Besluit Van De Waalse Regering van 26 oktober 2006
gepubliceerd op 21 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2006 tot en met 6 december 2006 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de sch

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2006204095
pub.
21/12/2006
prom.
26/10/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het bedrag van de toelagen dat voor de periode 1 januari 2006 tot en met 6 december 2006 betaald moet worden aan de ontvangers aangesteld bij de voormalige Dienst der Scheepvaart voor de inning van de scheepvaartrechten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het reglement betreffende de politie en de scheepvaart op de bevaarbare waterwegen onder beheer van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1957 tot regeling van de toekenning van toelagen en beloningen voor het innen van scheepvaartrechten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1980 tot regeling van de toekenning van toelagen voor het innen van scheepvaartrechten aan de ambtenaren van de "Office de la Navigation";

Gelet op het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 26 oktober 2006;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De waarde die voor de periode 1 januari 2006 tot en met 6 december 2006 toegekend wordt aan de termen A en B van de formule bedoeld in artikel 5, § 3, van het koninklijk besluit van 17 juli 1980 is de volgende : A = 1 687 uur, nl. het jaarlijkse aantal diensturen gepresteerd door de ambtenaren van de bevaarbare waterwegen;

B = het jaarlijkse aantal uren gepresteerd bij de bediening van kunstwerken, opgenomen in onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Voor de periode bedoeld in artikel 1 wordt het bedrag van de aan de ontvangers te betalen jaarlijkse toelage en dat van de aan de plaatsvervangers van de gewone ontvangkantoren te betalen uurvergoeding voor elk ontvangkantoor vastgelegd als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 oktober 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^