Besluit Van De Waalse Regering van 26 februari 2015
gepubliceerd op 17 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat d

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201246
pub.
17/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van dat decreet


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, de artikelen 3, § 9, 4, derde lid, 5, § 3, tweede lid, 6, 7, 8, 9, § 1, 16, en 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 december 2014;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2015;

Gelet op het verslag van 15 december 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 57.028/2 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Verordening (EG) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 3, § 9, van voornoemd decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten van plan is gebruik te maken van de machtiging die haar verleend wordt (zie de artikelen 1 en 2 van dit besluit) om het decreet aan te passen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de Gemeenschapsregels goedgekeurd als bepalingen van de artikelen 107 tot 109 van het verdrag;

Overwegende dat de Regering krachtens artikel 4, derde lid, van voornoemd decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten van plan is gebruik te maken van de machtiging die haar verleend wordt (zie artikel 6 van dit besluit) om, rekening houdend met de beginselen en de doelstellingen van de duurzame ontwikkeling, op nauwgezette wijze de uitgesloten sectoren of sectordelen bedoeld in artikel 4 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen nader te bepalen om de belangen van ondernemingen uit bepaalde deelsectoren die de regering als van wezenlijk belang beschouwt voor de gewestelijke ontwikkeling, niet te schenden;

Overwegende dat de Regering krachtens artikel 5, § 3, tweede lid, van voornoemd decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten van plan is gebruik te maken van de machtiging die haar verleend wordt (zie artikel 7 van dit besluit) om de uitgesloten investeringen te bepalen rekening houdend met de doelstellingen i.v.m. de gevolgen die de investeringsprogramma's op elk van de bestanddelen van de duurzame ontwikkeling hebben;

Overwegende dat de verplichting die de ondernemingen hebben om in een minimumfinanciering van de programma's te voorzien, immers in verband met de drie onderdelen van de duurzame ontwikkeling verklaard kan worden door het streven om de ondernemingen te responsabiliseren in de implementering van hun projecten en door de algemene beginselen verbonden aan het samenvoegen van overheidssubsidies;

Overwegende dat de verplichting die de ondernemingen hebben om in een gezonde financiële toestand te verkeren immers in verband met de drie onderdelen van de duurzame ontwikkeling verklaard kan worden doordat de Regering de doelstellingen nastreeft verbonden aan het hoger beginsel van het doelmatig gebruik van overheidsgeld;

Overwegende dat de Regering bepaalde investeringen die niet beantwoorden aan de doelstellingen van het evenwichtig in overweging nemen van de onderdelen van de duurzame ontwikkeling uit kan sluiten uit de ter zake geldende Europese regels, namelijk de verbondenheid aan grondgebieden die als ontwikkelingsgebieden en gebieden voor het behoud ervan beschouwd worden met het oog op de consolidering en het scheppen van werkgelegenheid;

Overwegende dat het fundamenteel is, na 30 juni 2014, te zorgen voor de continuïteit in de toekenning van investeringssteun en een wettelijke basis te verlenen aan de steunaanvragen ingediend vanaf 1 juli 2014 om zo de rechtszekerheid te waarborgen;

Dat bij ontstentenis van zulke wettelijke basis, alle aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2014 tot de inwerkingtreding van de besluiten van de Waalse Regering tot omzetting van de voornoemde Europese verordening opnieuw zouden moeten worden ingediend;

Dat het aanmoedigende effect, bekrachtigd bij artikel 6 van voornoemde Verordening nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, in aanmerking moet worden genomen op de datum van indiening van de steunaanvraag;

Dat als deze aanvragen geen wettelijke basis zouden hebben, het aanmoedigende effect dan in voorkomend geval niet meer zou kunnen worden verantwoord door de aanvraag indienende ondernemingen zodra ze een aanvraag zouden moeten indienen na de latere aanneming van het besluit waarbij er een wettelijke basis aan verleend wordt;

Dat een steunaanvraag in geen geval een verworven recht op steun inhoudt;

Dat de nieuwe kaart van de regionale steun 2014-2020 in het verlengde ligt van de kaart 2007-2013, waarbij de selectie van de in aanmerking komende gemeenten vertrekkende van de heden gedekte gebieden werd verricht en dat het steunbeleid met een gewestelijk doel één van de krachtlijnen is van het Marshall Plan 2022, zodat de samenhang tussen die verschillende beleidskeuzes in overweging werd genomen;

