Besluit Van De Waalse Regering van 25 oktober 2007
gepubliceerd op 07 december 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203488
pub.
07/12/2007
prom.
25/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, inzonderheid op de artikelen 1bis, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 20 september 2007, 3, 10, derde lid, vervangen door het decreet van 20 september 2007, en 16, § 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juli 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2007;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 43.622/2, gegeven op 22 oktober 2007, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 6° wordt opgeheven, punt 7° wordt punt 6°, punt 8° wordt punt 7° en punt 9° wordt punt 8°;2° in punt 8°, dat punt 7 is geworden, worden de woorden ", de maatschappij" geschrapt.

Art. 2.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk luidend als volgt : « HOOFDSTUK Ibis. - Erkenningsaanvraag

Art. 1bis.§ 1. Wanneer de door de operator ingediende aanvraag tot aanneming of tot herziening van een erkenningsomtrek één of meerdere in artikel 4 bedoelde verrichtingen betreft die het goedkeuren van een onteigeningsbesluit niet nodig maken, bevat hij de volgende gegevens : 1° een plan waarop de omtrek en de oppervlakte van de betrokken onroerende goederen afgebeeld zijn;2° de inlichtingen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 3° à 8°;3° in voorkomend geval, de verenigingsmodaliteiten overeenkomstig artikel 22. § 2. Wanneer de door de operator ingediende erkenningsaanvraag één of meerdere in artikel 4 bedoelde verrichtingen betreft en een onteigeningsaanvraag inhoudt, bevat de aanvraag tot erkenning, behalve de in § 1 bedoelde gegevens, de in artikel 2, eerste lid, 1° en 2° bedoelde gegevens. § 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde aanvraag wordt door de operator aan de leidend ambtenaar gericht in negen exemplaren.

Behalve wanneer een incubator in de erkenningsomtrek is inbegrepen, wordt de aan de Regering door artikel 1bis, § 6, tweede lid van het decreet voorbehouden bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. »

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, c) worden de woorden "artikel 13" vervangen door de woorden "artikel 1bis van het decreet."; 2° in het eerste lid, 4°, b), worden de woorden "meer bepaald in functie van de contacten genomen met de kandidaat-investeerders" ingevoegd tussen de woorden "de betrokken activiteiten" en de woorden "en met vermelding van de sociale en economische gevolgen";3° in het eerste lid, 6°, a), worden de eerste drie streepjes vervangen door een streepje luidend als volgt : « - van de eventuele toegevoegde waarde die dit project met zich brengt, rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen, inzake onderzoek, wat de productketens, de speerpuntsectoren of de prioritaire hoofdlijnen voor Wallonië betreft;»; 4° in het eerste lid, 6°, b), wordt het tweede streepje vervangen door : « - de gunstige maatregelen en noodzakelijke voorzieningen voor de integratie van de omtrek in zijn menselijk of natuurlijk milieu, zoals de isoleringsvoorzieningen, het soort beplantingen en hun beheer, de behouden natuurlijke ruimten, de regulerende factoren van het oro-hydrologisch systeem, alsook de gunstige maatregelen voor duurzame ontwikkeling;»; 5° in het eerste lid, 8°, b) worden de woorden "en van het stedenbouwkundig en ecologisch bestek bedoeld in artikel 31bis van het CWATUP" geschrapt.

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "de artikelen 13 à 16 van dit besluit" worden vervangen door "artikel 1bis van het decreet";2° er wordt een 2bis ingevoegd, luidend als volgt : « 2°bis de aankoop en de verbouwing of de bouw van gebouwen bestemd voor de opvang van kinderen om de vestiging te begunstigen of om de uitbreiding van bestaande economische activiteiten van incubatoren, ondersteunende dienstencentra, doorgangsgebouwen, ondernemingencentra en werkplaatsen voor gedeeld werk mogelijk te maken;».

Art. 5.In artikel 5, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "2°bis," ingevoegd tussen de woorden "in artikel 4, 2°," en "is samengesteld uit".

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het wordt aangevuld als volgt : « °3° werken verbonden aan elke openbare uitrusting binnen of buiten het gebied die, zelfs gedeeltelijk, voor duurzame energiebevoorrading binnen een erkend bedrijfsgebied dient.»; 2° in het eerste lid worden de woorden "2°bis " ingevoegd tussen de woorden "in artikel 4, 2°," en "omvat het totaal bedrag ».

