Besluit Van De Waalse Regering van 27 mei 2004
gepubliceerd op 22 september 2004

Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202839
pub.
22/09/2004
prom.
27/05/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 MEI 2004. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op richtlijn 2003/90/EG van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek;

Gelet op richtlijn 2003/91/EG van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke regeringen en de federale overheid van 3 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bepalingen van richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG, waarvan de omzettingstermijn op 31 maart 2004 werd vastgesteld, onverwijld moeten worden omgezet;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De officiële onderzoeken die uitgevoerd worden met het oog op de toelating van de rassen van planten- en groentegewassen in de nationale rassenlijsten, ten aanzien van het onderzoek op onderscheidbaarheid, bestendigheid en homogeniteit, hebben betrekking : a) wat betreft de gewassen opgenomen in bijlage I, op de vereisten opgenomen in de "Protocollen inzake het onderzoek naar onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid" van de raad van bestuur van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP), waarvan de lijst staat vermeld in die bijlage;b) wat betreft de gewassen opgenomen in bijlage II, op de testrichtsnoeren voor het uitvoeren van tests inzake onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van de Internationale Unie tot bescherming van kweekprovancten (UPOV), waarvan de lijst staat vermeld in die bijlage. Alle raskenmerken in de zin van het eerste lid, onder a), en alle met een asterisk (*) aangegeven kenmerken in het eerste lid, onder b), vermelde testrichtsnoeren worden in aanmerking genomen, tenzij de waarneming van een bepaald kenmerk onmogelijk wordt gemaakt door de expressie van een ander kenmerk, of de expressie van een kenmerk wordt verhinderd door de omstandigheden waaronder de test plaatsvindt.

Bij het onderzoek van de in de bijlagen I en II opgenomen gewassen wordt voldaan aan de minimumeisen betreffende het verrichten van het onderzoek met betrekking tot proefopzet en teeltomstandigheden, die zijn opgenomen in de in die bijlagen bedoelde testrichtsnoeren.

Art. 2.De officiële onderzoeken met het oog op de toelating van rassen van landbouwgewassen hebben minstens betrekking, wat betreft het onderzoek naar de teelt- en gebruikswaarde, op de kenmerken opgesomd in bijlage III, onverminderd artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 8 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen.

Art. 3.In geval van wijziging van de Europese bepalingen moet de Minister elke nodige maatregelen nemen om de aard, de procedure en/of de duur van de officiële onderzoeken met het oog op de toelating van rassen van landbouw- en groentegewassen aan te passen om zich te richten naar de Europese voorschriften.

Art. 4.Dit besluit is van toepassing op alle rassen die op 31 maart 2004 nog niet zijn toegelaten in de nationale rassenlijsten van de rassen van landbouw- en groentegewassen.

Art. 5.Het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003027514 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van landbouwgewassen en groentegewassen wordt opgeheven.

Art. 6.Als de officiële onderzoeken met het oog op de toelating van de rassen vóór 31 maart 2004 hetzij geheel of gedeeltelijk overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 72/168/EEG of 72/180/EEG zijn begonnen, moeten de betrokken rassen niet meer onderworpen worden aan een nieuw onderzoek om te bewijzen dat de nieuwe bepalingen zijn nageleefd.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2004.

Art. 8.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 mei 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

BIJLAGE I LIJST VAN DE RASSEN DIE DE RICHTSNOEREN VAN HET CBVP CONFORM MOETEN ZIJN Landbouwgewassen Zonnebloem, protocol TP-8 van 31.10.2002 Gerst, protocol TP-19 van 27.03.2002 Rogge, protocol TP-58 van 31.10.2002 Tarwe, protocol TP-03/2 van 27.03.2002 Harde tarwe, protocol TP-120 van 27.03.2002 Maïs protocol TP-02 van 15.11.2001 Aardappel, protocol TP-23 van 27.03.2002 Groentegewaasen Prei, protocol TP/85/1 van 15.11.2001 Asperge, protocol TP/130/1 van 27.03.2002 Bloemkool, protocol TP/45/1 van 15.11.2001 Brocoli, protocol TP/151/1 van 27.03.2002 Spruitkool, protocol TP/54/1 van 27.03.2002 Savooi kool, protocol TP/48/1 van 15.11.2001 Gewone kool, protocol TP/48/1 van 15.11.2001 Rode kool, protocol TP/48/1 van 15.11.2001 Paprika/Spaanse peper, protocol TP/76/1 van 27.03.2002 Andijvie, protocol TP/118/1 van 27.03.2002 Meloen protocol TP/104/1 van 27.03.2002 Komkommer/augurk, protocol TP/61/1 van 27.03.2002 Wortel, protocol TP/49/6 van 27.03.2002 Sla, protocol TP/13/1 van 15.11.2001 Tomaat, protocol TP/44/2 van 15.11.2001 Sperzieboon, protocol TP/12/1 van 15.11.2001 Radijs, protocol TP/64/6 van 27.03.2002 Spinazie, protocol TP/55/6 van 27.03.2002 Veldsla, protocol TP/75/6 van 27.03.2002 De tekst van deze protocollen is te vinden op de website van het OCVP (www.cpvo.eu.int).

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.