Dat een opschorting van de steunregeling met een gewestelijk doel nadelig zou zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van dat beleid en dat alle maatregelen ter voorkoming van die opschorting bijgevolg uitgevoerd moeten worden;

Dat het gelet op het voorgaande van belang is dat de Waalse reglementering met terugwerkend effect van toepassing is op 1 juli 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de r sluiten tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit: HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen

Artikel 1.In artikel 3 van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van 15 april 2005 en 12 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 3, worden de woorden "bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening), hierna bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008 genoemd", vervangen door de woorden "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014 genoemd""; 2° in paragraaf 5 worden de woorden "bijlage I bij de Verordening (EG) nr.800/2008" vervangen door de woorden "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014".

Art. 2.In artikel 13, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 april 2008, worden de woorden "bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008" vervangen door de woorden "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen

Art. 3.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 april 2005, 27 april 2006, 6 december 2006 en 17 januari 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in punt 4° worden de woorden "bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening); Publicatieblad van de EU, L 214/3 van 9 augustus 2008", vervangen door de woorden "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014 genoemd""; b) in punt 5° worden de woorden "bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 800/2008 van 6 augustus 2008" vervangen door de woorden "bijlage I bij de Verordening (EU) nr. 651/2014"; c) de punten 14°, 15°, 16° en 17° worden vervangen als volgt: "14° de "Administratie": het Operationele directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst;15° de "gemachtigd ambtenaar": één van de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009204848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst sluiten betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst waarbij met de afwezigheids- of verhinderingsregels bedoeld in de artikelen 4 en 5 van dat besluit rekening wordt gehouden;16° de "ontwikkelingsgebieden": de ontwikkelingsgebieden bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de r sluiten tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020;17° de "NACE-BEL-code": de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006;"; d) punt 23° wordt vervangen als volgt: "23° het "begin van de werken": hetzij het begin van de werken i.v.m. de investering, hetzij de eerste juridisch bindende verbintenis voor de bestelling van uitrusting of elke andere verbintenis waardoor de investering onomkeerbaar wordt, al naargelang van de gebeurtenis die eerst plaatsvindt;"; e) het lid wordt aangevuld met een punt 27°, luidend als volgt: " 27° de "zelfde of soortgelijke activiteit": elke activiteit die onder dezelfde categorie (Code van vier cijfers) van de NACE-BEL-code ressorteert.".

Art. 4.Artikel 1bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 12 december 2008 en 30 januari 2014, wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "met Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarin bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening); Publicatieblad van de EU, L 214/3 van 9 augustus 2008", vervangen door de woorden "met Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, hierna "Verordening (EU) nr. 651/2014 genoemd""; 2°. het tweede lid wordt vervangen als volgt : "De steun wordt toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015200574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de r sluiten tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 107, § 3, punt c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020.".

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 april 2006 en 27 april 2006 wordt gewijzigd als volgt: a) punt 1° wordt vervangen als volgt: "1° de "bedrijfszetel": de inrichtingseenheid zoals bedoeld in artikel 2, 6°, van de wet van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen sluiten tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;"; b) punt 5° wordt vervangen als volgt: "5° de "publiekrechtelijke rechtspersoon" : De rechtspersoon die aan de volgende vijf criteria voldoet: a) door de openbare overheden opgericht of erkend zijn;b) een openbare dienst als opdracht hebben;c) geen deel uitmaken van de rechterlijke of wetgevende macht;d) in zijn werking door de openbare overheden gecontroleerd of bepaald worden; e) t.o.v. derden bindende besluiten kunnen nemen."; a) punt 10° wordt vervangen als volgt: "10° de "universitaire instellingen": de instellingen bedoeld in artikel 10 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies en de onderzoekscentra bedoeld in artikel 10 van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.".

