Besluit Van De Waalse Regering van 28 februari 2008
gepubliceerd op 10 maart 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbrek

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200755
pub.
10/03/2008
prom.
28/02/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en op de gasmarkt en van 17 juli 2003 betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 34, 1°, a), b) en d) en 2°, a) en c) ;

Gelet op het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, inzonderheid op artikel 32, 1° en 2° en de artikelen 33, 1° en 3°, 36, § 1 en 46;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003027719 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking sluiten betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking.

Gelet op het advies van de CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 van 3 december 2007;

Gelet op het advies van de Hoge Raad van steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest, verleend op 25 oktober 2007;

Gelet op het advies 43.979/4 van de Raad van State, verleend op 21 januari 2008, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Artikel 1.Artikel 2, 9° van het besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt wordt vervangen als volgt: « 9° "technisch reglement voor het beheer van de distributienetten" : het besluit van de Waalse regering van 24 mei 2007 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe ».

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.De leverancier is verplicht om binnen de tien werkdagen te antwoorden op elke leveringsaanvraag ingediend door een afnemer en hem een voorstel van leveringscontract voor te leggen.

Als het gaat om een residentiële afnemer, bevat het contractvoorstel minstens : 1° de bepalingen betreffende de beschermde afnemers;2° de bepalingen betreffende de budgetmeter met of zonder vermogensbegrenzer;3° de procedure in geval van wanbetaling;4° de na te leven procedure tot inlichting in geval van verhuizing, waaronder, met name, het gebruik van het verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, het formulier opgesteld door de CWaPE.»

Art. 3.Bij hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis toegevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 3bis.In geval van verhuizing wordt de levering door de leverancier met wie de afnemer een contract heeft gesloten, of, desgevallend, de levering die verzekerd wordt door de aangestelde leverancier, voortgezet op het nieuwe adres van de afnemer volgens dezelfde voorwaarden.

Die voortzetting van levering is niet van toepassing in de volgende gevallen : 1° indien de afnemer het leveringscontract opzegt, te rekenen vanaf de datum van de verhuizing;2° indien de afnemer een contract sluit met een andere leverancier, te rekenen vanaf de datum van de verhuizing 3° indien de afnemer naar het buitenland of naar een ander Gewest verhuist;4° indien de afnemer verhuist naar het adres van een andere afnemer die reeds een leveringscontract heeft gesloten.»

Art. 4.Artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd 1° punt "g' " wordt als volgt aangevuld : « De kostprijs verbonden met de groenestroomcertificaten wordt specifiek geïdentificeerd en mag in geen geval begrepen zijn in de post betreffende de belastingen en heffingen.»; 2° er wordt een punt "n) " toegevoegd dat luidt als volgt « n ) de procedure tot inlichting die moet worden nageleefd in geval van verhuizing, het telefoonnummer, het postadres en elektronisch adres om de dienst van de leverancier te contacteren die speciaal belast is met de verhuisprocedures.Via die contactmiddelen kan de afnemer een kopie verkrijgen van het verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE. »

Art. 5.Lid 3 van § 1 van artikel 6 van hetzelfde besluit wordt als volgt aangevuld : "Het in acht nemen van die risico's kan slechts geschieden via het instellen van een bankwaarborg of van andere waarborgen. Het door de leverancier gevraagde bedrag mag niet meer bedragen dan drie maanden gemiddeld verbruik per jaar dat overeenstemt met de afnemerscategorie waartoe de betrokken residentiële afnemer behoort.

Er mag geen enkele bankwaarborg, of andere waarborgen, opgelegd worden, zowel door de aangestelde leverancier als door de gekozen leverancier, tijdens de uitvoering van een contract."

Art. 6.Bij ditzelfde artikel wordt een artikel 6bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 6bis.In geval van verhuizing blijft de leverancier belast met het betrokken toegangspunt tot dertig kalenderdagen na zijn aanvraag zoals bedoeld in artikel 22bis, lid 1;

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Punt 9 van § 1 wordt aangevuld als volgt : "Deze kostprijs wordt specifiek geïdentificeerd en mag in geen geval begrepen zijn in de post betreffende de belastingen en heffingen;" 2° De volgende punten worden toegevoegd aan § 1, in fine : « 15° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord zal worden gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd.

Die termijn mag niet meer bedragen dan tien werkdagen. Het met reden omklede antwoord moet ten minste vermelden of de vraag al dan niet gegrond is of indien die verder moet worden onderzocht; 16° het telefoonnummer, het postadres en het elektronische adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE; » 3° De volgende punten worden toegevoegd aan paragraaf 2, in fine : "7° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd. Die termijn mag niet meer bedragen dan tien werkdagen. Het met reden omklede antwoord moet ten minste vermelden of de vraag al dan niet gegrond is of indien die verder moet worden onderzocht. 8° het telefoonnummer, het postadres en het elektronisch adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE;4° de volgende paragrafen worden toegevoegd in fine : « § 3.Minstens één maal per jaar maakt de leverancier, voor elke eindafnemer, een regularisatiefactuur. Die factuur moet gemaakt worden uiterlijk binnen de zestig dagen volgend op de uiterlijke datum waarop de gegevens betreffende de meteropname uitgevoerd door de netbeheerder en voorzien in het technische reglement voor het beheer van de distributienetten, aan de leverancier werden overgemaakt.

Voor de afnemers met een actieve budgetmeter is de netbeheerder gehouden, in geval van geraamde indexen, om die aan te passen op basis van de laatste index die bekend is bij het opladen van de kaart van de budgetmeter.

