Besluit Van De Waalse Regering van 26 juni 2008
gepubliceerd op 30 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Gosselies-Aéropôle", waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202717
pub.
30/07/2008
prom.
26/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot erkenning als stedelijke vrije zone van de gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Gosselies-Aéropôle", waarvoor ministeriële erkenningsbesluiten zijn opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten, en gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije zone erkend is


De Waalse Regering, Gelet op het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten betreffende de prioritaire acties voor de Toekomst van Wallonië;

Gelet op het decreet van 31 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/05/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007201850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet met het oog op erkenning als vrije zone van de gehele omtrek van bedrijfsruimtes waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrij sluiten met het oog op erkenning als vrije zone van de gehele omtrek van bedrijfsruimten waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten, gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije zone is erkend;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201747 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Tubize Plastics" te Tubeke type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201748 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Centrale électrique" te Farciennes type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201745 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Javel Lacroix" te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2006 pub. 30/05/2006 numac 2006201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Carrières et Fours de Sclaigneaux" te Andenne sluiten waarbij het grondgebied van de gemeente Charleroi als stedelijke vrije zone wordt erkend;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 23 juni 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 43.459/2/V, gegeven op 21 augustus 2007, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten;

Overwegende dat aangezet moet worden tot een evenwichtig economisch herstel van alle delen van het Waalse grondgebied;

Overwegende dat bepaalde bedrijfsruimten op het grondgebied van meerdere gemeenten gelegen zijn, waarvan minstens één als stedelijke vrije zone erkend is;

Overwegende dat het met het oog op economische coherentie jegens de investeerders past om de voordelen van de vrije zone uit te breiden tot de gehele omtrek van bedrijfsruimten waarvoor een ministerieel erkenningsbesluit is opgesteld in de zin van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten, gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten waarvan minstens één als vrije zone is erkend;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De gehele omtrek van de bedrijfsruimte "Gosselies-Aéropôle", die het voorwerp heeft uitgemaakt van de ministeriële erkenningsbesluiten van 8 november 1988 en 5 september 1991, wordt erkend als stedelijke vrije zone in de zin van artikel 38, § 1, 1°, van het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten betreffende de prioritaire acties voor de Toekomst van Wallonië.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 juni 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^