Art. 6.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Art 4. De onderneming en het investeringsprogramma met betrekking tot de activiteitengebieden die uitgesloten zijn van het voordeel van de premie krachtens artikel 4 van het decreet zijn nader bepaald ten opzichte van de sectoren of sectordelen opgenomen in volgende afdelingen, klassen en onderklassen: 1° 01.1 tot en met 01.5 van de NACE-BEL-code, behalve als de investeringen betrekking hebben op activiteitengebieden betreffende de verwerking en commercialisering van landbouwproducten en die geen toegang hebben tot de regionale landbouwsteun; 2° 05.100 tot en met 06.200 van de NACE-BEL-code; 3° 07.210 van de NACE-BEL-code; 4° 08.920 van de NACE-BEL-code; 5° 09.100 van de NACE-BEL-code; 6° 09.900 van de NACE-BEL-code voor de steundiensten uitgevoerd voor rekening van derden i.v.m. de winning van steen- en bruinkool; 7° 19.200 van de NACE-BEL-code voor de vervaardiging van turfbriketten en de vervaardiging van steen- en bruinkoolbriketten; 8° 20.130 van de NACE-BEL-code voor de verrijking van uranium- en thoriumerts; 9° 24.46 van de NACE-BEL-code; 10° 35 tot en met 36 van de NACE-BEL-code; 11° 38.12 van de NACE-BEL-code voor de inzameling van kernafval; 12° 38.222 van de NACE-BEL-code voor de verwerking, de verwijdering en de opslag van radioactief kernafval behalve als het gaat om de verwerking en de verwijdering van tijdelijk radioactief afval van de ziekenhuizen dat tijdens het vervoer zal afnemen; 13° 41.1 en de vastgoedactiviteiten vermeld in Code 42 van de NACE-BEL-code; 14° 45.11 tot en met 45.40, met uitzondering van de onderklassen 45.204 en 45.206 van de NACE-BEL-code en met uitzondering van de investeringen die deze ondernemingen gebruiken voor productie- en verwerkingsactiviteiten; 15° 46.11 tot en met 46.19 van de NACE-BEL-code; 16° 47 van de NACE-BEL-code; 17° 49.10 tot en met 49.41 van de NACE-BEL-code; 18° 50.10 tot en met 51.22 van de NACE-BEL-code; 19° 52.21 van de NACE-BEL-code voor de uitbating van parkeerplaatsen, wagenparken of fietsenparken; 20° 53.10 van de NACE-BEL-code; 21° 55 tot en met 56.3, met uitzondering van de klassen 55.10 en 56.29 en de onderklasse 55.202 van de NACE-BEL-code; 22° 59, met uitzondering van de klassen 59.11, 59.12 en de onderklassen 59.202, 59.203 en 59.209 van de NACE-BEL-code; 23° 60 van de NACE-BEL-code; 24° 63.9 van de NACE-BEL-code; 25° 64 tot en met 68 van de NACE-BEL-code;26° 69 van de NACE-BEL-code; 27° 71.11 van de NACE-BEL-code; 28° 71.122 van de NACE-BEL-code; 29° 74.202 van de NACE-BEL-code; 30° 75 van de NACE-BEL-code;31° 77 van de NACE-BEL-code;32° 79 van de NACE-BEL-code; 33° 81.100 van de NACE-BEL-code; 34° 85 tot en met 88 van de NACE-BEL-code, evenals de activiteiten bestaande uit het verstrekken van opleidingscursussen; 35° 90 tot en met 93, met uitzondering van de onderklassen 91.041, 91.042 en 93.212 van de NACE-BEL-code, evenals de uitbatingen van toeristische bezienswaardigheden; 36° 94 tot en met 98, met uitzondering van onderklasse 96.011 van de NACE-BEL-code; 37° de landbouwbedrijven en de coöperatieve verwerkings- en commercialiseringsvennootschappen die toegang hebben tot landbouwsteun.38° de staalsector zoals omschreven in artikel 2, punt 43 van Verordening (EU) 651/2014;39° de sector van de kunstvezels zoals omschreven in artikel 2, punt 44 van Verordening (EU) 651/2014;40° de sector van de scheepsbouw. De Minister kan de inhoud van de uitgesloten afdelingen, klassen en onderklassen nader bepalen, alsook de begrippen bedoeld in het eerste lid.

De verwijzing naar de NACE-BEL-code maakt het vermoeden uit dat de onderneming of diens investeringsprogramma onder dat activiteitengebied ressorteert. De onderneming kan vaststellen dat de NACE-BEL-code die haar wordt toegeschreven niet aan haar activiteitengebied of aan het door haar in het vooruitzicht gestelde investeringsprogramma beantwoordt en dat ze bij de Kruispuntbank Ondernemingen stappen heeft ondernomen om één of verschillende andere codes te krijgen.".