In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde geschieden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de regularisatiefactuur. § 4. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het leveringscontract door één van de partijen, moet een eindfactuur worden opgemaakt door de leverancier binnen de zestig dagen volgend op de datum van mededeling van de meterstand die door de netbeheerder op vraag van de leverancier wordt overgemaakt. In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde geschieden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur Ingeval een bankwaarborg of een andere waarborg in de betekenis van artikel 6, lid 3, door de afnemer werd ingesteld bij de aanvang van het contract en indien het totale verbruik werd betaald door de afnemer op het ogenblik van het beëindigen van zijn contract, moet de genoemde waarborg vrijgemaakt worden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur. »

Art. 8.Bij datzelfde besluit wordt een artikel 8bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 8bis.De leveranciers zijn gehouden om een telefonisch contactpunt te voorzien alsook een elektronisch adres dat enkel toegankelijk is voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van hun opdrachten. »

Art. 9.Er wordt een nieuw artikel 10bis toegevoegd aan afdeling 1 van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, dat luidt als volgt : «

Art. 10bis.De leverancier is gehouden een opzeggingstermijn van minstens twee maanden na te leven om het contract van onbepaalde duur op te zeggen of om zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van een contract van bepaalde van residentiële afnemers. »

Art. 10.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° punt 1° van lid 1 wordt als volgt vervangen : "1° om bij de in artikel 7 bedoelde facturen elk document af te drukken of te verspreiden dat door de Minister wordt voorgeschreven betreffende het rationeel energieverbruik of de liberalisatie van de energiemarkt.In dat laatste geval wordt het document opgesteld op voordracht of na advies van de CWaPE en in alle gevallen na overleg met de leveranciers en de beheerders van distributienetten."; 2° lid 2 wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 16, § 1, lid 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "dertig dagen" vervangen door de woorden "veertig dagen".

Art. 12.Bij hetzelfde besluit wordt een artikel 21bis toegevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 21bis.De beheerders van distributienetten zijn verplicht om een telefonisch contactpunt te voorzien alsook een elektronisch adres dat enkel toegankelijk is voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van hun opdrachten..

Art. 13.De volgende woorden "Onverminderd artikel 22bis," worden toegevoegd aan het begin van lid 2 van artikel 22 van hetzelfde besluit.

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt een artikel 22bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 22bis.Wanneer de netbeheerder door een leverancier wordt ingelicht overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten betreffende de informatie-uitwisseling, dat omwille van de verhuizing van één van zijn afnemers, die leverancier niet meer moet ingeschreven worden als leverancier van het betrokken toegangspunt, en op voorwaarde dat die netbeheerder over geen enkele informatie beschikt betreffende de inschrijving van een nieuwe leverancier van datzelfde toegangspunt, is de netbeheerder verplicht om schriftelijk contact op te nemen met de nieuwe gebruiker van het toegangspunt van het distributienet of met de eigenaar van het gebouw binnen de vijf werkdagen teneinde de nieuwe leverancier van dat toegangspunt te bepalen.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw waar het toegangspunt zich bevindt, beschikt over een leveringscontract of indien hij voorzien wordt door een aangestelde leverancier, wordt hij door de netbeheerder verzocht om zijn huidige leverancier op de hoogte te brengen van zijn verhuizing.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw niet over een leveringscontract beschikt, wordt hij door de netbeheerder verzocht om een leveringscontract te sluiten met een leverancier binnen de tien kalenderdagen.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw geen gevolg geeft aan de vraag van de netbeheerder binnen de bovenvermelde termijn van tien kalenderdagen, start de netbeheerder een regularisatieprocedure.

De Minister bepaalt de modaliteiten van die regularisatieprocedure.

Indien na de regularisatieprocedure geen leverancier werd ingeschreven voor het betrokken toegangspunt, gaat de netbeheerder over tot de opschorting van de elektriciteitslevering, volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten.

Vanaf de 31e dag volgend op de vraag van de leverancier betreffende de opheffing van zijn inschrijving op het betrokken toegangspunt, is de netbeheerder verplicht om in te staan voor de voeding van het toegangspunt tot het einde van de regularisatieprocedure. »

Art. 15.Punt 1 van lid 1 van artikel 25bis wordt vervangen als volgt : "1° om elk document af te drukken of te verspreiden dat door de Minister wordt voorgeschreven betreffende het rationeel energieverbruik of de liberalisatie van de energiemarkt. In dat laatste geval wordt het document opgesteld op voordracht of na advies van de CWaPE en in alle gevallen na overleg met de leveranciers en de beheerders van distributienetten."

Art. 16.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° Lid 1 van § 1 wordt als volgt aangevuld "De leverancier meldt ontvangst van de voornoemde brief binnen een termijn van vijf werkdagen.Die ontvangstmelding vermeldt of de elektriciteitslevering al dan niet verzekerd zal worden tegen het speciale sociale tarief."; 2° Er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt, in fine : « § 4.Indien de afnemer die door de netbeheerder van elektriciteit wordt voorzien, zijn hoedanigheid van beschermde afnemer verliest, verzoekt de netbeheerder hem om binnen de twee maanden een contract te sluiten met een leverancier. Indien de afnemer niet beschikt over een contract tegen het verstrijken van die termijn, kan de netbeheerder bij de Commissie een met reden omklede vordering indienen om over te gaan tot de opschorting van de elektriciteitslevering. »

Art. 17.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° in lid 1, 4° worden de woorden "de leverancier richt een ingebrekestelling tot hem door middel van een aangetekende brief" opgeheven; 2° Lid 2 wordt vervangen door het volgende lid : "De leverancier richt aan de afnemer, door middel van een aangetekende brief, een ingebrekestelling die preciseert dat bij ontstentenis van een oplossing die wordt voorgesteld binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de afnemer beschouwd zal worden als een wanbetaler en dat bij hem ambtshalve een budgetmeter zal worden geplaatst."

Art. 18.§ 5 van artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende paragraaf : « § 5. De minister bepaalt de plaatsingsprocedure van de budgetmeter.

De plaatsingstermijn mag niet meer bedragen dan veertig dagen volgend op de datum van ontvangst van de in § 1 bedoelde vordering, De overschrijding van die termijn leidt, meer bepaald, tot de opschorting van het leveringscontract en tot de tijdelijke vervanging tijdens die opschorting van de leverancier door de netbeheerder. »

Art. 19.Artikel 33 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° in § 1 worden de woorden "binnen de vijftien dagen" vervangen door de volgende woorden "binnen de veertig dagen";2° § 3 wordt vervangen door de volgende paragraaf : « § 3.De Minister bepaalt de activeringsprocedure van de voorafbetalingsfunctie. De activeringstermijn mag niet meer bedragen dan veertig dagen volgend op de datum van ontvangst van de in § 1 bedoelde vordering. »

Art. 20.In artikel 37 van hetzelfde besluit wordt de volgende zin toegevoegd in fine : « De leverancier die de plaatsing van een budgetmeter of de activering van een voorafbetalingsfunctie heeft gevraagd, is verplicht om zijn vraag te annuleren in geval van aanzuivering van de schuld van de residentiële afnemer. De Minister bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de annulering van de vraag naar de plaatsing van de budgetmeter en de activering van de voorafbetalingsfunctie. »

Art. 21.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een afdeling 3bis toegevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling 3bis. - Tijdelijke levering tijdens de winterperiode aan de niet beschermde residentiële afnemer van wie het contract werd opgezegd of verstrijkt tijdens diezelfde periode ».

