Besluit Van De Waalse Regering van 26 oktober 2006
gepubliceerd op 06 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203685
pub.
06/11/2006
prom.
26/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij)


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, ingesteld bij het decreet van 29 oktober 1998, inzonderheid op artikel 104;

Op de voordracht van de « Société wallonne du Logement » van 29 augustus 2006;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit : Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement », volledig in de bijlage weergegeven, wordt goedgekeurd.

Namen, 26 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Bijlage Huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement » HOOFDSTUK I. - Samenstelling van de raad van bestuur

Artikel 1.De raad van bestuur wijst een voorzitter en een ondervoorzitter uit zijn midden aan.

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. HOOFDSTUK II. - De vergaderingen van de raad van bestuur

Art. 2.Na bijeenroeping door zijn voorzitter of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter vergadert de raad van bestuur telkens als de belangen van de maatschappij het vereisen.

Een agenda van de zittingen van de raad wordt voor een heel semester goedgekeurd tijdens de maand die voorafgaat aan dat semester.

De raad moet vergaderen wanneer ten minste vijf bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel van de « société » of op de in de oproepingen vermelde plaats.

De oproepingen voor de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of, in volgorde, door de directeur-generaal. Zij vermelden de agenda van de zitting. Elk agendapunt wordt gesteund door een verslag of een informatienota van de directeur-generaal waarin het onderwerp wordt voorgesteld en beëindigd, als het om een verslag gaat, met een voorstel tot beslissing. Het geheel van deze documenten wordt per gewone post minstens zes dagen vóór de datum van de zitting gestuurd naar de gewone leden en de leden met raadgevende stem.

Met de instemming van de voorzitter en op met redenen omklede voordracht van de directeur-generaal, met name wat betreft de dringende noodzakelijkheid, kunnen verslagen of informatienota's later apart verzonden worden of zelfs voorgelegd worden om beraadslaagd of medegedeeld te worden.

De agendapunten worden door de voorzitter van de raad van bestuur vastgelegd op de voordracht van de directeur-generaal.

De Regeringscommissarissen bedoeld in artikel 25 van de statuten van de « société » kunnen bovendien elk vraagstuk dat betrekking heeft op de uitoefening van hun opdracht bij de raad van bestuur laten agenderen.

Bij aanvang van de vergadering, kunnen, bij een meerderheid van minstens twee derde van de aanwezige leden, agendapunten worden toegevoegd die dringend moeten besproken worden.

Het lid dat een bepaald punt op de agenda wenst te plaatsen, dient dit minstens acht werkdagen vóór de zitting schriftelijk mee te delen aan de voorzitter.

De zittingen worden geopend, voorgezeten, geschorst en gesloten door de voorzitter van de raad of, bij diens verhindering, door de ondervoorzitter of, bij gebrek, door de oudste bestuurder.

Het secretariaat van de vergaderingen wordt waargenomen door de directeur-generaal. Hij wordt bijgestaan door een griffier voor de materiële uitvoering van deze opdracht.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden in notulen vermeld, die op de zetel van de « société » worden bewaard en die de leden van de raad zonder verplaatsing mogen raadplegen.

De notulen die bij de volgende zitting worden goedgekeurd, worden door de voorzitter en de directeur-generaal of door hun vervangers ondertekend.

Op elke zitting ondertekenen de leden van de raad van bestuur een presentielijst.

Art. 3.De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De genomen beslissingen betreffende de loopbaan van de personeelsleden worden bij geheime stemming genomen. Bij staking van stemmen of als geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen heeft verkregen, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij verdere staking van stemmen wordt de ambtenaar met de grootste dienstanciënniteit door de raad van bestuur benoemd. Bij gelijke dienstanciënniteit wordt de oudste ambtenaar benoemd.

Als de raad beslist om de bespreking van een agendapunt te verdagen, moet dit punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst worden, tenzij een bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Het is elke bestuurder van de « société » verboden : 1° aanwezig te zijn op beraadslagingen over aangelegenheden waarbij hijzelf een rechtstreeks belang heeft of waarbij zijn bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben;2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan de gunning van opdrachten met de « société ».

Art. 4.Indien het quorum na bijeenroeping niet bereikt is, beraadslaagt het Comité op geldige wijze bij de bij de tweede oproeping bepaalde zitting, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, over de items die twee keer achtereen op de agenda zijn voorgekomen. HOOFDSTUK III. - Organisatie en werking

Art. 5.De raad van bestuur kan uit zijn midden commissies oprichten.

In elke commissie wordt een voorzitter aangewezen die verslag uitbrengt bij de raad over haar werkzaamheden. De commissievoorzitter kan door een ondervoorzitter worden vervangen die ook door de leden van de commissie wordt aangewezen.

Art. 6.De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden en stelt alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van het maatschappelijk doel en de opdrachten van de « société ». Hij bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om de « société » te beheren en te besturen.

Art. 7.Er wordt aan de bestuurders een vergoeding verleend die, per derde, bestaat uit een vaste maandelijkse bezoldiging, presentiegeld en verblijfsvergoedingen die maandelijks provisioneel worden gestort en berekend in functie van de deelname aan de vergaderingen rekening houdend met elf geraamde vergaderingen per jaar.

Art. 7bis.De voorzitter van het auditcomité die geen lid van de raad van bestuur zou zijn, wordt door de raad met raadgevende stem op permanente basis uitgenodigd voor elk agendapunt dat onder de bevoegdheid van het auditcomité valt. HOOFDSTUK IV. - Delegaties

Art. 8.Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de « Société wallonne du Logement » kan de raad van bestuur onder eigen verantwoordelijkheid een deel van zijn bevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn bestuurders alsmede aan de directeur-generaal.

De beslissingen genomen in het kader van deze delegaties worden ter kennis gebracht van de raad van bestuur op zijn eerstvolgende vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2006 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van de « Société wallonne du Logement ».

Namen, 26 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^