Besluit Van De Waalse Regering van 26 februari 2015
gepubliceerd op 17 maart 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201244
pub.
17/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van dat decreet


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, artikelen 1, § 3, 5, derde en vierde lid, 7 en 8, vierde lid, 14 en 17, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2015;

Gelet op het rapport van 15 december 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 57.029/2 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 1, § 3, van voornoemd decreet van 11 maart 2004 van plan is gebruik te maken van de bijzondere bevoegdheid die haar verleend wordt om (zie artikel 1 van dit besluit) het decreet in overeenstemming te brengen met de communautaire regels die aangenomen zijn op grond van de bepalingen die in de artikelen 107 tot 109 van het verdrag vastliggen;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 5, derde en vierde lid, van voornoemd decreet van 11 maart 2004 van plan is gebruik te maken van de bijzondere bevoegdheid die haar verleend wordt om (zie artikel 5 van dit besluit), rekening houdend met de beginselen en doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, de uitgesloten sectoren of delen van sectoren bedoeld in artikel 4 van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen nauwkeurig aan te duiden ten einde geen afbreuk te doen aan de belangen van ondernemingen uit bepaalde subsectoren die de Regering als essentieel beschouwt voor de ontwikkeling van het Gewest;

Overwegende dat het fundamenteel is dat na 30 juni 2014 gezorgd wordt voor continuïteit bij de toekenning van investeringssteun en dat een wettelijke grondslag gegeven wordt voor steunaanvragen ingediend na 1 juli 2014 om zodoende rechtszekerheid te garanderen;

Dat bij gebrek aan een dergelijke wettelijke grondslag overwogen zou moeten worden dat alle aanvragen ingediend tussen 1 juli 2014 en de datum van inwerkingtreding van de besluiten van de Waalse Regering tot omzetting van voornoemde verordening opnieuw ingediend zouden moeten worden;

Dat het beginsel van het stimulerend effect, bekrachtigd bij artikel 6 van voornoemde verordening, beoordeeld moet worden op de datum van indiening van de steunaanvraag;

Dat indien mocht blijken dat die aanvragen geen wettelijke grondslag hebben, het stimulerend effect bijgevolg, desgevallend, niet meer gerechtvaardigd zou kunnen worden door de vragende ondernemingen daar ze ertoe verplicht zouden zijn een nieuwe aanvraag in te dienen als gevolg van de latere aanneming van het besluit waarbij ze een wettelijke grondslag krijgen;

Dat een steunaanvraag geenszins een verworven recht op steun inhoudt;

Dat een opschorting van de steunregeling met regionale finaliteit afbreuk zou doen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van die beleidslijnen en dat derhalve alle maatregelen tot voorkoming van die opschorting doorgevoerd moeten worden;

Dat, rekening houdend met wat voorafgaat, het van belang is dat de Waalse regelgeving terugwerkende kracht heeft op 1 juli 2014;

Dat een schorsing van de steuninvesteringsregeling immers afbreuk zou doen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van die beleidslijnen en dat alle maatregelen tot voorkoming van die opschorting doorgevoerd moeten worden;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit: HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 april 2005 en 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « bijlage I bij de Verordening (EG) nr.800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), hierna bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008 genoemd », als volgt: « bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna « bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 »; 2° in paragraaf 2 worden de woorden « bijlage I bij de Verordening (EG) nr.800/2008 » vervangen door de woorden « bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) onder punt 4° worden de woorden « bijlage I bij de Verordening (EG) nr.800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna "de algemene groepsvrijstellingsverordening" genoemd) vervangen als volgt: « bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna 'bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014' »; b) onder punt 5° worden de woorden « bijlage I bij de algemene groepsvrijstellingsverordening » vervangen door de woorden « bijlage I bij Verordening (EU) nr.651/2014 »; c) de punten 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° en 16° worden vervangen als volgt : « 9° « Administratie » : het Operationele directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst;10° « gemachtigd ambtenaar » : één van de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst, met inachtneming van de regels inzake afwezigheid of verhindering bedoeld in de artikelen 4 en 5 van genoemd besluit;11° « NACE-BEL-code » : de nomenclatuur van economische activiteiten uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in een geharmoniseerd Europees kader, opgelegd bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006; 12° « bedrijfszetel » : de vestigingseenheid zoals bedoeld in artikel 2, 6°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;13° « energie uit hernieuwbare bronnen » : de energie omschreven in artikel 2, punt 109, van verordening (EU) nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 14° « hernieuwbare energiebronnen » : de energiebronnen omschreven in artikel 2, punt 110, van Verordening (EU) nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; 15° « hoogrenderende warmtekrachtkoppeling » : de warmtekrachtkoppeling omschreven in artikel 2, punt 107, van Verordening (EU) nr.651/2014; 16° « Unienormen » : de normen omschreven in artikel 2, punt 102, van Verordening (EU) nr.651/2014; »; d) het lid wordt aangevuld met een punt 18°, luidend als volgt : « 18° « aanvang van de werkzaamheden » : hetzij de aanvang van de bouwwerken i.v.m. de investering, hetzij de eerste juridisch dwingende verbintenis tot uitrustingsbestelling of elke andere verbintenis waarbij de investering onomkeerbaar wordt, al naar gelang van het voorval dat zich het eerst voordoet. ».