Art. 22.In de nieuwe afdeling 3bis van hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt artikel 37bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 27bis.De netbeheerder is verplicht om tijdens de periode waarin onderbreking van elektriciteitslevering verboden is zoals bedoeld in artikel 46, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, tijdelijk de elektriciteitsvoorziening te verzekeren van de niet beschermde residentiële afnemer, van wie het contract is opgezegd of verstrijkt tijdens diezelfde periode en die, na de beëindiging van het contract of van de opzeggingstermijn, geen contract heeft getekend met een nieuwe leverancier.

De leverancier brengt daartoe de netbeheerder op de hoogte van de in lid 1 bedoelde situatie, overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement inzake het beheer van de distributienetten betreffende de informatie-uitwisseling.

De elektriciteitslevering aan de niet beschermde residentiële afnemer door de netbeheerder geschiedt overeenkomstig het tarief bedoeld in het ministerieel besluit van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerders aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202776 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de Meetcode voor de metingen van de energiehoeveelheid sluiten tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de netbeheerders aan eindafnemers van wie het leveringscontract werd opgezegd door de leverancier, en die niet kunnen worden beschouwd als beschermde residentiële afnemers die over een laag inkomen beschikken of zich in een onzekere situatie bevinden in de betekenis van artikel 20, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Vijftien dagen vóór het einde van de periode waarin de onderbreking van de elektriciteitslevering verboden is, brengt de netbeheerder de afnemer schriftelijk op de hoogte van het belang dat hij heeft bij het sluiten van een leveringscontract uiterlijk binnen de zestig werkdagen volgend op het einde van de periode waarin de onderbreking van de elektriciteitslevering verboden is. Die brief vermeldt dat bij het niet sluiten van een leveringscontract zal worden overgegaan tot de opschorting van de elektriciteitslevering. »

Art. 23.Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in § 1 worden de volgende punten toegevoegd : « 14° het aantal aanvragen gericht aan de dienst klantenbeheer zoals bedoeld in artikel 7, § 1, 15°;15° de gemiddelde oplossingstermijn van de vragen gericht aan de dienst klantenbeheer zoals bedoeld in artikel 7, § 1, 15°" 2° Punt 14° van § 1 wordt punt 16°;3° in punt 1° van § 3 worden de woorden "in de federale betekenis en in de gewestelijke betekenis" toegevoegd in fine 4° in punt 4° van § 3 worden de volgende woorden "per gemeente" toegevoegd na de woorden "het aantal aanhangigmakingen";5° punt 5° wordt toegevoegd in fine en luidt als volgt : " 5° het aantal afnemers dat niet heeft betaald, met een onderscheid tussen de beschermde afnemers in de betekenis van de federale reglementering en de beschermde afnemers in de betekenis van de Waalse reglementering, en de niet beschermde afnemers";» HOOFDSTUK II. - Bepalingen tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt

Art. 24.Artikel 2, 7° van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt wordt als volgt vervangen : « 7° "technisch reglement voor het beheer van de distributienetten" : het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007 betreffende het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten van gas in het Waalse Gewest en de toegang daartoe ».

Art. 25.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « Art.3. De leverancier is verplicht om binnen de tien werkdagen te antwoorden op elke leveringsaanvraag ingediend door een afnemer en hem een voorstel van leveringscontract over te leggen.

Als het gaat om een residentiële afnemer, bevat het contractvoorstel minstens : 1° de bepalingen betreffende de beschermde afnemers;2° de bepalingen betreffende de budgetmeter met of zonder vermogensbegrenzer;3° de procedure in geval van wanbetaling;4° de na te leven procedure tot inlichting in geval van verhuizing, waaronder, met name, het gebruik van het verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, het formulier opgesteld door de CWaPE;»

Art. 26.Bij hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis toegevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 3bis.In geval van verhuizing wordt de levering door de leverancier met wie de afnemer een contract heeft afgesloten, of, desgevallend, die welke verzekerd wordt door de aangestelde leverancier, voortgezet op het nieuwe adres van de afnemer volgens dezelfde voorwaarden.

Die voortzetting van levering is niet van toepassing in de volgende gevallen : 1° indien de afnemer het leveringscontract opzegt, te rekenen vanaf de datum van de verhuizing;2° indien de afnemer een contract afsluit met een andere leverancier, te rekenen vanaf de datum van de verhuizing 3° indien de afnemer naar het buitenland of naar een ander Gewest verhuist;4° indien de afnemer verhuist naar het adres van een andere afnemer die reeds een leveringscontract heeft gesloten.»

Art. 27.er wordt een punt "m) " toegevoegd aan artikel 4 § 1 van hetzelfde besluit, dat luidt als volgt : "m ) de na te leven procedure tot inlichting in geval van verhuizing, het telefoonnummer, het postadres en het elektronische adres om de dienst van de leverancier te kunnen contacteren die speciaal belast is met de verhuisprocedures. Via die contactmiddelen kan de afnemer een kopie verkrijgen van het verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE"

Art. 28.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° Lid 3 van § 1 van artikel 6 wordt als volgt aangevuld : "Het in acht nemen van die risico's kan slechts geschieden via het instellen van een bankwaarborg of van een andere waarborg.Het door de leverancier gevraagde bedrag mag niet meer bedragen dan drie maanden gemiddeld verbruik per jaar dat overeenstemt met de afnemerscategorie waartoe de betrokken residentiële afnemer behoort.

Er mag geen enkele bankwaarborg, of ander waarborg, opgelegd worden, zowel door de aangestelde leverancier als door de gekozen leverancier, tijdens de uitvoering van een contract."