Art. 7.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, na het eerste lid, wordt het volgende lid ingevoegd : « Wanneer dergelijke verrichtingen op een gewest- of gemeenteweg gebeuren, wordt het maximumpercentage vastgesteld op 100 %.»; 2° in § 1, tweede lid dat het derde lid is geworden, 1°, worden de woorden "van artikel 167 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium," vervangen door "van de artikelen 167 en 182 van het CWATUP";3° in § 1, tweede lid dat derde lid is geworden, wordt punt 3 aangevuld als volgt : « en voor de aankoop van gronden gelegen in de gebieden van de spoorweg- of luchthaveninfrastructuren en van de autonome havens bedoeld in artikel 21 van het CWATUP of ingeschreven in een gebied bedoeld in de artikelen 26, 27, 28, 33 en 34 van het CWATUP of gelegen in een omtrek bedoeld in artikel 167 van het CWATUP.»; 4° in § 1, derde lid, wordt een punt 4° toegevoegd, luidend als volgt : « 4° 95 % voor de levering en de plaatsing van fotovoltaïsche panelen. »; 5° in § 2, derde lid, na de woorden "alsook de voorafgaandelijk goedgekeurde aanhangsels" worden de woorden ", met uitzondering van de in § 1, derde lid, 4° bedoelde verrichtingen".

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Er wordt geen subsidie voor dezelfde handelingen en werken toegekend als een project reeds een subsidie krijgt op basis van andere gewestelijke wetgevingen, met uitzondering van elk bedrag ontvangen overeenkomstig titel IV van het decreet van 1 april 2004 betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten en hoofdstuk I, titel I, van Boek II van het CWATUP en van elk bedrag ontvangen voor de aanleg of de wijziging van de door het Waalse Gewest gefinancierde wegen »;2° in het tweede lid, worden de woorden "de beheerder of" ingevoegd tussen de woorden "voor zover" en "de gemeente";3° artikel 12 wordt aangevuld als volgt : « Onmiddellijk na hun voorlopige oplevering worden de gesubsidieerde infrastructuren, die worden opgericht in het kader van de aanleg van de ruimte voor economische bedrijvigheid overgenomen door de gemeente op wiens grondgebied ze zich bevinden of door de bij de wetten en reglementen voorziene beheerders. Indien een specifieke infrastructuur gelijktijdig tot verschillende beheerders behoort, wordt, vóór de uitvoering van het werk, een akkoord over de overname bereikt tussen de partijen. »

Art. 9.De artikelen 13 à 16 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10.De artikelen 17 à 18 van hetzelfde besluit worden respectievelijk de artikelen 13 en 14.

Art. 11.In artikel 19 van hetzelfde besluit, dat artikel 15 is geworden, worden de woorden "artikelen 20 tot 24" vervangen door de woorden "artikelen 16 tot 20".

Art. 12.In artikel 20 van hetzelfde besluit, dat artikel 16 is geworden, worden de woorden "artikel 22" vervangen door de woorden "artikel 18".

Art. 13.In artikel 21 van hetzelfde besluit, dat artikel 17 is geworden, worden de woorden "artikelen 20 en 22" vervangen door de woorden "artikelen 16 en 18".

Art. 14.In artikel 22 van hetzelfde besluit, dat artikel 18 is geworden, worden de woorden "artikel 26" vervangen door de woorden "artikel 22".

Art. 15.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt artikel 19.

Art. 16.In artikel 24 van hetzelfde besluit, dat artikel 20 is geworden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "artikelen 21, eerste lid, 3°, en 23, tweede lid" vervangen door "artikelen 17, eerste lid, 3°, en 19, tweede lid";2° in het tweede lid worden de woorden "artikel 17" vervangen door "artikel 13".

Art. 17.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt artikel 21.

Art. 18.In artikel 26 van hetzelfde besluit, dat artikel 22 is geworden, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, a), 2°, worden de woorden "artikel 25" vervangen door "artikel 21";2° in het eerste lid, b), 1°, worden de woorden "gemeente, intercommunale of de maatschappij" vervangen door "gemeente of intercommunale";3° in het eerste lid, b), 3°, worden de woorden "de gemeenten, de intercommunales en de maatschappij" vervangen door "de gemeenten of de intercommunales";4° in het eerste lid, b), 4°, worden de woorden "de gemeenten, de intercommunales en de maatschappij" vervangen door "de gemeenten en de intercommunales";5° in het eerste lid, b), 5°, worden de woorden "de gemeenten, de intercommunales en de maatschappij" vervangen door "de gemeenten en de intercommunales";6° in het eerste lid, c), worden de woorden "aan de gemeenten, de intercommunales en de Maatschappij" vervangen door "aan de gemeenten en aan de intercommunales".

Art. 19.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt artikel 23.

Art. 20.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt artikel 24.

Art. 21.De artikelen 29 tot 30 van hetzelfde besluit worden respectievelijk de artikelen 25 en 26. HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 22.De in artikel 13 van hetzelfde besluit bedoelde aanvragen tot subsidietoekenning ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit vallen onder het besluit dat van kracht is op de datum van de indiening ervan.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 24.De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 25 oktober 2007.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^