Besluit Van De Waalse Regering van 26 april 2012
gepubliceerd op 04 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « la Vallée de la Gueule » in Plombières en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012202852
pub.
04/06/2012
prom.
26/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « la Vallée de la Gueule » in Plombières en tot aanneming van nieuwe voorwaarden voor het beheer ervan


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en van 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door private verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule »;

Gelet op het gunstig advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 27 april 2010;

Gelet op het gunstig advies van het provinciecollege van Luik, gegeven op 8 juli 2010, en op het gunstig advies van het gemeentecollege van Plombières, gegeven op 23 juni 2010;

Gelet op de aanvraag tot uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule » in Plombières, ingediend op 18 januari 2010 door de VZW « Réserves naturelles RNOB »;

Gelet op het gunstig advies van de Houtvesterij van Eupen van het Departement Natuur en Bossen, gegeven op 10 juni 2010;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Malmedy-Bullingen van het Departement Natuur en Bossen, gegeven op 1 juli 2010;

Gelet op het ongunstig advies van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie - Cel Ruimtelijke Ordening-Leefmilieu, gegeven op 16 juni 2010;

Overwegende dat het ongunstig advies van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie - Cel Ruimtelijke Ordening-Leefmilieu betrekking heeft op het belang van de oprichting van het reservaat en niet op een onverenigbaarheid ten opzichte van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de erfpachtovereenkomst die op 1 april 2003 tussen de VZW « Réserves naturelles RNOB » en de vereniging Natuurmonumenten gesloten werd voor de duur van dertig jaar, te rekenen van 1 maart 2003;

Overwegende dat het belangrijk is het geheel van de percelen van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule » voor dezelfde duur te erkennen;

Overwegende dat het behoud en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie de controle op de vegetatie vereist;

Overwegende dat het uitdiepen en het onderhoud van poelen ervoor zorgen dat de habitats van de locatie veelzijdiger worden; dat die diversifiëring hun kwaliteit verbetert;

Overwegende dat het aanleggen van didactische borden en van een bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdraagt;

Overwegende dat er in het belang van de bescherming van de inlandse fauna en flora van de site, reden is om de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten te beheren;

Overwegende dat er in het belang van de bescherming van de fauna en flora van de site, reden is om de wildpopulaties van de categorieën « grof wild » en « overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de canadese ganzen te beheren;

Gelet op de voorgestelde beheersmaatregelen en op de afwijkingen aangevraagd voor het gezamenlijke reservaat in de erkenningsaanvraag ingediend op 18 januari 2010 door de gebruiker;

Overeenkomstig het tracé van de buitengrenzen van de omtrek van de site, aangegeven op het bijgaande liggingsplan;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de uitbreiding van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule » wordt gebruik gemaakt van de 5 ha 75 a 65 ca gronden die eigendom van de VZW « Réserves naturelles RNOB » zijn en kadastraal bekend staan als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Perceel

Oppervlakte (ha)

Plombières

1 Gemmenich

A

384 H

0,8300

Plombières

1 Gemmenich

A

385

0,3450

Plombières

1 Gemmenich

A

1195 B

0,2265

Plombières

1 Gemmenich

A

1195 C

0,0115

Plombières

1 Gemmenich

A

1196 A

0,5110

Plombières

1 Gemmenich

A

1199

0,1310

Plombières

1 Gemmenich

A

1201

0,1075

Plombières

1 Gemmenich

A

1202

0,1150

Plombières

1 Gemmenich

A

1203 A

0,0730

Plombières

1 Gemmenich

A

1203 B

2,5295

Plombières

1 Gemmenich

A

1148

0,1645

Plombières

1 Gemmenich

A

1149 A

0,3000

Plombières

1 Gemmenich

A

1150 A

0,4120

5,7565


De VZW « Réserves naturelles RNOB » is er de enige gebruiker van.

Die gronden staan op bijgaand plan.

Art. 2.De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule » is de houtvester belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 3.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 hebben de gebruiker of zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° didactische borden plaatsen;5° poelen graven;6° plantaardig afval verbranden;7° maatregelen nemen voor het beperken, en zelfs de verwijdering, van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;8° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën « grof wild » en « overig wild » bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het natuurreservaat.

Art. 4.In afwijking van artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, hebben de gebruiker en zijn afgevaardigden toestemming om in het kader van het beheersplan : 1° over kap-, graaf- of winningswerktuigen te beschikken;2° jachtwapens of vangsttoestellen te dragen;3° van honden en fretten vergezeld te zijn.

Art. 5.De in de artikelen 3 en 4 van dit besluit bedoelde delegaties staan vermeld in een door de gebruiker en de afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven. Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de in artikel 2 van dit besluit bedoelde ambtenaar en aan de Directie Natuur van het Departement Natuur en Bossen.

Art. 6.De artikelen 4, 5 en 5 zijn van toepassing op de percelen bedoeld in artikel 1 van dit besluit, alsook op de percelen bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule ».

De artikelen 3, 4 en 5 van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallée de la Gueule » worden opgeheven.

Art. 7.De erkenning wordt verleend tot 28 februari 2033.

Art. 8.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 april 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO Het plan ligt ter inzage bij het « Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » (Departement Natuur en Bossen van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu), avenue Prince de Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^