Art. 3.In artikel 1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009, worden de woorden « Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), Publicatieblad van de Europese Unie, L 214/3 van 9 augustus 2008 », vervangen door de woorden « Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna 'Verordening (EU) nr. 651/2014' ».

Art. 4.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april 2005, worden de punten 7° en 8° vervangen als volgt: « 7° « universitaire instellingen » : de instellingen bedoeld in artikel 10 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en de onderzoekscentra bedoeld in artikel 10 van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië;8° « publiekrechtelijke rechtspersoon » : de publiekrechtelijke rechtspersoon die aan de vijf volgende criteria voldoet: a) door de overheid opgericht of erkend zijn;b) met een openbare dienst belast zijn;c) niet deel uitmaken van de rechterlijke of wetgevende macht;d) in haar werking gecontroleerd of bepaald worden door de overheid;e) dwingende beslissingen jegens derden kunnen nemen.».

Art. 5.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 mei 2008 en 14 mei 2009, wordt vervangen als volgt: «

Art. 4.De activiteitendomeinen die krachtens artikel 5 van het decreet niet in aanmerking komen voor het voordeel van de premie worden nader bepaald ten opzichte van de sectoren of delen van sectoren opgenomen in de volgende afdelingen, klassen of subklassen: 1° 05.100 tot 06.200 van de NACE-BEL-code; 2° 07.210 van de NACE-BEL-code; 3° 08.920 van de NACE-BEL-code; 4° 09.100 van de NACE-BEL-code; 5° 09.900 van de NACE-BEL-code voor de ondersteunende activiteiten verricht voor rekening van derden i.v.m. de winning van steenkool en bruinkool; 6° 19.200 du Code NACE-BEL-code voor de vervaardiging van turfbriketten en de vervaardiging van steenkool- en bruikoolbriketten; 7° 20.130 van de NACE-BEL-code voor de productie van verrijkt uranium en verrijkt thorium; 8° 24.46 van de NACE-BEL-code; 9° 35 van de NACE-BEL-code;10° 36 van de NACE-BEL-code; 11° 38.12 van de NACE-BEL-code voor de verzameling van nucleair afval; 12° 38.222 van de NACE-BEL-code voor de behandeling, de verwijdering en de opslag van radioactief kernafval, behalve als het gaat om de behandeling en de verwerking van radioactief overgangsafval van ziekenhuizen, dat tijdens het vervoer zal degenereren; 13° 41.1 en de onroerende activiteiten opgenomen onder de Code 42 van de NACE-BEL-code; 14° 59, met uitzondering van de klassen 59.11, 59.12 en de subklassen 59.202, 59.203 en 59.209 van de NACE-BEL-code; 15° 60.10 van de NACE-BEL-code; 16° 63.91 van de NACE-BEL-code; 17° 64 tot 69 van de NACE-BEL-code; 18° 71.11 van de NACE-BEL-code; 19° 74.202 van de NACE-BEL-code; 20° 75 van de NACE-BEL-code; 21° 81.100 van de NACE-BEL-code; 22° 85 tot 88 van de NACE-BEL-code; 23° 90 tot 93, met uitzondering van de subklassen 91.041, 91.042 en 93.212 van de NACE-BEL-code alsook de uitbatingen van toeristische bezienswaardigheden; 24° de grote distributie waarvan het hoofddoel de verkoop van goederen aan particulieren is. In afwijking van het eerste lid, 1, 9°, is de kleine onderneming die niet in handen is van een middelgrote onderneming die onder de energiesector ressorteert en die energie vanaf hernieuwbare bronnen produceert voor een onderneming of een collectiviteit, niet uitgesloten.

De inhoud van de uitgesloten afdelingen, klassen en subklassen alsook de begrippen bedoeld in het eerste lid kunnen nader bepaald worden door de Minister.

De verwijzing naar de NACE-BEL-code laat vermoeden dat de onderneming of het investeringsprogramma ervan aan de activiteitendomeinen toebehoort. De onderneming kan vaststellen dat de NACE-BEL-code die haar toegewezen wordt niet overeenstemt met haar activiteitendomein of gepland investeringsprogramma en dat ze stappen bij de Kruisbank van ondernemingen heeft ondernomen om één of meer andere codes toegewezen te krijgen. ».

