Besluit Van De Waalse Regering van 27 februari 2003
gepubliceerd op 07 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 1bis, § 3, tweede lid tot en met vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2003027187
pub.
07/04/2003
prom.
27/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 1bis, § 3, tweede lid tot en met vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder


De Waalse Regering, Gelet op het vierde lid van § 3 van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

Gelet op de raamovereenkomst van 20 juli 2000 over de voorwaarden voor de ontwikkeling van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2002;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2002;

Gelet op het advies van de Raad van State, uitgebracht op 4 december 2002 krachtens artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 8 september 1997 en 25 mei 1999;

Overwegende dat de Regering belast is met de uitvoering van het decreet van 25 oktober 2001 tot wijziging van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

Overwegende dat het daartoe aangewezen is de technische en financiële voorwaarden te bepalen op grond waarvan het gelijkheidsbeginsel toegepast zal worden op de personen bedoeld in de bovenvermelde bepalingen van het decreet van 1 april 1999, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. Minister : de Minister bevoegd voor het beheer van luchthavens;2. instelling : de "Société wallonne des Aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2002;3. statistische sectoren : de statistische sectoren, ook wijken genoemd, zoals afgebakend door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Art. 2.Iedere persoon die een zakelijk of persoonlijk recht bezit op een onroerend goed dat gelegen is in de omgeving van een onder het Waalse Gewest ressorterende luchthaven en die, mits erkenning dat dit goed door gelijkstelling tot een zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder behoort, om de toepassing van een stelsel kan verzoeken dat op artikel 1bis, § 3, eerste lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder berust, kan vragen om voor de toepassing van het tweede lid van dezelfde paragraaf in aanmerking te komen.

Art. 3.§ 1. In uitvoering van artikel 1bis, § 3, derde lid, 10°, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, komt de aanvrager in aanmerking voor een kosteloze individuele opmeting indien uit de opmetingen van de geluidshinder in de wijk begrensd door het onderdeel van de statistische sector waarin zijn gebouw gelegen is, minstens vier keer blijkt dat volgend geluidsniveau overschreden is : 69 dB (A) LdN indien het gebouw in een zone B gelegen is; 64 dB(A) Ldn indien het gebouw in een zone C gelegen is, 59 dB (A) Ldn indien het gebouw in een zone D gelegen is; 54 dB (A) indien het gebouw niet in een zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder gelegen is. § 2. Binnen het jaar van bekendmaking van dit besluit of binnen het jaar van inwerkingtreding van de besluiten tot afbakening van de zones van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder, wanneer ze op de datum van bekendmaking van dit besluit nog niet in werking zijn getreden laat de instelling, overeenkomstig de bepaling van artikel 1bis, § 3, eerste lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, geluidsmetingen uitvoeren per wijk begrensd door de onderdelen van de statistische sectoren, die volgens het geldende plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder, geluidsbelastingen tussen Ldn 70 dB (A) en 68 dB (A) in een zone B, 65 dB (A) en 63 dB (A) in een zone C, 60 dB (A) en 58 dB (A) in een zone D en 55 dB (A) en 53 dB (A) bedragen.

Na het verstrijken van iedere driejarige periode vanaf de datum van de laatste opmetingen die in de betrokken zone verricht zijn, laat de instelling nieuwe opmetingen uitvoeren.

Deze opmetingen worden uitgevoerd door een daartoe erkende instelling krachtens het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen. § 3. Op grond van het resultaat van deze opmetingen stelt de instelling de lijst op van de plaatsen en wijken waarvoor de opmetingen van de geluidsniveaus erop wijzen dat de aanspraak op de kosteloze individuele opmeting bedoeld in § 3, tweede en derde lid van dezelfde wet, prima facie gegrond blijkt.

Deze lijst en de opmetingen liggen ter inzage bij de instelling.

Art. 4.§ 1. De aanvraag die op artikel 1bis, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 1973 berust, wordt door de aanvrager bij aangetekend schrijven met ontvangbewijs aan de instelling gestuurd door middel van een formulier en volgens het bij dit besluit gevoegde model. § 2. Binnen vijftien dagen vanaf de datum van het ontvangbewijs van de aanvraag, deelt de instelling de aanvrager haar beslissing bij aangetekend schrijven met ontvangbewijs mede, over de ontvankelijkheid van de aanvraag om voor de toepassing van artikel 1bis, § 3, tweede lid, van bovenvermelde wet in aanmerking te komen.

Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, wordt in de gunstige beslissing hieromtrent vermeld, op grond van de vooraf door de instelling verrichte opmetingen en zoals bedoeld in artikel 3 van dit besluit, of de kosten verbonden aan de procedure voor de individuele opmeting voor rekening van de Regering zijn of integendeel van de aanvrager zelf. § 3. Indien de instelling, binnen dezelfde termijn, geen beslissing neemt, kan de aanvrager het in artikel 5 bedoelde beroep instellen.

Art. 5.§ 1. De aanvrager kan bij aangetekend schrijven met ontvangbewijs, een met redenen omkleed beroep bij de Minister instellen. Dit beroep heeft alleen betrekking op de beslissing over de onontvankelijkheid van de aanvraag om voor de toepassing van artikel 1bis, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 1973 in aanmerking te komen, en niet op de betaling van de kosten met betrekking tot de procedure van individuele opmeting.

Het beroep wordt ingesteld : - binnen dertig dagen na ontvangst van de in artikel 4, § 2, bedoelde beslissing omtrent de volledige of gedeeltelijke onontvankelijkheid; - binnen dertig dagen na het verstrijken van de in artikel 4, § 2, bepaalde termijn, indien de instelling geen beslissing neemt. § 2. Binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep deelt de Minister de aanvrager zijn beslissing mede.

Bij gebreke hiervan kan de aanvrager binnen vijftien dagen een aangetekende rappelbrief met ontvangbewijs aan de Minister verzenden.

Art. 6.§ 1. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, laat de instelling de individuele opmeting uitvoeren overeenkomstig artikel 1bis, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, door één van de daartoe erkende maatschappijen krachtens het koninklijk besluit van 2 april 1974.

Indien de kosten van de individuele opmeting voor rekening van de Regering zijn, wordt deze opmeting binnen zes maanden vanaf de in artikel 4, § 2, van dit besluit bepaalde mededeling verricht. § 2. Indien de aanvrager niet in aanmerking kan komen voor een kosteloze individuele opmeting, wordt hij erom verzocht het voorschot van de kosten nodig voor de uitvoering van de procedure, aan de instelling te storten. Deze opmeting wordt binnen zes maanden vanaf de ontvangst door de instelling van de betaling van deze kosten.

Art. 7.§ 1. In het verslag waarvan sprake in artikel 1bis, § 3, derde lid, 6°, van de wet van 18 juli 1973, na afloop van de procedure van opmeting van de geluidsniveaus die veroorzaakt worden op een al dan niet bebouwd onroerend goed door het burgerlijk en commercieel luchtverkeer uit en naar luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, worden volgende gegevens vermeld : - adres en verdere gegevens van de erkende maatschappij die de geluidsopmetingen heeft verricht; - in voorkomend geval, afschrift van het erkenningsattest van deze maatschappij, zoals vastgelegd bij het koninklijk besluit van 2 april 1974; - naam en voornaam van de persoon die voor de geluidsopmetingen verantwoordelijk is; - naam van de persoon die het meetverslag opstelt; - datum, uur en duur van de opmeting; - plaats waar de opmeting wordt verricht (duidelijk adres); - foto van de inrichting voor de opmeting; - volledige omschrijving van de meetapparatuur; - gemeten waarden; - verkregen resultaten. Deze resultaten worden per periode van 24 opeenvolgende uren, van 22.00 uur tot en met 22.00 uur, in tabellen weergegeven. De opgemeten geluidsniveaus worden in verband gebracht met de gegevens van de vluchtplannen (CR 1) die door de betrokken luchthaven worden verstrekt. De geluidsgebeurtenissen die betrekking hebben op de overvlucht van luchtvaartuigen worden geïdentificeerd vanuit de ontwikkeling in de tijd van de elementaire geluidsniveaus die elke seconde worden opgemeten Laeq (1s). Bedoelde geluidsgebeurtenissen worden in rekening gebracht zodra het geluidsniveau die ze teweegbrengen boven de achtergrondruis uitstijgt en tot op het ogenblik waarop bedoeld niveau daar weer deel van uitmaakt. - de waarde van de indicator Ldn berekend overeenkomstig het decreet van het Waalse Gewest van 1 april 1999, op grond van de identificatie van overvluchten per periode van 24 uur, van 22.00 uur tot en met 22.00 uur continu voor een periode van minstens veertien opeenvolgende dagen van gewone luchthavenactiviteit, met inbegrip van minstens één weekeinde, en onder voorbehoud van opschorting in geval van ongunstige weersomstandigheden; - de vermoedelijke waarde van de indicator Ldn, voor het meetpunt, in het kader van horizon 2020, volgens dezelfde vooropstellingen als voor de afbakening van de zones van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder.

