Besluit Van De Waalse Regering van 28 september 2017
gepubliceerd op 13 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de toeristische gidsen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205170
pub.
13/10/2017
prom.
28/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205170

WAALSE OVERHEIDSDIENST


28 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de toeristische gidsen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°;

Gelet op het Waalse Toerismewetboek, de artikelen 80.D, 9°, 82.D en 83.D, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016, de artikelen 34, 1°, en 35;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het Technisch comité van de toeristische Gidsen, bedoeld in artikel 80.D, 8°, van het Waals Toerismewetboek : 1° de heer Michaël Galland, als gewoon lid;Mevr. Anny Beauprez, als plaatsvervangend lid; 2° de heer David Colling, als gewoon lid;3° de heer Daniel Blondiaux, als gewoon lid;4° de heer Claude Bonnet, als gewoon lid;5° de heer Jean-Claude Eloy, als gewoon lid;6° de heer Alain Dantinne, als gewoon lid;de heer Gabriel Deramaix, als plaatsvervangend lid; 7° de heer Jean-Luc Verboomen, als gewoon lid;8° de heer Olivier Roupin, als gewoon lid;9° Mevr.Florence Peltier, als gewoon lid; 10° Mevr.Karlin Berghmans, als gewoon lid; 11° de heer Mathieu Stassin, als gewoon lid;Mevr. Véronique Debongnie, als plaatsvervangend lid; 12° de heer Philippe Lheureux, als gewoon lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Art. 3.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 september 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^