Art. 7.Artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd en aangevuld bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 27 april 2006, 6 december 2006 en 12 december 2008 wordt gewijzigd als volgt: c) de punten 1°, 2° en 3° worden vervangen als volgt: "1° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming bewijzen dat de onderneming de voorwaarde bedoeld in artikel 15 van het decreet naleeft waarbij de onderneming, in voorkomend geval, door de Administratie verzocht kan worden om de noodzakelijke stukken en bewijzen voor te leggen indien het dossier volgens de regelgeving als in aanmerking komend wordt erkend;2° met een verklaring op erewoord van de verantwoordelijke van de onderneming bewijzen dat de onderneming een minimum van 25 % van de financiering van het investeringsprogramma op zich neemt zonder het voorwerp uit te maken van een overheidstegemoetkoming waarbij de onderneming, in voorkomend geval, door de Administratie verzocht kan worden om de noodzakelijke stukken en bewijzen voor te leggen indien het dossier volgens de regelgeving als in aanmerking komend wordt erkend; 3° geen onderneming in moeilijkheden zijn in de zin van artikel 2, punt 18, van Verordening (EU) 651/2014;"; b) in punt 4° worden de woorden "gemeenschappelijke markt" vervangen door de woorden "interne markt;"; c) het lid wordt aangevuld met de punten 5° en 6°, luidend als volgt: "5° volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 11, een premieaanvraag indienen vóór het begin van de werken i.v.m. het investeringsprogramma; 6° een zelfde of soortgelijke activiteit in de Europese Economische Ruimte niet hebben stopgezet binnen de twee jaar die voorafgaan aan de premieaanvraag of, op het ogenblik van de indiening van de premieaanvraag, niet de stopzetting van een dergelijke activiteit in overweging nemen binnen de twee jaar die volgen op de voltooiing van het investeringsprogramma.".

Art. 8.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 27 april 2006 en 17 januari 2008 wordt gewijzigd als volgt: 1° de inleidende zin van paragraaf 1 wordt het woord "in vaste activa" ingevoegd tussen het woord "investeringen" en de woorden "worden toegelaten" 2° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, tweede lid, wordt het cijfer "1" vervangen door de letter "a)";3° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, tweede lid, wordt het cijfer "2" vervangen door de letter "b)"; 4° in paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 2°/1 ingevoegd, luidend als volgt : "2°/1 die de boekwaarde van de hergebruikte activa met minstens 200 % overschrijden zoals geboekt tijdens het boekjaar dat voorafgaat aan het begin van de werken, als het gaat om een diversifiëring van de activiteiten van de onderneming;"; 5° in paragraaf 1, tweede lid, luidt de zin als volgt : "De investeringen bedoeld in het eerste lid, 1°, c), dienen tegen de marktvoorwaarden bij een derde bij de onderneming verworven te worden, uitsluitend in de onderneming uitgebaat te worden, en in voorkomend geval het voorwerp uit te maken van contractuele waarborgen met een duur die overeenkomt met de afschrijvingsperiode van betrokken investering". 6° in paragraaf, eerste lid, 2°, d), worden de woorden "onder afdeling 45" vervangen door de woorden "onder afdeling 43 en onder de klassen 41.20 tot en met 42.99"; 7° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, g), worden de woorden "in de klassen 60.10 tot en met 63.40" vervangen door de woorden "in de klassen 49.10 tot en met 52.29"; 8° paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt aangevuld met de punten p) en q), luidend als volgt: "p) de infrastructuren i.v.m. de activiteiten van de vervoersector omschreven in artikel 2, punt 45, van Verordening nr. 651/2014; q) de aankoop van grond vóór de premieaanvraag bedoeld in artikel 8, eerste lid, en 2.".

Art. 9.Artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 27 april 2006 en 20 februari 2014 wordt gewijzigd als volgt: 1° in paragraaf 5 wordt punt 2° opgeheven;2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidend als volgt: " § 6.Bij de aankoop van een gebouw dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een vorige premie, wordt het bedrag van de premie berekend overeenkomstig de artikelen 8, § 2, 9, § 2 en 10, § 2.".

Art. 10.Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 12 december 2008 en 20 februari 2014, wordt vervangen als volgt: "Art 11. De onderneming dient een premieaanvraag in bij de Administratie vóór het begin van de werken i.v.m. het investeringsprogramma.

