Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 19 april 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 14 december 2000 tot wijziging van het decreet van 29 oktober 1998 tot instelling van de Waalse Huisvestingscode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027223
pub.
19/04/2001
prom.
27/03/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 14 december 2000 tot wijziging van het decreet van 29 oktober 1998 tot instelling van de Waalse Huisvestingscode


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 26, gewijzigd bij decreet van 14 december 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de tekst van de verschillende besluiten waarbij tegemoetkomingen worden toegekend aan natuurlijke personen dringend in overeenstemming dienen te worden gebracht met de tekst van de Waalse Huisvestingscode als gevolg van de wijziging van artikel 26, dat in werking is getreden op 30 december 2000;

Op de voordracht van de minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Artikel 1.In artikel 8, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de aankoop van een woning, wordt het woord « weigering » vervangen door het woord « instemming ».

In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit, worden de bewoordingen « na het verstrijken van de in § 1 bedoelde termijn » geschrapt.

Art. 2.In artikel 9, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw van een in een woonkern gelegen woning en de wederopbouw van een onverbeterbare woning wordt het woord « weigering » vervangen door het woord « instemming ».

In artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of na het verstrijken van de in § 1 bedoelde termijn » geschrapt.

In artikel 10, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « weigering » vervangen door het woord « instemming ».

In artikel 10, § 4, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of na het verstrijken van de in § 3 bedoelde termijn » geschrapt.

Art. 3.In artikel 4, § 5, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 4, § 6, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 5 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

In artikel 8, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « de toekenning te weigeren » vervangen door de bewoordingen « met de toekenning in te stemmen ».

In artikel 8, § 4, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 2 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 4.In artikel 5, § 6, derde lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor huurders die een verbeterbare woning renoveren in het kader van een renovatiehuurcontract worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 5, § 7, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 6 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

In artikel 9, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « met de toekenning in te stemmen ».

In artikel 9, § 4, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 2 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 5.In artikel 5, § 5, tweede lid van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de herstructurering van verbeterbare woningen en de inrichting van woningen in gebouwen die aanvankelijk niet voor bewoning zijn bestemd, worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 5, § 7, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 5 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

In artikel 9, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 9, § 4, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 2 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 6.In artikel 8, § 2, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 Regering tot invoering van een premie voor de aanpassing van woningen ten behoeve van gehandicapte personen worden de bewoordingen « de toekenning te weigeren » vervangen door de bewoordingen « met de toekenning in te stemmen ».

In artikel 8, § 3, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 2 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 7.In artikel 7, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de sloping van onverbeterbare woningen worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in artikel 6, § 1, en § 2, tweede lid verstreken is » geschrapt.

Art. 8.In artikel 5, § 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een premie voor de bouw door natuurlijke personen van woningen waarvoor een huurovereenkomst met lage huur bestaat, worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 5, § 5, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 4 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

In artikel 6, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « de toekenning te weigeren » vervangen door de bewoordingen « met de toekenning in te stemmen ».

In artikel 6, § 4, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 3 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 9.In artikel 8, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen aan gezinnen die in een precaire toestand verkeren en aan daklozen worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « in te stemmen ».

In artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 1 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt.

Art. 10.In artikel 9, § 1, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid worden de bewoordingen « te weigeren » vervangen door de bewoordingen « toe te kennen ».

In artikel 9, § 2, van hetzelfde besluit worden de bewoordingen « of waarop de in § 1 bedoelde termijn verstreken is » geschrapt. HOOFDSTUK II. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 30 december 2000.

Het is echter niet van toepassing op de aanvragen die werden ingediend vóór inwerkingtreding van het besluit.

Art. 12.De minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^