Besluit Van De Waalse Regering van 27 mei 2004
gepubliceerd op 13 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2004202280
pub.
13/07/2004
prom.
27/05/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot afbakening van de derde zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset (zone C')


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, II, XX, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 18 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, gewijzigd bij het decreet van 1 april 1999 waarbij een artikel 1bis is ingevoegd, zelf gewijzigd bij de decreten van 8 juni 2001, 25 oktober 2001, 19 december 2002 en 29 april 2004;

Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, gewijzigd bij de decreten van 8 juni 2001 en 1 april 2004;

Gelet op de Kaderovereenkomst van 20 juli 2000 betreffende de voorwaarden voor de ontwikkeling van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Overwegende dat de derde geografische zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, met name de "zone C'", zo spoedig mogelijk door de Regering afgebakend moet worden;

Overwegende dat de bescherming van de bevolking wegens de geluidshinder in die zone immers een prioritaire doelstelling inzake leefmilieu en volksgezondheid is;

Overwegende dat die zone afgebakend moet worden door de omtrek die de punten verenigt waar een continue geluidsoverlast gelijk aan Lden 61 dB(A) of meer en lager dan Lden 66 dB(A) wordt vastgesteld via meetprocessen door simulatie bepaald naar gelang van het tracé van de opstijgings- en landingsbanen van de burgerlijke luchtvaartuigen die de luchthaven van Luik-Bierset gebruiken;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn en van het besluit van de Waalse Regering tot beperking van de opstijgingen en landingen op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, alleen de in hoofdstuk III bedoelde vliegtuigen in aanmerking werden genomen; dat het in overweging genomen verkeer voornamelijk het feit is van middelgrote en grote vliegtuigen;

Overwegende dat het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset 8 % vluchten in de tegenovergestelde richting opneemt, alsook, voortijdig, de in het vooruitzicht gestelde verlenging van de baan;

Overwegende dat een vast netwerk voor de meting van het geluid tot stand gebracht werd; dat bedoeld netwerk o.a. controle mogelijk maakt op de stabiliteit van de perimeters waaruit het gezamenlijke plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder bestaat;

Overwegende dat de Minister die voor het Luchthavenbeheer bevoegd is belast moet worden met het aannemen van al de nodige bijkomende maatregelen tot uitvoering van dit besluit;

Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Besluit : Artikel 1 . De zone C' van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthaven van Luik-Bierset is afgebakend met een paarse rand op de bij dit besluit gevoegde kaart (schaal 1/15 000).

De kaart ligt ter inzage bij de gemeentebesturen van Grâce-Hollogne, Ans, Flémalle, Juprelle, Awans, Saint-Georges, Herstal, Amay en Verlaine, alsook bij de dienst van de SOWAER die instaat voor informatieverstrekking aan de omwonenden van de luchthaven Luik-Bierset.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden het Luchthavenbeheer behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 mei 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^