Namen, 27 mei 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

BIJLAGE II LIJST VAN DE RASSEN DIE DE RICHTSNOEREN VAN HET UPOV CONFORM MOETEN ZIJN Landbouwgewassen Voederbiet, richtsnoeren TG/150/3 van 04.11.1994 Hondsstruisgras, richtsnoeren TG/30/6 van 12.10.1990 Hoog struisgras, richtsnoeren TG/30/6 van 12.10.1990 Fioringras, richtsnoeren TG/30/6 van 12.10.1990 Gewoon struisgras, richtsnoeren TG/30/6 van 12.10.1990 Paardegras, richtsnoeren TG/180/3 van 04.04.2001 Sitka-dravik, richtsnoeren TG/180/3 van 04.04.2001 Kropaar, richtsnoeren TG/31/8 van 17.04.2002 Rietzwenkgras, richtsnoeren TG/39/8 van 17.04.2002 Schapengras, richtsnoeren TG/67/4 van 12.11.1980 Beemdlangbloem, richtsnoeren TG/39/8 van 17.04.2002 Beemdlangbloem, richtsnoeren TG/67/4 van 12.11.1980 Italiaans raaigras, richtsnoeren TG/4/7 van 12.10.1990 Engels raaigras, richtsnoeren TG/4/7 van 12.10.1990 Ray-grass intermédiaire, richtsnoeren TG/4/7 van 12.10.1990 Doddergras, richtsnoeren TG/34/6 van 07.11.1984 Veldbeemdgras, richtsnoeren TG/33/6 van 12.10.1990 Witte lupine, richtsnoeren TG/66/3 van 14.11.1979 Blauwe lupine, richtsnoeren TG/66/3 van 14.11.1979 Gele lupine, richtsnoeren TG/66/3 van 14.11.1979 Luzerne, richtsnoeren TG/6/4 van 21.10.1988 Voedererwt, richtsnoeren TG/7/9 van 04.11.94 (en verbetering 18.10.1996) Rode klaver, richtsnoeren TG/5/7 van 04.04.2001 Witte klaver, richtsnoeren TG/38/7 van 09.04.2003 Paardenboon, richtsnoeren TG/8/6 van 17.04.2002 Voederwikke, richtsnoeren TG/32/6 van 21.10.1988 Raapkool, richtsnoeren TG/178/3 van 04.04.2001 Bladrammenas, richtsnoeren TG/178/3/ van 04.04.2001 Aardnoot, richtsnoeren TG/93/3 van 13.11.1985 Raapzaad, richtsnoeren TG/185/3 van 17.04.2002 Koolzaad, richtsnoeren TG/36/6 van 18.10.1996 (en verbetering 17.04.2002) Saffloer, richtsnoeren TG/134/3 van 12.10.1990 Katoen, richtsnoeren TG/88/6 van 04.04.2001 Olievlas, richtsnoeren TG/57/6 van 20.10.1995 Heulbol, richtsnoeren TG/166/3 van 24.03.1999 Gele mosterd, richtsnoeren TG/179/3 van 04.04.2001 Soja, richtsnoeren TG/80/6 van 01.04.1998 Haver, richtsnoeren TG/20/10 van 01.10.1994 Rijst, richtsnoeren TG/16/4 van 13.11.1985 Sorghum, richtsnoeren TG/122/3 van 06.10.1989 Triticale, richtsnoeren TG/122/3 van 06.10.1989 Groentengewassen Stengelui, richtsnoeren TG/161/3 van 01.04.1998 Knoflook, richtsnoeren TG/162/4 van 04.04.2001 Selderij, richtsnoeren TG/82/4 van 17.04.2002 Snijbiet, richtsnoeren TG/106/3 van 07.10.1987 Rode bieten, richtsnoeren TG/60/6 van 18.10.1996 Boerenkool, richtsnoeren TG/90/6 van 17.04.2002 Koolrabi, richtsnoeren TG/65/4 van 17.04.2002 Chinese kool, richtsnoeren TG/105/4 van 09.04.2003 Meiraap/Stoppelknol, richtsnoeren TG/37/10 van 04.04.2001 Witlof, richtsnoeren TG/173/3 van 05.04.2000 Bladcichorei, richtsnoeren TG/154/3 van 18.10.1996 Cichorei voor de industrie, richtsnoeren TG/172/3 van 04.04.2001 Watermeloen, richtsnoeren TG/142/3 van 26.10.1993 Pompoen, richtsnoeren TG/155/3 van 18.10.1996 Courgette, richtsnoeren TG/119/4 van 17.04.2002 Artisjok, richtsnoeren TG/184/3 van 04.04.2001 Venkel, richtsnoeren TG/183/3 van 04.04.2001 Peterselie, richtsnoeren TG/136/4 van 18.10.1991 Pronkboon, richtsnoeren TG/9/5 van 09.04.203 Erwt, richtsnoeren TG/7/9 van 04.11.1994 (et correction 18.10.1996) Rabarber, richtsnoeren TG/62/6 van 24.03.1999 Schorseneer, richtsnoeren TG/116/3 van 21.10.1988 Aubergine, richtsnoeren TG/117/4 van 17.04.2002 Tuinboon, richtsnoeren TG/206/1 van 09.04.2003 De tekst van deze richtsnoren is te vinden op de website van het UPOV (www.upov.int).

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.

Namen, 27 mei 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

BIJLAGE III KENMERKEN BETREFFENDE HET ONDERZOEK VAN DE CULTUUR- OF GEBRUIKSWAARDE 1. Rendement.2. Weerstand tegen de schadelijke organismen.3. Houding ten opzichte van de factoren van de fysieke omgeving.4. Kwaliteitskenmerken. De gebruikte methoden worden aangegeven bij de mededeling van de resultaten.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.

Namen, 27 mei 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^