Besluit Van De Waalse Regering van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 17 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027674
pub.
17/11/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" (Natuurpark van de dallen van de Burdinale en de Mehaigne)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 1999, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" (Natuurpark van de dallen van de Burdinale en de Mehaigne) Gelet op de beraadslaging van de provincieraad van Luik van 31 mei 2001;

Gelet op de beraadslagingen van de gemeenteraden van Burdinne, Braives, Héron en Wanze van respectievelijk 1 maart 2001, 23 maart 2001, 28 februari 2001 en 8 maart 2001;

Overwegend dat de nieuwe leden die de gemeente- en provincieraden vertegenwoordigen bij de beheerscommissie onverwijld moeten aangesteld worden zodat zij alle handelingen in haar bevoegdheid kan uitvoeren, Besluit :

Artikel 1.Punten 1 en 2 van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 1999 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het "Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne" (Natuurpark van de dallen van de Burdinale en de Mehaigne) worden vervangen door volgende bepalingen : 1° de hoedanigheid van vertegenwoordigers van het grondgebied waarop het natuurpark zich geheel of gedeeltelijk uitstrekt : a) gemeente Braives : - als eerste gewoon lid : Robert Binon; - als tweede gewoon lid : Georges Grosjean; - als eerste plaatsvervangend lid : François Hubert de Fontbare de Fumal; - als tweede plaatsvervangend lid : Carmen Sottiaux; b) gemeente Burdinne : - als eerste gewoon lid : Luc Gustin; - als tweede gewoon lid : Joseph Mahiat; - als eerste plaatsvervangend lid : Maude Rigo-Mathieu; - als tweede plaatsvervangend lid : François Brasseur; c) gemeente Héron : - als eerste gewoon lid : Eric Haupthenne; - als tweede gewoon lid : Jules Poncelet; - als eerste plaatsvervangend lid : Laurent Graindorge; - als tweede plaatsvervangend lid : Patrick Carpentier de Changy; d) gemeente Wanze : - als eerste gewoon lid : Henri Mouton; - als tweede gewoon lid : Jean-Louis Laboureur; - als eerste plaatsvervangend lid : Luc Gonne - als tweede plaatsvervangend lid : Claude Parmentier; 2° in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de provincieraad van de provincie Luik : - als gewoon lid : Charles Volont; - als plaatsvervangend lid : Gaston Gérard. »

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving aan de belanghebbenden overgemaakt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden het Natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 oktober 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^