Besluit Van De Waalse Regering van 29 januari 2009
gepubliceerd op 04 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200841
pub.
04/03/2009
prom.
29/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud)


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 52 en 53;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten tot rationalisering van de adviesfunctie, inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 29 oktober 1992, het besluit van 19 juli 2007 en het besluit van 31 januari 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 31 januari 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2009;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : - "Raad" : de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" - "Minister" : de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud; - "Bestuur" : het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst; - "Secretariaat" : de met het secretariaat van de Raad belaste instantie.

Art. 2.De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, van het verenigingsleven, van de Adviescommissies of -raden en van het Bestuur. Deze personen moeten onafhankelijkheids- en integriteitsgaranties vertonen en erkende kennis hebben inzake natuurbehoud en bescherming van de biodiversiteit.

De Raad bestaat uit 19 gewone leden en 19 plaatsvervangende leden onder wie : 1. zes gewone leden en zes plaatsvervangende leden uit de Universiteiten, Hogescholen of Onderzoeksinstituten die in het Waalse Gewest actief zijn, waarvan de studie- of onderzoekprogramma's de volgende vakken of gebieden betreffen : - het plantenrijk : 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden; - het dierenrijk : 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden; - de kennis en het beheer van het natuurmilieu : 2 gewone en 2 plaatsvervangende leden. 2. zes gewone en zes plaatsvervangende leden uit de Verbonden, Verenigingen of niet gouvernementele organisaties die het natuurbehoud en de milieubescherming als doel hebben en waarvan de bevoegdheden uitgeoefend op het geheel van het Waalse grondgebied of op een belangrijk deel van dat grondgebied de volgende aspecten of indicatieve thema's betreffen : bescherming van de biodiversiteit, beheer van de beschermde natuurlijke sites, natuurbehoudeducatie, ontwikkeling van de natuurlijke parken, vorming van de natuur-gidsen.3. zes gewone en zes plaatsvervangende leden die de volgende Raden of Commissies vertegenwoordigen : de "Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtverwerkingsnijverheid)";de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad), de "Conseil supérieur wallon de la Pêche " (Waalse Hoge Visraad), de "Conseil supérieur wallon de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation" (Waalse Hoge Raad voor de Landbouw, de Agrovoeding en de Voeding), de "Conseil supérieur wallon de l'Environnement et pour le Développement durable" (Waalse Hoge Raad voor het Leefmilieu en voor de duurzame ontwikkeling) en de "Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne" (Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest). 4. een gewoon en een plaatsvervangend lid dat het bestuur vertegenwoordigt.

Art. 3.Bij elke algehele vernieuwing van de leden van de Raad, gaat het Bestuur tot een oproep tot de kandidaten over. Die oproep wordt in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Waalse Gewest bekendgemaakt. Hij bepaalt met name de toe te kennen mandaten, de voor de indiening van de kandidaturen bepaalde termijn en het adres van ontvangst van de briefwisseling.

Elke instelling of instantie die de voorwaarden van artikel 2 vervult, kan een kandidatuurdossier voorstellen. De individuele kandidaturen zijn niet toegelaten.

Art. 4.De gewone en plaatsvervangende leden van de Raad worden op voorstel van de Minister door de Waalse Regering benoemd. De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden door de Minister benoemd onder de gewone of plaatsvervangende leden.

De Minister kan een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap uitnodigen om de vergaderingen van de Raad bij te wonen zonder stemgerechtigd te zijn. De al dan niet aanwezigheid van die vertegenwoordiger bij de vergaderingen van de Raad mag geen gevolg hebben op de werking van laatstgenoemde, noch op de geldigheid van zijn handelingen.

Art. 5.Tijdens het mandaat kan de Minister een nieuwe Voorzitter en/of een nieuwe Ondervoorzitter aanwijzen onder de gewone of plaatsvervangende leden in functie nadat de post (en) vacant verklaard is (zijn) door de Raad.

De Regering kan nieuwe leden in de loop van hun mandaat benoemen nadat de posten verklaard zijn door de Raad.

In geval van verlies van representativiteit van een lid kan de Minister de betrokkene erom verzoeken ontslag te nemen. De betrokkene en de instelling of instantie die hij vertegenwoordigt, beschikken over dertig dagen om hun uitleg te laten gelden. Na die termijn kan de Minister overgaan tot de vervanging van het lid.

Art. 6.In het kader van zijn werken kan de Raad elke persoon uitnodigen, die hij wil horen en die bijzondere bevoegdheden heeft in verband met het dossier dat hij behandelt. Deze personen mogen niet stemmen.

De Raad kan uit zijn midden commissies voor de studie van specifieke aangelegenheden of werkgroepen om het uitbrengen van de adviezen voor te bereiden, oprichten. Hij kan ook personen die geen lid zijn, uitnodigen om deel te nemen aan de werkzaamheden van deze instanties.

Art. 7.De mandaten toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" worden verlengd tot uiterlijk 31 mei 2009 en eindigen van rechtswege op de dag waarop de leden van de Raad door de Regering aangewezen worden overeenkomstig dit besluit.

Art. 8.Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 oktober 1990 betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature", gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 29 oktober 1992, het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 en het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 wordt opgeheven.

Art. 9.Voor de Raad treden de artikelen 1 en 2 van het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten tot rationalisering van de adviesfunctie in werking tien dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10.De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme is belast met de toepassing van dit besluit.

Namen, 29 januari 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^