Art. 8.Indien het meetverslag krachtens artikel 1bis, § 3, derde lid, 8°, van de wet van 18 juli 1973 erop wijst dat het tweede lid van bovenvermeld artikel toegepast moet worden, stelt de Regering de aanvrager, naar gelang de zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder waarin het gebouw geacht wordt gelegen te zijn, één van volgende maatregelen voor : - de aankoop uit de hand, door de instelling, van het gebouw dat in zone A geacht wordt gelegen te zijn; - de toekenning volgens de door de Waalse Regering bepaalde procedure van een verhuispremie voor een bedrag van 3.718,4 EUR aan de aanvrager die een huurovereenkomst voor een hoofverblijfplaats bezit m.b.t. een woning die geacht wordt in zone A gelegen te zijn; - de toekenning, volgens de door de Waalse Regering bepaalde procedure, van een vergoeding wegens handels- of beroepsverstoring die voortspruit uit de noodzaak om een andere vestigingsplaats te vinden voor de beroepsactiviteiten die vóór aanvang van de luchthavenbedrijvigheid uitgeoefend werden door de personen waarvan de beroeps- of handelslokalen in zone A gelegen zijn, of om deze beroepsactiviteiten te stoppen; - de toekenning, volgens de door de Waalse Regering bepaalde procedure, van een tegemoetkoming om de plaatsing van geluidsverminderings-, geluidsabsorptieinrichtingen en inrichtingen voor het verhelpen van de nadelen van de door de luchthavenactiviteit veroorzaakte geluidshinder in bebouwde onroerende goederen die geacht worden in zone A gelegen te zijn; - de toekenning, volgens de door de Waalse Regering bepaalde procedure tot vaststelling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens of volgens de door de Waalse Regering aan te nemen procedure om de begeleidingsmaatregelen te regelen voor de woongebouwen gelegen in de zones C en D van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, van een tegemoetkoming om de plaatsing van geluidsverminderings-, geluidsabsorptieinrichtingen en inrichtingen voor het verhelpen van de nadelen van de door de luchthavenactiviteit veroorzaakte geluidshinder in bebouwde onroerende goederen die geacht worden in zone B, C of D gelegen te zijn.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking vier maanden vanaf : - de datum waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt voor de zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder waarin de aanvrager gevestigd is, wanneer de afbakening van deze zone vóór de inwerkingtreding van dit besluit van kracht is geworden; - de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van de zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder waarin de aanvrager gevestigd is, wanneer deze zone nog niet afgebakend is op de datum van inwerkingtreding van dit besluit; - de datum van inwerkingtreding van het besluit tot afbakening van zone D van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de betrokken luchthaven indien de aanvrager buiten één van de zones van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder gevestigd is.

Namen, 27 februari 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Bijlage Formulier voor de aanvraag om de opmeting van geluidsniveaus waaraan een in de omgeving van een luchthaven van het Waalse Gewest gelegen gebouw blootgesteld is Ondegetekende, De heer/Mevrouw : Woonachtig :Straat/laan (*) Nr. ..........

Postcode Gemeente Telefoonnummer : Houder van een zakelijk of persoonlijk recht op een gebouw gelegen : Straat/laan (*)Nr. .......

Postcode Gemeente Kadastraal nummer (Serinfo code) : Huidige ligging van het goed in verband met het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder : zone B/C/D/buiten de zone (*) Vraagt om in aanmerking te komen voor de opmeting van de geluidsniveaus die veroorzaakt worden op mijn bebouwd onroerend goed uitsluitend door het burgerlijk en commercieel luchtverkeer uit en naar « Luik - Airport » / « Brussels South Charleroi Airport », volgens de opmetingsvoorwaarden, zoals bepaald in artikel 1bis, § 3, derde lid van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder en de uitvoeringsbesluiten ervan, die ik volledig aanvaard.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 tot uitvoering van artikel 1bis, § 3, tweede lid tot en met vierde lid, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder.

Namen, 27 februari 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^