Art. 29.Artikel 6bis wordt toegevoegd aan datzelfde besluit en luidt als volgt : « Art.6bis. In geval van verhuizing blijft de leverancier belast met het betrokken toegangspunt tot dertig kalenderdagen na zijn aanvraag zoals bedoeld in artikel 23bis, lid 1; »

Art. 30.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De volgende punten worden toegevoegd aan § 1, in fine : « 13° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd.

Die termijn mag niet meer bedragen dan tien werkdagen. Het met reden omklede antwoord moet ten minste vermelden of de vraag al dan niet gegrond is of indien die verder moet worden onderzocht; 14° het telefoonnummer, het postadres en het elektronische adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE. »; 2° De volgende punten worden toegevoegd aan § 2, in fine : « 7° de contactmiddelen (telefoon, elektronisch adres, fax,...) van de dienst klantenbeheer alsook de termijn waarbinnen een antwoord wordt gegeven op elke vraag die door de afnemer wordt geformuleerd. Die termijn mag niet meer bedragen dan tien werkdagen. Het met reden omklede antwoord moet ten minste vermelden of de vraag al dan niet gegrond is of indien die verder moet worden onderzocht. 8° het telefoonnummer, het postadres en het elektronische adres van de dienst van de leverancier die speciaal belast is met de verhuisprocedures, via dewelke de afnemer de informatie kan verkrijgen betreffende de verhuisprocedure, alsook een kopie van een verhuisformulier aanbevolen door de leverancier en gevalideerd door de CWaPE, of, bij ontstentenis daarvan, van dat opgesteld door de CWaPE. »; 3° de volgende paragrafen worden toegevoegd in fine : « § 3.Minstens één maal per jaar maakt de leverancier voor elke eindafnemer een regularisatiefactuur. Die factuur moet gemaakt worden uiterlijk binnen de zestig dagen volgend op de uiterlijke datum waarop de gegevens betreffende de meteropname uitgevoerd door de netbeheerder en voorzien in het technische reglement voor het beheer van de distributienetten, aan de leverancier werden overgemaakt.

Voor de afnemers met een actieve budgetmeter is de netbeheerder gehouden, in geval van geraamde indexen, om die aan te passen op basis van de laatste index die bekend is bij het opladen van de kaart van de budgetmeter.

In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde geschieden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de regularisatiefactuur. § 4. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het leveringscontract door één van de partijen, moet een eindfactuur worden gemaakt door de leverancier binnen de zestig dagen volgend op de datum van mededeling van de meterstand die door de netbeheerder op vraag van de leverancier wordt overgemaakt. In geval van een regularisatie ten voordele van de afnemer zal de terugbetaling van het te veel geïnde geschieden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur.

Ingeval een bankwaarborg of een andere waarborg in de zin van artikel 6, lid 3, door de afnemer werd ingesteld bij de aanvang van het contract en indien het totale verbruik werd betaald door de afnemer op het ogenblik van het beëindigen van zijn contract, moet de genoemde waarborg vrijgemaakt worden binnen de dertig dagen volgend op de datum van de eindfactuur. »

Art. 31.Bij datzelfde besluit wordt een artikel 8bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 8bis.De leveranciers zijn verplicht om een telefonisch contactpunt te voorzien alsook een elektronisch adres dat enkel toegankelijk is voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van hun opdrachten.

Art. 32.Er wordt een nieuw artikel 10bis toegevoegd aan afdeling 1 van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, dat luidt als volgt : « Art.10bis. De leverancier is gehouden een opzeggingstermijn van minstens twee maanden na te leven om het contract van onbepaalde duur op te zeggen of om zich te verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van een contract van bepaalde duur van residentiële afnemers. »

Art. 33.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° punt 1° van lid 1 wordt als volgt vervangen : "1° om bij de in artikel 7 bedoelde facturen elk document af te drukken of te verspreiden dat door de Minister wordt voorgeschreven betreffende het rationeel energieverbruik of de liberalisatie van de energiemarkt.In dat laatste geval wordt het document opgesteld op voordracht of na advies van de CWaPE en in alle gevallen na overleg met de leveranciers en de beheerders van distributienetten."; 2° lid 2 wordt opgeheven.

Art. 34.In artikel 17, § 1, lid 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "dertig dagen" vervangen door de woorden "veertig dagen".

Art. 35.Bij dit artikel wordt een artikel 20bis toegevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 20bis.De beheerders van distributienetten zijn verplicht om een telefonisch contactpunt te voorzien alsook een elektronisch adres dat enkel toegankelijk is voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van hun opdrachten..

Art. 36.De volgende woord "Onverminderd artikel 23bis," zijn toegevoegd aan het begin van lid 2 van artikel 23 van hetzelfde besluit.

Art. 37.In hetzelfde besluit wordt een artikel 23bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 23bis.Wanneer de netbeheerder door een leverancier wordt ingelicht overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten betreffende de informatie-uitwisseling, dat omwille van de verhuizing van één van zijn afnemers, die leverancier niet meer moet ingeschreven worden als leverancier van het betrokken toegangspunt, en op voorwaarde dat die netbeheerder over geen enkele informatie beschikt betreffende de inschrijving van een nieuwe leverancier van datzelfde toegangspunt, is de netbeheerder verplicht om schriftelijk contact op te nemen met de nieuwe gebruiker van het toegangspunt van het distributienet of met de eigenaar van het gebouw binnen de vijf werkdagen teneinde de nieuwe leverancier van dat toegangspunt te bepalen.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw waar het toegangspunt zich bevindt, beschikt over een leveringscontract of indien hij voorzien wordt door een aangestelde leverancier, wordt hij door de netbeheerder verzocht om zijn huidige leverancier op de hoogte te brengen van zijn verhuizing.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw niet over een leveringscontract beschikt, wordt hij door de netbeheerder verzocht om een leveringscontract te sluiten met een leverancier binnen de tien kalenderdagen.

Indien de nieuwe gebruiker van het toegangspunt of de eigenaar van het gebouw geen gevolg geeft aan de vraag van de netbeheerder binnen de bovenvermelde termijn van tien kalenderdagen, start de netbeheerder een regularisatieprocedure.

