Besluit Van De Waalse Regering van 26 februari 2015
gepubliceerd op 09 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven en betreffende het technisch Comité zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 april 2009 betreffende

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201141
pub.
09/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven en betreffende het technisch Comité zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen, inzonderheid op de artikelen 6 en 7;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven;

Gelet op de beraadslaging van 19 december 2014 van de Commissie voor de coördinatie van de werven houdende goedkeuring van het project van huishoudelijk reglement;

Op de voordracht van de Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Begripsomschrijvingen In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "decreet": het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen;2° "Regering": de Waalse Regering;3° "Minister": de Minister bevoegd voor de gesubsidieerde werken;4° "Commissie": de Commissie voor de coördinatie van de werven bedoeld in artikel 2 van het decreet;5° "Comité": het technisch Comité bedoeld in artikel 7 van het decreet; 6" beheerders": de openbare overheid waaronder de weg of de waterloop ressorteert, waaronder, waarop of waarboven de werken worden uitgevoerd of de persoon waaraan de bedoelde overheid de terbeschikkingstelling of het beheer van deze weg of waterloop heeft toegewezen; 7° "kabel- en leidingbeheerder": de persoon die in het kader van zijn beroepsactiviteiten of taken van publiek belang kabels en leidingen onder, op of boven de weg of een waterloop beheert;8° "groep": categorie van leden van de Commissie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet. HOOFDSTUK I. - Commissie

Art. 2.Zetel De zetel van de Commissie is gevestigd te Namen in de lokalen van het Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst.

De Regering kan er de zetel van wijzigen.

Art. 3.Opdrachten De opdrachten van de Commissie worden in artikel 2 van het decreet bepaald.

Art. 4.Samenstelling en wijze van aanwijzing van de leden De samenstelling van de Commissie wordt bepaald in artikel 3 van het decreet.

Op de voordracht van de in artikel 3 van het decreet bedoelde verschillende categorieën deelnemers wijst de Regering de gewone en plaatsvervangende leden aan.

De leden worden voor een mandaat van vijf jaar aangewezen. Het mandaat eindigt in geval van hernieuwing van de Commissie of in geval van verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het lid is benoemd.

Als een mandaat vacant is, wordt het plaatsvervangend lid gewoon lid en voleindigt dit lid het lopende mandaat; de Regering wijst een nieuwe plaatsvervanger aan.

Bij afwezigheid van het gewone lid wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger. Indien laatstgenoemde die vervanging niet kan verrichten, kan het gewone lid een volmacht geven aan een ander lid van zijn groep die bij de Commissie vertegenwoordigd is. Een lid mag slechts één volmacht doen gelden.

Art. 5.Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 5 van het decreet benoemt de Regering op de voordracht van de leden van de Commissie de voorzitter van de Commissie onder de vertegenwoordigers van de beheerders.

Art. 6.Huishoudelijk reglement De Waalse Regering neemt het bijgaande huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven aan. HOOFDSTUK II. - Technisch comité

Art. 7.Zetel De zetel van het technisch Comité is gevestigd te Namen in de lokalen van het Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst.

De Regering kan er de zetel van wijzigen.

Art. 8.Opdrachten De opdrachten van het technisch Comité worden in artikel 7 van het decreet bepaald.

Bovendien is het Comité ook belast met de volgende opdrachten : 1° het secretariaat van de Commissie waarnemen;2° een logistieke en technische ondersteuning geven aan de leden van Commissie;3° de notulen in een register opnemen;4° de dossiers en geschillen onderzoeken;5° de beslissingen van de Commissie aan de betrokken partijen meedelen;6° het advies van deskundigen vragen voor alle dossiers die door de Commissie onderzocht zullen worden. De Commissie kan met de goedkeuring van de Regering andere opdrachten toevertrouwen aan het technisch Comité.

Art. 9.Samenstelling Volgens de beschikbare begrotingskredieten bepaalt de Regering de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het Comité.

Het bestaat uit personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst geattacheerd bij het Operationeel directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst.

De Regering bepaalt in een besluit het profiel en de wijze van aanwijzing van die personeelsleden. HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen

Art. 10.Belangenconflict Er is alleen een belangenconflict in geval van privé-, persoonlijk of particulier belang. Het eerste agendapunt van elke zitting zal de eventuele belangenconflicten vermelden; elk lid dat een rechtstreeks of onrechtstreeks, patrimoniaal of persoonlijk belang heeft in een door de Commissie onderzocht dossier, geeft er de voorzitter in het begin van de zitting kennis van en ziet af van elke deelneming aan de debatten en aan de besluitvorming. Het vertegenwoordigen van de belangen van de groep die het lid binnen de Commissie heeft voorgedragen wordt niet als een persoonlijk of onrechtstreeks belang beschouwd.

Art. 11.Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12.Uitvoering De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

Bijlage Huishoudelijk reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven

Artikel 1.Voorzitterschap Overeenkomstig artikel 5 van het decreet benoemt de Regering op de voordracht van de leden van de Commissie de voorzitter van de Commissie onder de vertegenwoordigers van de beheerders.