De aanvraagpremie waarvan het model door de Administratie wordt bepaald, bevat minstens de volgende gegevens: 1° de naam en de omvang van de onderneming;2° een omschrijving van het investeringsprogramma, met inbegrip van zijn begin- en einddatum;3° de ligging van het investeringsprogramma;4° de lijst van de kosten van het investeringsprogramma;5° de soort steun en het bedrag van de openbare financiering die noodzakelijk is om het investeringsprogramma uit te voeren. De Administratie bericht ontvangst van de premieaanvraag binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag een stelt de datum vast voor het in overweging nemen van het investeringsprogramma dat overeenstemt met de datum van verzending van de aanvraag.

Binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de datum van het bericht van ontvangst bedoeld in het derde lid dient de onderneming bij de Administratie een dossier in op basis van een modelformulier dat door de Administratie bepaald wordt.

De Minister of de gemachtigd ambtenaar kan de termijn bedoeld in het vierde lid verlengen op voorafgaandelijk verzoek van de onderneming en om behoorlijk gerechtvaardigde redenen.

Als de Minister acht dat de administratie de nodige gegevens voor de behandeling van de aanvraag rechtstreeks kan inwinnen bij authentieke bronnen, wordt de onderneming ervan vrijgesteld ze aan de administratie over te maken.".

Art. 11.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 6 december 2007 en 20 februari 2014, worden lid 3 en 4 opgeheven.

Art. 12.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "in het eerste lid" vervangen door de woorden "in het derde lid".

Art. 13 In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 6 december 2007, worden de woorden "in artikel 11, tweede lid," vervangen door de woorden "in artikel 11, vierde lid".

Art. 14.In artikel 15ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat d type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet sluiten, worden de woorden "gemeenschappelijke markt" vervangen door de woorden "interne markt".

Art. 15.Artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 27 april 2006, 6 december 2007 en 30 januari 2014, wordt gewijzigd als volgt: 1° in de inleidende zin van paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden "derde lid";2° in de inleidende zin van paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "eerste lid" vervangen door de woorden "derde lid";

Art. 16.Artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 6 december 2007 en 12 december 2008 wordt gewijzigd als volgt: a) in lid 1 worden de woorden "Verordening (EG) nr.1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag over de de minimis-steun" vervangen door de woorden "Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;"; b) in het eerste lid, 2° worden de woorden "in artikel 4, 1°, 8°, 10° tot en met 12°" vervangen door de woorden "in artikel 4, 1° tot en met 4°, 9 tot en met 13°, 22°, 24°, 25°, 29°, 30°, 33° tot en met 35°";

Art. 17.Artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 12 december 2008 en 30 januari 2014, wordt gewijzigd als volgt: a) in de inleidende zin worden de woorden "Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag over de de minimis-steun" vervangen door de woorden "Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;"; b) in het eerste lid, 2° worden de woorden "in artikel 4, 1°, 8°, 10° tot en met 12° en 15°" vervangen door de woorden "in artikel 4, 1° tot en met 4°, 9° tot en met 13°, 22°, 24° tot en met 30° en 33° tot en met 35°".

Art. 18.Artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 december 2007 en 12 december 2008 wordt gewijzigd als volgt: b) in punt 2° worden de woorden "in artikel 4, 1°, 8°, 10° tot en met 12° en 15°" vervangen door de woorden "in artikel 4, 1° tot en met 4°, 9° tot en met 13°, 22°, 24° tot en met 30° en 33° tot en met 35°"; b) het lid wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt: "5° die een aanvraag tot premie voor adviesverlening heeft ingediend vóór het begin van de adviesverleningsopdrachten;"; c) het eerste lid wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De toelaatbare uitgaven zijn kosten voor externe adviesverlening en deze uitgaven zijn geen normale werkingsuitgaven van de onderneming.".

Art. 19.De artikelen 39bis tot 39quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202729 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheerseenheidstypes die binnen een Natura 2000-locatie afgebakend zouden kunnen worden, alsook tot bepaling van de verbodsmaatregelen en van de bijzondere preventieve maatregelen die erop toepasselijk zi type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2011 pub. 26/05/2011 numac 2011202533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van de visvergunning op het openingsweekeinde en aan de deelnemers aan de activiteiten die in het kader van de dag "Pêche en fête" te Habay-la-Neuve worden georganiseerd sluiten, worden opgeheven.

Art. 20.Artikel 19 is niet van toepassing op de beslissingen genomen vóór 1 januari 2014.

Art. 20.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2014, met uitzondering van artikel 17, a), dat uitwerking heeft op 1 januari 2014.

Art. 21.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 februari 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^