Besluit Van De Waalse Regering van 26 oktober 2017
gepubliceerd op 17 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205877
pub.
17/11/2017
prom.
26/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205877

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 OKTOBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen


De Waalse Regering, Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de artikelen D.I.6 et R.I.6-1 à R.I.6-5;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017, artikel 2, 19°;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het rapport van 11 oktober 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot inte type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017203970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integ sluiten houdende uitvoering van artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2017 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Overwegende dat de inwerkingtreding van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling op 1 juni 2017 de samenstelling en de opdrachten van de Adviescommissie voor de beroepen wijzigt Overwegende dat luidens artikel D.I.17, tweede lid, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, de adviescommissie opgericht vóór de inwerkingtreding van dit Wetboek geldig blijft samengesteld tot de hernieuwing ervan en de opdrachten uitoefent bedoeld in artikel D.I.6, § 1;

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is om de Adviescommissie voor de beroepen te hernieuwen in de configuratie zoals bedoeld in het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en er zijn voorzitter en leden te benoemen overeenkomstig de nieuwe bepalingen van bovenvermeld Wetboek Gelet op het voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen, aan de Regering gericht op 30 juni 2017;

Gelet op het voorstel van de "Chambre des Urbanistes de Belgique" aan de Regering gericht op 3 juli 2017 en aangevuld op 2 augustus 2017;

Gelet op het voorstel van de Frans- en Duitstalige Raad van de Orde der Architecten, aan de Regering gericht op 13 juli 2017;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, Besluit :

Artikel 1.De heer Alain Masson en Mevr. Stéphanie Pirard worden respectievelijk benoemd tot voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de Adviescommissie voor de beroepen.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd als lid van de Adviescommissie voor de beroepen, respectievelijk gewoon lid en plaatsvervangend lid: - voor de Frans- en Duitstalige Raad van de Orde der Architecten: * de Franstalige leden

Gewone leden :

Plaatsvervangende leden nr. 1

Plaatsvervangende leden nr. 2

De heer Nicolas Devuyst

De heer Frédéric Genotte

De heer Quentin Allaime

Mevr. Catherine Guillaume

De heer Fabian Fontenelle

De heer Norman Lamisse


* Duitstalige leden :

Gewoon lid:

Plaatsvervangend lid nr. 1

Plaatsvervangend lid nr. 2

De heer Arne Fritzlar

-

-


- voor de "Chambre des Urbanistes de Belgique":

Gewone leden :

Plaatsvervangende leden nr. 1

Plaatsvervangende leden nr. 2

De heer David Aerts

De heer Philippe Hanocq

De heer Joseph Polet

De heer Franz Lotin

De heer Xavier Mariage

Mevr. Muriel Pianet


- voor de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen:

Gewoon lid:

Plaatsvervangend lid nr. 1

Plaatsvervangend lid nr. 2

Mevr. Dominique Guerrier

De heer Jacky Marchal

-


Art. 3.De benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de beroepen eindigt hetzij in geval van hernieuwing van de Commissie, hetzij in geval van verlies van de hoedanigheid waarin het betrokken lid is benoemd.

Art. 4.Het in bijlage bij dit besluit huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen wordt goedgekeurd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking binnen de 10 dagen van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 oktober 2017.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

BIJLAGE A.C.B. : Huishoudelijk reglement TITEL I. - Inleiding

Artikel 1.Dit huishoudelijk reglement wordt uitgevaardigd met toepassing van artikel 2, 19°, van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2017.

TITEL II. - Oprichting van de Commissie

Art. 2.De Commissie wordt uitgevaardigd met toepassing van artikel D.I.6 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (CoDT).

De oproep tot de kandidaten, evenals de samenstelling van de Commissie, stemt overeen met de bepalingen van de artikelen D.I.6 en R.I.6-1 tot R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (CoDT).

Art. 3.De voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de commissie worden door de Regering benoemd. De voorzitter van de Commissie vertegenwoordigt de Regering.

Art. 4.Naast de voorzitter bestaat de commissie uit vier leden : twee personen onder de personen voorgedragen door de Orde van de Architecten en twee personen onder de personen voorgedragen door de "Chambre des Urbanistes de Belgique".

Indien het beroep betrekking heeft op een goed bedoeld in artikel D.IV.17, eerste lid, 3°, van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling (CoDT), zetelt er in de adviescommissie een vijfde lid, dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest vertegenwoordigt.

Indien het beroep betrekking heeft op een goed, gelegen in de gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap, of indien het beroep verband houdt met een dossier dat overeenkomstig de regels inzake het taalgebruik in de Duitse taal is ingediend, en betrekking heeft op een goed gelegen in de gemeenten Malmedy en Waimes, is één van de twee leden gekozen onder de personen voorgedragen door de Orde van de Architecten, een Duitstalige.

Art. 5.De benoeming van een lid van de Commissie wordt beëindigd bij hernieuwing van de commissie of bij verlies van hoedanigheid op grond waarvan het lid is benoemd.