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006 en 14 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 1° wordt vervangen als volgt: « 1° op grond van een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming bevestigen dat de onderneming voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 10 van het decreet;de Administratie kan de onderneming desgevallend verzoeken om de nodige stukken en bewijzen over te leggen als het dossier krachtens de regelgeving als in aanmerking komend erkend wordt; »; b) onder punt 2° worden de woorden « van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen » vervangen door de woorden « van Boek III van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 »;c) punt 3° wordt vervangen als volgt: « 3° geen onderneming in moeilijkheden zijn in de zin van artikel 2, punt 18, van verordening (EU) nr.651/2014; »; d) onder punt 4° worden de woorden « gemeenschappelijke markt » vervangen door de woorden « interne markt;»; e) het lid wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt : « 5° een premieaanvraag voor de aanvang van de werkzaamheden i.v.m. het investeringsprogramma indienen volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 10. ».

Art. 7.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 mei 2008 en 14 mei 2009, wordt aangevuld met volgend lid : « wat betreft de investeringen ten gunste van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling komen enkel de onlangs geïnstalleerde of gerenoveerde capaciteiten in aanmerking. ».

Art. 8.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « de artikelen 18 tot 20 van de algemene groepsvrijstellingsverordening » vervangen door de woorden « de artikelen 36 en 37 van Verordening (EU) nr.651/2014 »; 2° in het tweede lid worden de woorden « de artikelen 21 tot 23 van de algemene groepsvrijstellingsverordening » vervangen door de woorden « de artikelen 38, 40 en 41 van Verordening (EU) nr.652014 ».

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 mei 2008 en 14 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord « Gemeenschapsnormen » wordt telkens vervangen door het woord « Unienormen »;2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De percentages bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, kunnen verhoogd worden met een bonus die berekend wordt als volgt: 1° 5 % indien de grote onderneming gevestigd is in één van de ontwikkelingszones bedoeld in artikel 1, 2° tot 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015 tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, punt 3, c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020;2° 10 % indien de grote onderneming gevestigd is in één van de ontwikkelingszones bedoeld in artikel 1, 1°, van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015.».

Art. 10.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 mei 2008, 14 mei 2009 en 18 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « in artikel 41, punt 6., a) en b), van Verordening (EU) nr. 651/2014 bedoelde » ingevoegd tussen de woorden « wat betreft de » en « investeringen »; 2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « in artikel 41, punt 6., a) en b), van Verordening (EU) nr. 651/2014 bedoelde » ingevoegd tussen de woorden « wat betreft de » en « investeringen »; 3° in paragraaf 4 wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De percentages bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, en in paragraaf 3, tweede lid, kunnen verhoogd worden met een bonus die berekend wordt als volgt: 1,5 % indien de grote onderneming gevestigd is in één van de ontwikkelingszones bedoeld in artikel 1, 2° tot 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015 tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, punt 3, c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020;2° 10 % indien de grote onderneming gevestigd is in één van de ontwikkelingszones bedoeld in artikel 1, 1°, van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015.».

Art. 11.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 mei 2006 en 14 mei 2009, worden de leden 1, 2, 3 en 4 vervangen als volgt: « De onderneming richt een premieaanvraag aan de Administratie voor de aanvang van de werkzaamheden i.v.m. het investeringsprogramma.

De premieaanvraag, waarvan het model door de Administratie bepaald wordt, bevat op zijn minst de volgende gegevens : 1° de naam en de omvang van de onderneming;2° een omschrijving van het investeringsprogramma, met inbegrip van de aanvang- en einddatum ervan;3° de plaatsbepaling van het investeringsprogramma;4° de lijst van de kosten van het investeringsprogramma;5° het type steun en het bedrag van de nodige openbare financiering om het investeringsprogramma door te voeren. De Administratie bericht ontvangst van de premieaanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst ervan en bepaalt de datum waarop het investeringsprogramma in aanmerking genomen wordt, met name de datum van verzending van de aanvraag.

Binnen zes maanden, met ingang op de datum van bericht van ontvangst bedoeld in het derde lid, richt de onderneming aan de Administratie een dossier op basis van een type-formulier dat door de Administratie bepaald wordt.

De termijn bedoeld in het vierde lid kan op voorafgaand verzoek van de onderneming of om behoorlijk gegronde redenen door de Minister of de gemachtigd ambtenaar verlengd worden. ». . 12. In artikel 11, derde lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006 en 14 mei 2009, worden de woorden « artikel 5, 3°, a) of b) » vervangen door de woorden « artikel 5, 3° ».

Art. 13.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « eerste lid » vervangen door de woorden « derde lid ».

Art. 14.In artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009, worden de woorden « artikel 10, derde lid » vervangen door de woorden « artikel 10, vierde lid ».

Art. 15.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 mei 2009 en 14 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « eerste lid » vervangen door de woorden « derde lid »;2° in paragraaf 1, tweede lid, 6°, worden de woorden « artikel 5, 3°, a) of b) » vervangen door de woorden « artikel 5, 3° »;3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « eerste lid » vervangen door de woorden « derde lid »;4° in paragraaf 2, tweede lid, 6°, worden de woorden « artikel 5, 3°, a) of b) » vervangen door de woorden « artikel 5, 3° ».

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 17.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^