De Minister bepaalt de modaliteiten van die regularisatieprocedure.

Indien na de regularisatieprocedure geen leverancier werd ingeschreven voor het betrokken toegangspunt, gaat de netbeheerder over tot de opschorting van de gaslevering, volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten.

Vanaf de 31e dag volgend op de vraag van de leverancier betreffende de opheffing van zijn inschrijving op het betrokken toegangspunt, is de netbeheerder verplicht om in te staan voor de voeding van het toegangspunt tot het einde van de regularisatieprocedure. »

Art. 38.Punt 1 van lid 1 van artikel 29 bis wordt vervangen door hetgeen volgt : « 1° elk door de Minister aangegeven document af te drukken en in omloop te brengen i.v.m. rationeel energiegebruik of de vrijmaking van de energiemarkt. In dit laatste geval wordt het document opgesteld op voorstel of na advies van de CWaPE en in ieder geval na overleg met de leveranciers en de distributienetbeheerders. »

Art. 39.§ 1. Artikel 31 van datzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° lid 1 van § 1 wordt aangevuld als volgt : "De leverancier bevestigt binnen de vijf werkdagen de ontvangst van het schrijven.Deze ontvangstbevestiging vermeldt of de levering al dan niet tegen het specifieke sociaal tarief wordt verzekerd."; 2°. Een als volgt opgestelde § 4 wordt in fine toegevoegd : « § 4. De distributienetbeheerder verzoekt de door de beheerder bevoorrade klant die zijn statuut van beschermd afnemer verliest, binnen de twee maanden een contract met een leverancier te sluiten. Is de klant bij het verstrijken van deze termijn niet in het bezit van een contract dan kan de netbeheerder bij de Commissie een gemotiveerde aanvraag tot onderbreking van de gaslevering indienen. »

Art. 40.Artikel 33 van datzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : « 1° onder lid 1, 4° worden de woorden "de leverancier stuurt hem aangetekend een ingebrekestelling" opgeheven; 2° lid 2 wordt vervangen door het volgende lid : « De leverancier richt aan de afnemer, door middel van een aangetekende brief, een ingebrekestelling die preciseert dat bij ontstentenis van een oplossing die wordt voorgesteld binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de afnemer beschouwd zal worden als een wanbetaler.»

Art. 41.§ 6 van artikel 34 van hetzelfde besluit wordt door volgende paragraaf vervangen : « § 6. De Minister legt de procedure voor het plaatsen van de budgetmeter vast. De termijn voor het plaatsen mag niet meer bedragen dan veertig dagen volgend op de datum van ontvangst van de onder § 1 beoogde aanvraag.

Het overschrijden van deze termijn leidt meer bepaald tot de opschorting van het leveringscontract en tot het feit dat de distributienetbeheerder tijdens deze opschorting door de tijdelijke leverancier wordt vervangen. »

Art. 42.Artikel 35 van datzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° onder § 1, worden de woorden "binnen de vijftien dagen" door de woorden "binnen de veertig dagen" vervangen;2° § 4 wordt door de volgende paragraaf vervangen : « § 4.De Minister bepaalt de procedure tot activering van de voorafbetalingsfunctie. De activering mag niet later vallen dan veertig dagen na de datum van ontvangst van de onder § 1 beoogde aanvraag. »

Art. 43.Aan artikel 39 van hetzelfde besluit wordt volgende zin in fine toegevoegd : « De leverancier die de plaatsing van een budgetmeter of de activering van de voorafbetalingsfunctie heeft aangevraagd, dient zijn aanvraag te annuleren zodra de residentiële klant zijn schuld heeft vereffend.

De Minister bepaalt de toepassingsmodaliteiten voor het annuleren van de aanvraag tot plaatsing van de budgetmeter en activering van de voorafbetalingsfunctie. »

Art. 44.Onder artikel 40, 1e lid van hetzelfde besluit worden de woorden "15 november" vervangen door de woorden "1 november".

Art. 45.In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een nieuwe afdeling 3 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Afdeling 3bis. - Tijdelijke levering tijdens de winterperiode aan de niet-beschermde residentiële klant van wie het contract werd ontbonden of tijdens diezelfde periode het einde van de looptijd heeft bereikt ».

Art. 46.In de nieuwe afdeling 3bis van Hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een artikel 40bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 40bis.De distributienetbeheerder moet tijdens de onder artikel 40 beoogde periode waarin onderbreking van levering verboden is, tijdelijk de gaslevering verzekeren aan de niet-beschermde residentiële klant van wie het contract werd ontbonden of het einde van de looptijd heeft bereikt, of die aan het einde van het contract of de ontbindingstermijn geen contract met een nieuwe leverancier heeft gesloten.

Overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten met betrekking tot de uitwisseling van informatie brengt de leverancier de distributienetbeheerder op de hoogte van de onder lid 1 bedoelde situatie.

De gaslevering aan de residentiële niet-beschermde klant door de distributienetbeheerder gebeurt overeenkomstig het tarief beoogd door het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen worden beschouwd.

Vijftien dagen vóór het door artikel 40 beoogde einde van de periode waarin onderbreking van de levering is verboden, brengt de distributienetbeheerder de klant per brief op de hoogte van het belang om uiterlijk binnen de zestig dagen volgend op het einde van de periode waarin onderbreking van de levering is verboden een leveringscontract te sluiten. Deze brief wijst de klant erop dat gaslevering wordt onderbroken wanneer hij nalaat een leveringscontract te sluiten. »

Art. 47.Artikel 42 van datzelfde besluit wordt als volgt vervangen : 1° onder § 1 worden na punt 9° de volgende punten toegevoegd : "10° het aantal aanvragen gericht aan de dienst klantenbeheer beoogd onder artikel 7, § 1, 13°;11° de gemiddelde termijn voor annulering van de aanvragen gericht aan de dienst klantenbeheer beoogd onder artikel 7, § 1, 13°;2° Punt 10° van § 1 wordt bijgevolg punt 12° : 3° onder punt 1° van § 2 worden de woorden "in federale zin en in gewestelijke zin" in fine toegevoegd 4° § 2 wordt met de volgende punten aangevuld : "3° het aantal aanhangigmakingen bij de Commissie, per gemeente, en het type beslissing dat deze trof.4° het aantal wanbetalers, met een onderscheid naar beschermde klanten in de zin van de federale reglementering, beschermde klanten in de zin van de Waalse reglementering en niet-beschermde klanten; 5° elk ander geaggregeerd gegeven bepaald door de "CWaPE"."

