Besluit Van De Waalse Regering van 27 april 2006
gepubliceerd op 17 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006201636
pub.
17/05/2006
prom.
27/04/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, gewijzigd bij het programmadecreet van 23 februari 2006, inzonderheid op de artikelen 1, 7°, 10° en 11°, en 16, § 4;

Gelet op het besluit van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, inzonderheid op de artikelen 1, 9° en 10°, 4, 7, 10, § 1, tweede lid, 1°, en § 2, eerste en tweede lid, 11, 12, 16, § 2, tweede lid, 17, eerste lid, 2°, en 19;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 9 februari 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 40.092/2, gegeven op 19 april 2006, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 maart betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid wordt punt 9° geschrapt en wordt punt 10° punt 9°.

Art. 2.Artikel 2, laatste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « De Minister kan beslissen de in dit artikel vermelde gegevens naargelang de aard van het project aan te passen en de aanvrager vrij te stellen van de verstrekking aan de administratie van de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag als de administratie bedoelde gegevens rechtstreeks kan inwinnen bij authentieke bronnen van andere administraties of instanties. »

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "of zelfs buiten een erkenningsomtrek voor de doorgangsgebouwen, werkplaatsen voor gedeeld werk of ondernemingencentra" worden ingevoegd tussen de woorden "van dit besluit" en "kan de Minister"; 2° 2° wordt vervangen als volgt : "2° de aankoop en de ombouw of de bouw van gebouwen voor de oprichting van incubatoren, ondersteunende dienstencentra, doorgangsgebouwen, ondernemingencentra en werkplaatsen voor gedeeld werk;".

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid, h), worden de woorden "de fietspaden, met inbegrip van die aangelegd op de toegangswegen tot de erkenningsomtrek" ingevoegd tussen de woorden "de trottoirs" en "de bewegwijzering";2° in het eerste lid, h), worden de woorden landschappelijke inrichtingen die in het globale ordeningsschema van het gebied kaderen "ingevoegd tussen de woorden isolatievoorziening" en "alsook de daarmee verbonden aardeverschuivingen";3° in het eerste lid wordt tussen de punten i) en j) het volgende punt ingevoegd : "i bis) elke openbare uitrusting binnen of buiten het gebied die, zelfs gedeeltelijk, voor duurzame energiebevoorrading binnen een erkend activiteitengebied dient";4° in het eerste lid 1, p, worden de woorden "of gemeenschappelijk" tussen de woorden "openbaar" en "vervoer" ingevoegd; 5° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : "t) de werken voor de bouw van een openbaar sorteer- of inzamelcentrum wegens de aanwezigheid van een grote hoeveelheid afvalstoffen van diverse aard."

Art. 5.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, tweede lid, wordt 1° vervangen als volgt : "1° 95 % voor de verrichtingen uitgevoerd binnen de erkende omtrek van een terrein met bedrijfsactiviteiten in de zin van artikel 167 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, alsook op de aanpalende percelen die eventueel zijn toegevoegd aan bedoelde omtrek en die nodig zijn voor de nieuwe inrichting ervan, voorzover ze deel uitmaken van de erkende omtrek in de zin van het decreet;"; b) in § 2, eerste lid, worden de woorden "of werkplaats voor gedeeld werk" ingevoegd tussen de woorden "doorgangsgebouw" en de woorden "en tot 500.000 euro" en het woord "ondernemingencentrum" tussen de woorden "als" en "ondersteunend dienstencentrum"; c) in § 2, tweede lid, worden de woorden "te rehabiliteren terrein met bedrijfsactiviteiten" geschrapt.

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "werkplaats voor gedeeld werk, ondernemingencentrum" ingevoegd tussen de woorden "doorgangsgebouw" en "ondersteunend dienstencentrum".

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "van elk bedrag ontvangen overeenkomstig het decreet van 1 april 2004 betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten" vervangen door de woorden "van elk bedrag ontvangen overeenkomstig titel IV van het decreet van 1 april 2004 betreffende de sanering van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimten en hoofdstuk I, titel I, van Boek II van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium".

Art. 8.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Als de administratie de gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de aanvraag rechtstreeks kan inwinnen bij authentieke bronnen van andere administraties of instanties, kan de Minister de aanvrager vrijstellen van de verstrekking van bedoelde gegevens aan de administratie. »

Art. 9.In artikel 16, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij ter post aangetekend schrijven" geschrapt.

Art. 10.In artikel 17, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt het woord "verrichting" vervangen door het woord "verrichtingen".

Art. 11.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « De inkomstenbron bedoeld in artikel 16, § 4, van het decreet wordt berekend op basis van de prijs van het gesubsidieerde gebouw, verminderd met een afschrijving hiervan gespreid over een periode waarvan de duur in het besluit tot subsidietoekenning vastligt. »

Art. 12.De in artikel 17 bedoelde aanvragen tot subsidietoekenning ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit vallen onder het besluit dat van kracht is op de datum van de indiening ervan.

Art. 13.De Minister bevoegd voor de Ontsluitingsinfrastructuur voor Economische Bedrijvigheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 april 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^