn. § 3. Ten laatste zestig dagen vóór de eerste informatie ten opzichte van de betrokken gebruikers en afnemers, maken de distributienetbeheerders en de leveranciers aan de CWaPE hun communicatieplan over betreffende het betrokken omzettingsgebied.

Dit plan bevat, namelijk, een tijdschema alsook de omschrijving en de rechtvaardiging van de keuze van het overwogen communicatiekanaal om de betrokken gebruikers op een optimale manier te bereiken.

In samenwerking met de distributienetbeheerders en de leveranciers, beoordeelt de CWaPE, voor elk betrokken gebied, de efficiëntie van de communicatieplannen bedoeld in het eerste lid, namelijk op basis van geschikte beoordelingstechnieken en van de feedback.

Als de CWaPE vaststelt dat het communicatieplan niet efficiënt is om de betrokken gebruikers op een optimale manier te informeren, deelt ze haar aanbevelingen aan de Minister mee. De Minister legt aan de betrokken operatoren aanpassingen op van hun communicatieplan."

Art. 2.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 45quater, luidend als volgt:

Art. 45quater.§ 1. In afwijking van de artikelen 40quater, § 3, eerste lid, en § 4, eerste lid, en 40quinquies, § 2, eerste lid, en § 3, van hetzelfde besluit, neemt de informatie van de betrokken gebruikers en afnemers betreffende de voorziene omzettingen: 1° in 2018, de volgende termijnen in acht : a) de eerste informatiebrief bedoeld in artikel 40quater, § 3, eerste lid, wordt uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad verzonden;b) de bijkomende informatie bedoeld in artikel 40quater, § 4, wordt twee keer uitgevoerd met inachtneming van een tussentijd van minstens één maand tussen elke informatie;c) de informatie bedoeld in artikel 40quinquies, § 2, eerste lid, wordt uiterlijk een maand na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad uitgevoerd en vormt de enige verplichting tot informatie van de leverancier.2° in 2019, de volgende modaliteiten in acht: a) de eerste informatiebrief bedoeld in artikel 40quater, § 3, eerste lid, wordt uiterlijk tien dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad verzonden;b) de bijkomende informatie bedoeld in artikel 40quater, § 4, wordt twee keer uitgevoerd met inachtneming van een tussentijd van minstens één maand tussen elke informatie;c) de informatie bedoeld in artikel 40quinquies, § 2, eerste lid, wordt uiterlijk een maand na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad uitgevoerd;d) de herinnering bedoeld in artikel 40quinguies, § 3, wordt uitgevoerd minstens drie maanden na de informatie bedoeld in c); § 3° in 2020, in afwijking van artikel 40quater, § 3, eerste lid, wordt de eerste informatiebrief gestuurd per gewone post aan de betrokken gebruikers minstens vierentwintig maanden vóór de omzettingsdatum. § 2. Artikel 40sexies is niet van toepassing voor de omzettingen van L gas in H gas voorzien in 2018 en 2019. De directe mededelingen waarop deze periode betrekking heeft, zullen niettemin, binnen 2 maanden na hun verzendingsdatum, het voorwerp moeten uitmaken van een mededeling, ter informatie, aan de Minister en aan de CWaPE.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 januari 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^