Art. 48.Artikel 44 van diezelfde wet wordt vervangen door volgende bepaling : «

Art. 44.§ 1. De bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk IV van voorliggend besluit treden in werking op 1 augustus 2008 voor alle residentiële klanten die vanaf deze datum tot wanbetalers werden verklaard. § 2. In afwijking van artikel 34, § 6 dienen de budgetmeters voor alle residentiële klanten die in toepassing van artikel 45, § 3 en 4 tijdelijk door de netbeheerder worden bevoorraad, uiterlijk op 31 oktober 2009 te zijn geplaatst.

Daartoe gaat de distributienetbeheerder, voor het eerst op 15 april 2008, over tot de maandelijkse opstelling en overhandiging aan de CWaPE van een verslag waarin volgende elementen worden toegelicht : - het aantal ingediende aanvragen tot plaatsing van budgetmeters tijdens de maand voorafgaand aan de datum van bedoeld verslag; - het gecumuleerde aantal aanvragen tot plaatsing van budgetmeters; - het aantal plaatsingen tijdens de maand voorafgaand aan de datum van bedoeld verslag; - de planning en de aangewende middelen om aan de plaatsingsaanvragen tegemoet te komen; - de resorptievooruitzichten van het aantal klanten dat op de plaatsing van een budgetmeter wacht.

Na 1 augustus 2008 onderscheidt dit verslag ook de plaatsingsmodaliteiten van budgetmeters voor klanten die na deze datum wanbetaler werden verklaard.

De CWaPE gaat na of de gegevens van voornoemd rapport toelaten de vervaldag bedoeld in lid 1 na te leven. De CWaPE maakt binnen de maand volgend op de overhandiging van het eerste verslag een advies over aan de Minister. Vervolgens houdt de Commissie de Minister iedere maand op de hoogte van de vooruitgang bij het plaatsen van de budgetmeters.

Art. 49.Artikel 45 van datzelfde besluit wordt als volgt vervangen : «

Art. 45.§ 1. Onderhavig artikel blijft van toepassing tot de bepalingen van afdeling III van hoofdstuk IV in voege treden. Vanaf 1 augustus 2008 en tot aan de werkelijke plaatsing van de budgetmeter blijft voorliggende bepaling van kracht voor de klanten die vóór 1 augustus 2008 wanbetaler werden verklaard. § 2. Overeenkomstig artikel 9 van het decreet blijft de distributienetbeheerder gerechtigd om de beschermde klant gas tegen het sociale tarief te leveren.

De beschermde klant richt daartoe een schriftelijke aanvraag tot de hem toegewezen distributienetbeheerder.

Vanaf de ontvangst van deze aanvraag en onverminderd de technische bepalingen voor het beheer van het distributienetwerk met betrekking tot de uitwisseling van informatie, dient de beheerder van bedoeld netwerk de beschermde klant tegen het sociaal tarief te bevoorraden. § 3. De leverancier brengt, overeenkomstig de technische bepalingen voor het beheer van het distributienetwerk met betrekking tot de uitwisseling van informatie en zodra een beschermde klant wanbetaler werd verklaard, de netbeheerder op de hoogte van de situatie van wanbetaling waarin de beschermde klant verkeert. De uitwisseling van informatie houdt meer bepaald in dat de leverancier de netbeheerder het bewijs bezorgt dat de klant het statuut van beschermde klant geniet.

De distributienetbeheerder bevoorraadt de beschermde klant zodra hij de onder lid 1 van voorliggende paragraaf bedoelde informatie ontvangt.

De factuur van de distributienetbeheerder aan de klant vermeldt volgende gegevens : 1° de uiterste betalingsdatum die minstens vijftien dagen moet bedragen, evenals de gegevens van de dienst bevoegd voor het opstellen van een betalingsplan;2° de mogelijkheid om beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkend schuldbemiddelaar, evenals de gegevens van deze organismen;3° de gevolgde procedure als de klant geen oplossing aanbrengt voor de betaling van de betreffende factuur;deze procedure voorziet de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie.

De distributienetbeheerder stuurt de klant die de factuur op de voorziene vervaldatum niet heeft betaald, een herinnering die minstens volgende gegevens vermeldt : 1° de nieuwe uiterste betalingsdatum, die minstens tien dagen moet bedragen, evenals de gegevens van de dienst bevoegd voor het opstellen van een betalingsplan;2° de mogelijkheid om beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkend schuldbemiddelaar, evenals de gegevens van deze organismen;3° de gevolgde procedure als de klant geen oplossing aanbrengt voor de betaling van de betreffende factuur;deze procedure voorziet de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie.

De distributienetbeheerder stuurt de klant die op de uiterste datum voorzien onder lid 4, 1°, verzuimt het factuurbedrag te betalen of nalaat een betalingsplan met de bevoegde dienst van de distributienetbeheerder overeen te komen een ingebrekestelling.

In deze brief wordt de klant erop gewezen dat het dossier bij gebrek aan een oplossing binnen de vijftien dagen na het toesturen van de ingebrekestelling bij de Commissie aanhangig wordt gemaakt.

Zonder kennis te hebben gekregen van de beslissing tot opschorting van de gaslevering door de Commissie mag de distributienetbeheerder de gaslevering aan de beschermde klant niet opschorten. § 4. Het contract met de leverancier wordt opgeschort wanneer een niet-beschermde residentiële klant wanbetaler wordt verklaard.

Bij vaststelling van niet-betaling bezorgt de leverancier de klant een door de CWaPE goedgekeurde brief die de procedure bij niet-betaling in afwachting van de werkelijke plaatsing van de budgetmeter toelicht.

Daarnaast waarschuwt de leverancier gelijktijdig de distributienetbeheerder overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetten met betrekking tot de uitwisseling van informatie.

Deze contractopschorting kan ten vroegste vijftien werkdagen na het toesturen van deze informatie ingaan.