Als ontslagnemend wordt beschouwd, het lid : - dat op niet-gerechtvaardigde wijze afwezig is geweest op meer dan drie opeenvolgende vergaderingen waarvoor hij regelmatig is opgeroepen; - dat zonder medische reden afwezig is geweest op meer dan de helft van de tijdens de twaalf laatste maanden georganiseerde vergaderingen, waarvoor hij regelmatig is opgeroepen; - dat de vertrouwelijke aard van de beraadslagingen of van de documenten niet naleeft, wanneer een dergelijke vertrouwelijke aard erkend is overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van het huishoudelijk reglement; - dat een vijandige houding heeft of dat lid is van een organisme of een vereniging die een vijandige houding heeft tegen de democratische principes zoals vermeld in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, in de Grondwet, in de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

Art. 6.Elk lid kan door de Regering uit zijn functie ontzet worden in geval van kennelijk wangedrag of van ernstige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen.

TITEL III. - Bevoegdheden en adviezen

Art. 7.De Commissie brengt bij de Regering advies uit over de beroepen die worden ingediend tegen de beslissingen betreffende de vergunningsaanvragen en de stedenbouwkundige attesten nr. 2 genomen door het gemeentecollege of de gemachtigde ambtenaar.

Art. 8.Het advies van de Commissie wordt gemotiveerd in functie van het plaatsen van een merkteken en de eerste analyse van het onderzoek bedoeld in artikel D.IV.66, van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (CoDT), van de plaatselijke stedenbouwkundige omstandigheden, van de gegevens die tijdens de besprekingen in de hoorzitting naar voren zijn gekomen en de stukken die tijdens de hoorzitting bij het dossier zijn gevoegd.

Elk lid van de Commissie moet, in functie van de hoedanigheid waarvoor hij is benoemd, een omstandig onderzoek van het beroep uitvoeren.

De Commissie moet waken over het naleven van de vigerende wetgevingen.

Het advies van de Commissie wordt ondertekend door de voorzitter of diens plaatsvervanger en door de bestendige secretaris of, bij afwezigheid, door de adjunct-secretaris.

Het advies van de Commissie wordt overgemaakt door het secretariaat van de commissie gelijktijdig aan de Regering en aan de administratie binnen acht dagen van het houden van de hoorzitting.

Bij ontstentenis wordt het advies van de Commissie geacht gunstig te zijn voor de beroepsindiener.

Art. 9.De Commissie vergadert slechts rechtsgeldig als ten minste de voorzitter en twee andere leden aanwezig zijn.

De voorzitter is niet stemgerechtigd.

Bij staking van stemmen wordt het advies geacht gunstig te zijn voor de beroepsindiener.

Met inbegrip van de voorzitter is het elk Commissielid verboden te zetelen indien het een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in de aangelegenheid waarom advies wordt verzocht, ofwel patrimoniaal ofwel persoonlijk. Een lid dat belangen vertegenwoordigt van de instelling waardoor het binnen de Commissie is voorgedragen, wordt niet als persoonlijk of onrechtstreeks belang beschouwd.

Art. 10.Onverminderd de bijzondere bekendmakingsmaatregelen bedoeld bij decretale of reglementaire voorschriften, zijn de Regering of haar vertegenwoordiger, de voorzitter van de Commissie, de enigen die over de bekendmaking beslissen die de Commissie voor haar adviezen kan geven.

Alle leden dienen het vertrouwelijk karakter van de documenten die verband houden met het onderzochte dossier, van de beraadslagingen en het advies van de Commissie in acht te nemen. Ze kunnen enkel met een lastgeving van de Regering of van haar gemachtigde, de voorzitter van de Commissie, optreden of spreken namens de Commissie.

Art. 11.De Commissie dient altijd geïnformeerd te worden over de door de Regering genomen beslissingen inzake de door haar behandelde dossiers.

Art. 12.Jaarlijks dient de Commissie, gelijktijdig aan de Regering en aan het Parlement, haar activiteitenverslag in uiterlijk op eind september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het betrekking heeft.

TITEL IV. - Secretariaat

Art. 13.Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de Waalse Overheidsdienst - Departement Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Energie (DGO4).

Art. 14.Het commissiesecretariaat bestaat uit een bestendige secretaris van niveau A, een adjunct-secretaris van niveau A en twee administratieve personeelsleden van niveau B of C.

Art. 15.Het secretariaat van de commissie heeft als opdracht : - de vergaderingen en de werkzaamheden van de Commissie voor te bereiden; - het bijwonen van de hoorzittingen, het aanvullen van het dossier met stukken die ter hoorzitting zijn voorgelegd en het opstellen van een voorstel tot advies; - het verzamelen van de algemene documentatie betreffende de werkzaamheden van de Commissie; - het vervullen van iedere nuttige opdracht voor de goede werking van de Commissie.

TITEL V. - Werking van de Commissie

Art. 16.De Commissie heeft haar zetel te Namen.

