Besluit Van De Waalse Regering van 26 mei 2011
gepubliceerd op 06 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 503 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202745
pub.
06/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 503 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, inzonderheid op artikel 503, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 februari 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 maart 2011;

Gelet op de instemming van de Minister der Pensioenen, gegeven op 28 maart 2011;

Gelet op protocol nr. 552 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 8 april 2011;

Gelet op advies nr. 49.557/2 van de Raad van State, gegeven op 16 mei 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op artikel 2 van het decreet van 22 januari 1998 houdende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 2011 ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 503, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 worden de woorden "1 januari 2011" vervangen door de woorden "1 januari 2012".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2011.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^