Besluit Van De Waalse Regering van 27 november 2003
gepubliceerd op 04 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200211
pub.
04/02/2004
prom.
27/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juni 1989;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, inzonderheid op artikel 3, vijfde lid;

Gelet op het advies nr. 35768/2 van de Raad van State, uitgebracht overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van de Minister-President, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1o decreet : het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen; 2o verzoeker : de Minister(s) onder wie betrokken orgaan of de benoemende overheid (overheden) bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet, ressorteert (ressorteren). Als de Regering de benoemende overheid is, is de Minister onder wie het adviesorgaan ressorteert, gemachtigd om als verzoeker namens de Regering op te treden.

Art. 2.De verzoeker richt de kennisgeving bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet aan de Minister. De kennisgeving wordt schriftelijk ingediend en bevat de volgende elementen : - een afschrift van de normatieve tekst of van het ontwerp van normatieve tekst waarbij het orgaan wordt opgericht, alsook een afschrift van de besluiten die in voorkomend geval genomen werden om er de samenstelling en de werking van te regelen; - de concrete samenstelling van betrokken adviesorgaan, op grond van de lijst van de gewone en plaatsvervangende leden bij de indiening van de kennisgeving; - de gepaste motivering van de onmogelijkheid om te voldoen aan de voorwaarde die vastligt in artikel 3, eerste lid, van het decreet.

De kennisgeving die niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in dit artikel is niet ontvankelijk.

Art. 3.De Minister-President legt de kennisgeving voor aan de Regering binnen dertig dagen na ontvangst ervan.

Art. 4.Het besluit van de Regering waarbij de motivering als ongeschikt wordt beschouwd, wordt binnen vijftien dagen na de aanneming ervan door de Minister-President aan de verzoeker betekend.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 6.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 november 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^