Besluit Van De Waalse Regering van 28 september 2017
gepubliceerd op 13 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het technisch comité van de toeristische instellingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205174
pub.
13/10/2017
prom.
28/09/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205174

WAALSE OVERHEIDSDIENST


28 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het technisch comité van de toeristische instellingen


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 9°;

Gelet op het Waalse Toerismewetboek, de artikelen 80. D, 7°, 82.D en 83.D, gewijzigd bij het decreet van 10 november 2016, de artikelen 34, 1°, en 35;

Gelet op de oproep tot kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2017;

Op de voordracht van de Minister van Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van het technisch Comité van de toeristische Instellingen, bedoeld in artikel 80.D, 7°, van het Waals Toerismewetboek : - als vertegenwoordiger van de provinciale Federaties voor toerisme : 1° mevr.Sabine Vandermeulen, als gewoon lid; de heer Francis Malacord, als plaatsvervangend lid; - als vertegenwoordiger van de Huizen voor toerisme : 2° mevr.Julie Riesen, als gewoon lid; 3° de heer Alain Petit, als gewoon lid;4° de heer Nicolas Plouvier, als gewoon lid;5° mevr.Christine Charue, als gewoon lid; 6° mevr.Anne Zinnen, als gewoon lid; - als vertegenwoordigers van de VVV's en Diensten voor toerisme: 7° de heer Rodolphe Brohee, als gewoon lid;8° mevr.Karine Bultez, als gewoon lid; 9° mevr.Karin De Wilde, als gewoon lid; 10° de heer Edmond Van Der Meiren, als gewoon lid;11° de heer Luc Deffense, als gewoon lid.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2017.

Art. 3.De Minister van Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 september 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^