De voorzitter die overeenkomstig artikel 5 van het decreet door de Regering benoemd wordt onder de leden van de Commissie en op de voordracht van bedoelde leden is met name belast met de volgende opdrachten : - de vergaderingen bijeenroepen; - de dossiers alsook de vragen die binnen de Commissie besproken zullen worden, voorbereiden en onderzoeken; - de werken van de Commissie en de debatten leiden en zorgen voor de toepassing van dit reglement; - de agenda van de vergaderingen op basis met name van de voorstellen van de leden van de Commissie en de notulen bepalen; - alle nuttige maatregelen treffen om een doeltreffend en opbouwend werk te ontwikkelen; - de standpunten van de leden van de Commissie met elkaar verzoenen; - zorgen voor de mededeling van de informatie tussen de Commissie en het technisch Comité.

Als de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander aanwezig lid dat de beheerders vertegenwoordigt en dat het langst in functie is. Wanneer verschillende leden die de beheerders vertegenwoordigen, dezelfde anciënniteit hebben, wordt het voorzitterschap door het oudste lid waargenomen. Dit lid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de voorzitter.

Art. 2.Secretariaat Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door het technisch Comité dat belast is met de volgende opdrachten : - de oproepingen van de leden van de Commissie voorbereiden; - de notulen van de vergaderingen opmaken; - de activiteitenrapporten opmaken; - een logistieke en technische ondersteuning geven aan de leden van Commissie.

Art. 3.Vergaderingen en agenda Na bijeenroeping door zijn voorzitter die minstens 7 kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de leden gericht zal worden, vergadert de Commissie minstens vier keer per jaar of telkens als de belangen het vereisen.

De Commissie kan ook vergaderen op verzoek van de helft van haar leden. Ze kunnen vragen dat sommige punten op de agenda opgenomen worden.

De oproeping wordt per e-mail aan de gewone leden gestuurd en wordt ter informatie aan de plaatsvervangende leden meegedeeld.

Ze gaat vergezeld van de documenten betreffende de agenda.

Art. 4.Plaats van de vergaderingen Behalve bijzondere omstandigheden worden de vergaderingen van de Commissie in haar lokalen te Namen gehouden.

Art. 5.Beraadslagingen en quorums De Commissie kan slechts op geldige wijze beraadslagen als ten minste de helft van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd wordt binnen elke van de volgende drie groepen : de kabel- en leidingbeheerders, de beheerders en de aannemers. De leden die geen deel uitmaken van die drie groepen hebben raadgevende stem en worden niet voor de berekening van het quorum in aanmerking genomen.

Bij afwezigheid van één of verschillende gewone leden, nemen hun plaatsvervangers deel aan de beraadslagingen en aan de stemmingen.

Bij elke vergadering wordt een aanwezigheidsregister gehouden en door de aanwezige leden ondertekend.

Indien het quorum bij de opening van de vergadering niet bereikt wordt of tijdens de vergadering niet meer bereikt is, kan de vergadering niet plaatsvinden en wordt ze door de voorzitter afgesloten. Een nieuwe oproeping wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan alle leden.

De Commissie zal dan op geldige wijze beraadslagen tijdens die tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 6.Deelneming van deskundigen De voorzitter kan aan het technisch Comité de taak toevertrouwen om deskundigen die niet onder het technisch Comité, noch onder de Commissie ressorteren, uitnodigen om deel te nemen aan de werken van de Commissie om de leden in hun beraadslagingen te helpen. De deskundigen zijn niet stemgerechtigd.

Bij geschil zal de in gebreke blijvende partij de expertisekosten dragen.

Art. 7.Stemmingsprocedures De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden alsook bij meerderheid van de aanwezige leden of van de leden vertegenwoordigd in de volgende groepen: kabel- en leidingbeheerders, beheerders en ondernemers. Bij staking van stemming wordt een tweede geheime stemming na de debatten georganiseerd.

De geheime stemming vindt plaats telkens als het gaat om een persoon.

Wanneer de stemming geheim is, worden de beslissingen bij meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen.

De leden van de Commissie die niet inbegrepen zijn in de drie voormelde groepen (kabel- en leidingbeheerders, beheerders en aannemers) hebben slechts een raadgevende stem.

De door de Commissie genomen beslissingen zijn uitvoerbaar zodra ze door het technisch Comité aan het betrokken gedeelte worden meegedeeld.

Art. 8.Vertrouwelijkheid van de debatten De vergaderingen van de Commissie zijn niet openbaar. De personen die ongeacht hun hoedanigheid de vergaderingen van de Commissie bijwonen, zijn gehouden het geheim van de documenten met een vertrouwelijk of persoonlijk karakter die hun worden meegedeeld, alsook het geheim van de beraadslagingen en stemmingen na te leven.

Art. 9.Notulen De notulen worden op een duidelijke en nauwkeurige wijze opgemaakt en vermelden de beslissingen en de redenen ervan.

Op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Commissie staat de goedkeuring van de notulen. De definitieve versie van de notulen wordt na goedkeuring door de leden van de Commissie ondertekend door de voorzitter.

De notulen zijn vertrouwelijk en worden in een door het technisch Comité gehouden register opgenomen.

Art. 10.Oprichting van werkgroepen Telkens als ze het nuttig achten, kunnen de leden van de Commissie uit hun midden een werkgroep oprichten die belast is met het behandelen van sommige dossiers waarover de Commissie moet beraadslagen.

Art. 11.Wijzigingen Dit huishoudelijk reglement kan voor een betere werking van de Commissie gewijzigd worden. Op verzoek van minstens één derde van de leden van de Commissie wordt het punt verschoven naar de agenda van de eerstvolgende vergadering. Zodra een wijziging door de Commissie goedgekeurd wordt, wordt ze ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^