De brief die de leverancier aan de klant toestuurt, bevat minstens volgende gegevens : 1° de expliciete lijst van klanten die het statuut van beschermde klant kunnen genieten en de modellen of, desgevallend, de vermelding van de documenten die moeten worden ingediend om als beschermde klant te worden erkend;2° de melding dat de leverancier de gegevens van de klant, behoudens verzet, binnen de tien dagen na het verzenden van de brief aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overmaakt.3° de melding dat het leveringscontract, in afwachting van de plaatsing van de budgetmeter, wordt opgeschort en dat de netbeheerder instaat voor de gaslevering overeenkomstig het tarief bedoeld in het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen worden beschouwd.4° het feit dat het leveringscontract opnieuw en volgens dezelfde algemene voorwaarden van kracht wordt na plaatsing van de budgetmeter en nadat de klant de netbeheerder alle kosten verbonden met de gaslevering door deze laatste gedurende de opschorting van het contract heeft betaald; De leverancier bezorgt de klant, op basis van de verbruiksindices die door de distributienetbeheerder werden overgemaakt een "tijdelijke" afsluitingsfactuur wegens opschorting van het contract.

Binnen een termijn van tien werkdagen na het toesturen van de onder lid 1 beoogde gegevens, bezorgt de distributienetbeheerder de klant een door de CWaPE goedgekeurde brief met de melding dat de distributienetbeheerder tot op de effectieve datum van de plaatsing van de budgetmeter en de integrale terugbetaling door de klant van alle kosten verbonden met de gasleverancier door de netbeheerder de gaslevering tijdelijk verzekert.

Deze brief meldt de klant ook dat de gaslevering door de distributienetbeheerder gebeurt overeenkomstig het tarief beoogd door het ministerieel besluit van 15 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 24/02/2005 numac 2005002020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005009156 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 15/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005021029 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen worden beschouwd.

De factuur van de distributienetbeheerder aan de klant vermeldt volgende gegevens : 1° de uiterste betalingsdatum die minstens vijftien dagen moet bedragen, evenals de gegevens van de dienst bevoegd voor het opstellen van een betalingsplan;2° de mogelijkheid om beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkend schuldbemiddelaar, evenals de gegevens van deze organismen;3° de gevolgde procedure als de klant geen oplossing aanbrengt voor de betaling van de betreffende factuur;deze procedure voorziet de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de commissie.

De distributienetbeheerder stuurt de klant die de factuur op de voorziene vervaldatum niet heeft betaald een herinnering die minstens volgende gegevens vermeldt : 1° de nieuwe uiterste betalingsdatum, die minstens tien dagen moet bedragen, evenals de gegevens van de dienst bevoegd voor het opstellen van een betalingsplan;2° de mogelijkheid om beroep te doen op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of op een erkend schuldbemiddelaar, evenals de gegevens van deze organismen;3° de gevolgde procedure als de klant geen oplossing aanbrengt voor de betaling van de betreffende factuur;deze procedure voorziet de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie.

De distributienetbeheerder stuurt de klant die op de uiterste datum voorzien onder 1° van het voorgaande lid nalaat het factuurbedrag te betalen of verzuimt een betalingsplan met de bevoegde dienst van de distributienetbeheerder overeen te komen een ingebrekestelling.

Hierin wordt de klant erop gewezen dat het dossier bij gebrek aan een oplossing binnen de vijftien dagen na het toesturen van de ingebrekestelling bij de Commissie aanhangig wordt gemaakt.

Zonder kennis te hebben gekregen van de beslissing tot opschorting van de gaslevering door de Commissie mag de distributienetbeheerder de gaslevering aan de klant niet opschorten. De beslissing tot opschorting van de commissie leidt automatisch tot de ontbinding van het leveringscontract. § 5. Na plaatsing van de budgetmeter bij de klant van wie het contract werd opgeschort conform § 4 kan zijn eventuele schuld bij de netbeheerder verbonden met de tijdelijke gaslevering worden gerecupereerd door de geparametreerde kWh prijs in de budgetmeter te verhogen met 30 % .

De netbeheerder brengt na aanzuivering van de schuld bij de netbeheerder zowel de klant als de leverancier schriftelijk op de hoogte overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement voor het beheer van de distributienetwerken met betrekking tot de uitwisseling van informatie. Bij deze uitwisseling van informatie deelt de distributienetbeheerder meer bepaald de meterstand van het verbruik door de klant mee.

De opschorting van het leveringscontract beoogd onder lid 1 van § 4 neemt een einde en het contract wordt vijftien dagen na deze mededeling volgens dezelfde algemene voorwaarden opnieuw verplicht van kracht. § 6. Wordt het contract voor de gaslevering van een niet-beschermde residentiële klant ontbonden voor een andere reden dan wanbetaling of loopt het contract tijdens de periode waarin onderbreking van levering beoogd onder § 7 van voorliggend artikel is verboden ten einde en heeft bedoelde klant aan het einde van de contractduur of van de ontbindingtermijn geen contract bij een nieuwe leverancier gesloten, dan is de distributienetbeheerder conform artikel 32, 2°, van het decreet gelast deze klant te bevoorraden.

Hiertoe waarschuwt de leverancier de distributienetbeheerder overeenkomstig de bepalingen van het technisch reglement van de distributienetten met betrekking tot de uitwisseling van informatie.

Vijftien werkdagen vóór het door § 7 van voorliggend artikel bedoelde einde van de periode waarin onderbreking van de levering is verboden, brengt de distributienetbeheerder de klant per brief op de hoogte van het belang om uiterlijk binnen de zestig werkdagen volgend op het einde van de periode waarin onderbreking van de levering is verboden een leveringscontract bedoeld onder § 7 van voorliggend artikel te sluiten. Deze brief wijst de klant erop dat er bij het niet sluiten van een leveringscontract tot onderbreking van de gaslevering wordt overgegaan. § 7. De gaslevering mag tussen 1 november en 15 maart in geen geval worden onderbroken. De Minister kan deze periode verlengen wanneer bijzondere klimaatomstandigheden dit rechtvaardigen.

De leveringen geboekt tijdens de periode van 1 november tot 15 maart blijven ten laste van de klant.

