Besluit Van De Waalse Regering van 26 oktober 2017
gepubliceerd op 16 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205868
pub.
16/11/2017
prom.
26/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205868

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 OKTOBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de artikelen D.I.4, D.I.5 en R.I.5-1 tot R.I.5-7;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het rapport van 11 oktober 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017 houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2017 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op inwerkingtreding van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling op 1 juni 2017;

Overwegende dat artikel D.I.17, eerste lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, bepaalt dat de « Commission régionale de l'aménagement du territoire » (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening) de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening is geworden op 1 juni 2017 en dat hij de opdrachten uitoefent die hem worden toegewezen door artikel D.I.4, § 1, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling; dat deze Commissie geldig samengesteld blijft totdat de leden zetelend in de nieuwe Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening zijn aangewezen;

Overwegende dat het dan ook aangewezen is om de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening te benoemen in de configuratie zoals bedoeld door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en door het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie zoals gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017;

Overwegende dat luidens artikel D.I.5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de Regering de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening aanwijst alsmede de voorzitter van de Beleidsgroep en een ondervoorzitter voor de afdeling "Gewestelijke Inrichting" en een ondervoorzitter voor de afdeling "Operationele Inrichting";

Overwegende dat daarvoor, twee kandidatenoproepen bekendgemaakt werden in het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2017 en 7 augustus 2017;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Besluit :

Artikel 1.De heer Samuël Saelens wordt benoemd tot voorzitter van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening.

Art. 2.Mevr. Anne Vergari wordt benoemd tot ondervoorzitster van de afdeling "Gewestelijke Inrichting" van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening.

De heer Pierre-Hugues Charlier wordt benoemd tot ondervoorzitter van de afdeling "Operationele Inrichting" van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd als lid van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening, respectievelijk gewoon lid en plaatsvervangend lid: Afdeling Gewestelijke Inrichting :

- voor de sociale gesprekspartners zoals vertegenwoordigd in de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) : Gewone leden : De heer Michel Vander Gucht (UWE) Mevr. Anne-Sophie Stenuit (FWA) De heer Olivier Bonfond (FGTB) Mevr. Bénédicte Vellande (CSC) Plaatsvervangende leden : Mevr. Carine Delcuve (UWE) Mevr. Isabelle Jaumotte (FWA) Mevr. Lydie Gaudier (FGTB) De heer Jean-Marc Urbain (CSC) - voor de plaatselijke besturen : Gewoon lid : De heer Thibault Ceder (UVCW) Plaatsvervangend lid : De heer Arnaud Ransy (UVCW) - voor de milieuorganisaties : Gewoon lid Mevr. Françoise Erneux-Yernaux (IEW) Plaatsvervangend lid : Mevr. Lucie Renuart (IEW) - voor de ontwikkelingsintercommunales : Gewone leden : Mevr. Stéphanie Libert (IDEA) De heer Alain De Roover (IDETA) Plaatsvervangende leden : Mevr. Lidvine Weber (IGRETEC) Mevr. Fabienne Hennequin (SPI) - voor de steengroevensector : Gewoon lid: Mevr. Anne Vergari (FEDIEX) Plaatsvervangend lid: De heer Jacques-Bernard De Jongh (FEDIEX) - voor de vereniging van stedenbouwers : Gewoon lid : Mevr. Dominique-Anne Falys (CUB) Plaatsvervangend lid : De heer Pierre Cox (CUB) - voor de landbouwsector : Gewoon lid : De heer Philippe Duvivier (FUGEA) Plaatsvervangend lid : Mevr. Gwenaëlle Martin (FUGEA) - voor de CPDT : Gewoon lid : Mevr. Anne Sinsot (CPDT) Plaatsvervangend lid : Mevr. Michèle Haine (CPDT) Afdeling Operationele Inrichting :

- voor de sociale gesprekspartners zoals vertegenwoordigd in de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) : Gewone leden : Mevr. Nathalie Henry (UWE) De heer Pierre Houbotte (FWA) De heer Jean-Luc Dossin (FGTB) De heer Claude Feltz (CSC) Plaatsvervangende leden : De heer Dominique Van De Sype (UNISPO) De heer Jean-Marc Dropsy (UCM) De heer Michel Jourez (FGTB) De heer Jean-Nicolas Burnotte (CSC) - voor de plaatselijke besturen : Gewoon lid : De heer Alexandre Ponchaut (UVCW) Plaatsvervangend lid Mevr. Gwenaël Delaite (UVCW) - voor de milieuorganisaties : Gewoon lid : Mevr. Audrey Mathieu (IEW) Plaatsvervangend lid : De heer Olivier Guillitte (IEW) - voor de huisvestingssector : Gewone leden : Mevr. Vanessa Pauwels (SNPC) De heer Didier Van Der Haar (SWL) Plaatsvervangende leden : De heer Antoine Grégoire (SNPC) Mevr. Laurence Collart (SWL) - voor de "Fondation rurale de Wallonie" : Gewoon lid : Mevr. Martine Gilles (FRW) Plaatsvervangend lid : De heer Nicolas Grégoire (FRW) - voor de stedelijke ontwikkeling : Gewoon lid : De heer Pierre-Hughes Charlier (BVS) Plaatsvervangend lid : Mevr. Camille Lhote (UPcity) - voor de architectenverenigingen : Gewone leden : Mevr. Séverine Bouchat (UWA) Mevr. Albane Nys (Orde der Architecten) Plaatsvervangende leden : De heer Benjamin Robinson (UWA) De heer Marc De Bonhomme (Orde der Architecten.)

Art. 4.De benoeming van de leden van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening eindigt hetzij in geval van hernieuwing van de Beleidsgroep, hetzij in geval van verlies van de hoedanigheid waarin het betrokken lid is benoemd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking binnen de tien dagen van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 oktober 2017.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^