Art. 17.De Commissie vergadert op uitnodiging van de Regering.

De uitnodiging van de Regering en de compilatie van de documenten die verband houden met de onderzochte dossiers worden uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering door het Secretariaat van de Commissie aan elk gewoon lid meegedeeld.

Ze vermeldt de datum, het uur en de agenda van de vergadering.

Het secretariaat van de Commissie houdt een wekelijkse agenda van de hoorzittingen bij ter beschikking van de leden van de Commissie.

Het gewoon lid kan zich door één van zijn plaatsvervangers laten vervangen. In dit geval maakt hij hem de voornoemde uitnodiging over.

Het plaatsvervangend lid oefent alle rechten uit van het gewoon lid dat hij vervangt.

Art. 18.De vergadering wordt gepland zodat er, volgens de agenda en voor elk dossier, een eerste tijd voor het verhoor van de genodigden is en een tweede voor de beraadslagingen Verhoor.

Worden uitgenodigd op het verhoor : de vergunningsaanvrager of de aanvrager van het stedenbouwkundig attest nr. 2, het gemeentecollege, de gemachtigde ambtenaar of hun vertegenwoordigers, de administratie alsmede de Commissie.

De voorzitter van de Commissie legt de spreektijd van ieder deelnemer vast.

Gedurende het verhoor zullen de leden zich onthouden aanbevelingen, hun persoonlijke mening of hun eventuele opmerkingen en suggesties over de opvatting van het dossier en het project waarop het beroep slaat, te geven. Ze zullen zich beperken tot het stellen van relevante vragen die hun verstaanbaarheid van het dossier zullen verbeteren Beraadslaging.

Na het verhoor worden de leden van de Commissie door de voorzitter verzocht om met de beraadslaging te beginnen en een mening over het dossier te geven.

Het lid dat in de vergaderzaal op het uur bepaald voor het onderzoek van een beroep niet aanwezig is, wordt als afwezig beschouwd en wordt verzocht zich te voegen bij de Commissie voor het onderzoek van het beroep dat volgt.

Het lid dat, om één of andere reden, de vergaderzaal tijdens het verhoor of de beraadslaging verlaat, wordt als afwezig beschouwd en wordt verzocht zich te voegen bij de Commissie voor het onderzoek van het beroep dat volgt.

Art. 19.Met inachtneming van respect voor de anderen zijn de telefoongesprekken tijdens de duur van de vergadering van de Commissie verboden en moeten de GSM's, tablets... in de modus stil worden gezet.

Art. 20.Het bureau van de Commissie is samengesteld uit de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de bestendige secretaris.

De rol van het bureau is beperkt tot de taken van dagelijks beheer en tot de naleving van dit reglement.

Het bureau houdt de adviezen van de Commissie en de door de Regering genomen beslissingen inzake de door haar behandelde dossiers ter beschikking van de leden.

Deze adviezen en beslissingen kunnen door de leden van de Commissie geraadpleegd worden na afspraak bij de bestendige secretaris.

TITEL VI. - Middelen van de Commissie

Art. 21.De Waalse Overheidsdienst - Departement Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Energie (DGO4) stelt een ingericht verhoorlokaal ter beschikking van de Commissie.

Art. 22.De Regering boekt een post op de gewestelijke begroting met het oog op de uitgaven van de Commissie en haar secretariaat om al haar opdrachten te vervullen.

Art. 23.Presentiegelden en de terugbetaling van de reiskosten worden toegekend aan de leden van de Commissie volgens de bepalingen van artikel R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling, namelijk : - de voorzitter van de Adviescommissie of diens plaatsvervanger krijgen 35 euro presentiegeld per behandeld dossier, met een minimum van 70 euro en een maximum van 210 euro per dag, evenals de voorziene vergoedingen voor reiskosten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 16°, van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviserende functie, gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2017; - de leden van de Adviescommissie krijgen 25 euro presentiegeld per behandeld dossier, met een minimum van 50 euro en een maximum van 150 euro per dag, evenals de voorziene vergoedingen voor reiskosten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 16°, van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviserende functie, gewijzigd bij het decreet van 6 februari 2017.

Het secretariaat van de Commissie maakt aan elk lid van de Commissie een schuldvorderingsverklaring over met het overzicht van de presentiegelden en reiskosten uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de gepresteerde maand.

Elk lid dient deze behoorlijk ingevulde schuldvorderingsverklaring in bij het secretariaat van de Commissie binnen de vijf werkdagen na ontvangst ervan.

Het secretariaat van de Commissie maakt de schuldvorderingsverklaringen van de leden van de Commissie aan de Waalse Overheidsdienst - Secretariaat-generaal - Directie Geldelijk Beheer over uiterlijk tien werkdagen na het einde van de gepresteerde maand.

TITEL VII. - Wijziging van het huishoudelijk reglement

Art. 24.Elk voorstel van wijziging van dit reglement maakt het voorwerp uit van een goedkeuring door de Regering.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^