Art. 50.In ditzelfde besluit wordt een artikel 45bis ingelast dat als volgt wordt geformuleerd : «

Art. 45bis.De onder artikel 45, §§ 4 en 5 beoogde procedure geldt voor niet-beschermde residentiële klanten die wanbetaler werden verklaard tijdens de periode dat de onderbreking van de levering is verboden bedoeld onder artikel 45, § 5, van datzelfde besluit vóór de wijziging ervan door voorliggend besluit dat van kracht werd op 15 november 2007 en op de klanten die vóór deze periode wanbetaler werden verklaard en van wie de distributienetbeheerder de levering voor 15 november 2007 niet heeft kunnen opschorten.

De onder artikel 45, § 6 beoogde procedure is van toepassing op niet-beschermde residentiële klanten wier leveringscontract werd ontbonden, voor een andere reden dan wanbetaling, of wier contract de vervaldatum bereikte tijdens de periode waarin de opschorting van de levering is verboden bedoeld onder artikel 45, § 5, van datzelfde besluit vóór de wijziging ervan door voorliggend besluit dat van kracht werd op 15 november 2007.

Art. 51.In ditzelfde besluit wordt een artikel 45ter ingelast dat als volgt wordt geformuleerd : «

Art. 45ter.De klanten wier gaslevering tussen 15 maart en 1 augustus 2008 werd onderbroken kunnen bij de netbeheerder de plaatsing van een budgetmeter aanvragen. Het aandeel van de klant in de kostprijs van de budgetmeter mag in dit verband niet meer bedragen dan het geïndexeerde bedrag van 150 EUR, BTW inbegrepen. » HOOFDSTUK III. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003027719 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking sluiten betreffende de plaatselijke Commissie die adviseert over onderbrekingen.

Art. 52.De voorlaatste zin van lid 3 van artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003027719 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van onderbreking sluiten houdende de plaatselijke Commissie die adviseert over onderbrekingen wordt als volgt vervangen : "de voorzitter bepaalt de procedure en staat de klant toe te worden gehoord en zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze.";

Art. 53.Artikel 6bis van datzelfde besluit wordt als volgt gewijzigd : 1° de voorlaatste zin van lid 4 wordt als volgt gewijzigd :, "De voorzitter bepaalt de procedure en staat de klant toe te worden gehoord en zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze";2° in de littera 4 en 6 worden de woorden "beschermd bij wanbetaling" geschrapt;3° in lid 7 wordt het woord "beschermd" geschrapt.

Art. 54.Aan artikel 6quater worden de volgende wijzigingen aangebracht : « 2° in de §§ 1 en 2, littera 2, 3 en 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "beschermd" geschrapt. 2° § 1 wordt als volgt aangevuld : "Komt de Commissie in toepassing van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201391 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 30/03/2006 pub. 27/04/2006 numac 2006201390 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt sluiten houdende de openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt bijeen, dan bepaalt de brief dat de beschermde klant met gas kan worden bevoorraad op voorwaarde dat zijn voorafbetalingskaart voldoende krediet bevat;verder vermeldt deze brief ook de plaatsen waar de kaart kan worden opgeladen. »

Art. 55.Ditzelfde besluit wordt aangevuld met een hoofdstuk V met de titel "Inzake de levering van elektriciteit en gas".

Art. 56.Onder het nieuwe hoofdstuk V van ditzelfde besluit wordt een artikel 6quinquies ingelast dat als volgt luidt : «

Art. 6quinquies.De Commissie komt bijeen telkens de distributienetbeheerder een aanvraag heeft ingediend krachtens de artikelen 27, § 4 van het besluit houdende de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt en 31, § 4 van het besluit houdende de openbare dienstverplichtingen in de gasmarkt. Deze aanvraag dient schriftelijk te worden gericht aan de voorzitter van de commissie van de gemeente waar de klant is gedomicilieerd. Deze aanvraag wordt vergezeld van een rechtvaardigingsnota die bewijst dat de klant ter kennis bracht dat hij zijn statuut van beschermde klant verloor en binnen de door voormelde artikelen vereiste termijn geen contract met een leverancier sloot.

Binnen de tien werkdagen na de ontvangst van de aanvraag roept de voorzitter schriftelijk een vergadering van de commissie bijeen en voegt bij dit schrijven de aanvraag van de netbeheerder en de bijlagen bestemd voor de commissieleden. De oproepingsbrief en de bijlage worden binnen dezelfde termijn eveneens schriftelijk aan de beschermde klant overgemaakt. De voorzitter bepaalt de procedure en nodigt de klant uit gebruik te maken van zijn recht te worden gehoord en zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze. De vergadering vindt binnen de dertig werkdagen na het aanhangig maken plaats.

Gelijktijdig en in de mate van het mogelijke neemt de maatschappelijke werker (werkster) inzake sociale energiebegeleiding zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende klant.

Bevestigt de commissie dat de klant het statuut van beschermde klant verloor, dan formuleert de commissie een gunstig advies over de opschorting van de gas- of elektriciteitslevering door de distributienetbeheerder; die kan ten vroegste vijf dagen na de betekening van het advies van de Commissie ingaan. »

Art. 57.In ditzelfde besluit wordt een artikel 6sexies ingelast dat als volgt wordt geformuleerd : «

Art. 6sexies.Vormde de klant het voorwerp van een opschorting van de levering van elektriciteit of gas op basis van een gunstig advies van de Commissie en meent hij dat deze situatie niet langer is gerechtvaardigd, dan kan hij bij de distributienetbeheerder de heropening van zijn teller aanvragen.

Formuleert deze laatste binnen de vijf werkdagen na de aanvraag geen gunstig advies, dan kan de klant zich wenden tot de Commissie. Op straffe van onontvankelijkheid voegt de klant het advies van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over de gegrondheid van zijn aanvraag tot heropening van de meter bij zijn aanvraag. Is het advies van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de aanhangigmaking gunstig, dan roept de voorzitter de commissie bijeen volgens de samenroepingsprocedure voorzien onder onderhavig arrest.

Art. 58.Voorliggend arrest treedt op 15 juni 2008 in werking, met uitzondering van de artikelen 48 tot 51 die op 15 maart 2008 van kracht worden.

Namen, 28 februari 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^