Besluit Van De Waalse Regering van 26 mei 2011
gepubliceerd op 08 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202754
pub.
08/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203294 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des aînés" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Action sociale" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie v type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de sluiten tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse Commissie voor Senioren), ingesteld bij het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6bis, § 1;

Gelet op het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de raadgevende organen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid sluiten tot uitvoering van het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2003 pub. 05/02/2004 numac 2004200212 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenscha sluiten tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de raadgevende organen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het vertrek van Mevr. Mireille Piette als plaatsvervangend lid van de Commissie;

Gelet op het aanwijzingsvoorstel door het "Union nationale des Mutualités socialistes" (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) van Mevr. Daphné Thirifay als plaatsvervangend lid;

Overwegende dat de leden van de verschillende commissies krachtens artikel 46 van het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten benoemd worden onder de volgende voorwaarden : 1° de leden van de vaste commissies hebben minimum vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van de vaste commissie waarin ze benoemd zijn of zijn actief o.a. in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werken in het kader van de aangelegenheden toegekend aan de vaste commissie waarin ze benoemd zijn; 2° om het evenwicht te behouden tussen de sectoren die binnen een commissie vertegenwoordigd zijn, worden de leden verdeeld volgens de verschillende aangelegeheden die binnen elke vaste commissie behandeld worden;3° binnen elke commissie wordt naar gelang van de bevoegdheden die haar toegekend worden gezorgd voor een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve organisaties van de werknemers van de sectoren; Overwegende dat de voorgedragen kandidate die voorwaarden vervult;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203294 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des aînés" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de l'Action sociale" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie v type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de sluiten tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse Commissie voor Senioren), wordt Mevr. Mireille Piette vervangen door Mevr.

Daphné Thirifay als plaatsvervangend lid.

Art. 2.Krachtens artikel 3, § 1, 6°, van het kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, kan de duur van het mandaat van Mevr. Thirifay de duur van het lopende mandaat van Mevr.

Piette niet overschrijden.

Art. 3.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 26 mei 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^