Besluit Van De Waalse Regering van 29 maart 2007
gepubliceerd op 06 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201052
pub.
06/04/2007
prom.
29/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MAART 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie)


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 1 september 1980, 19 juli 1983, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993, 21 december 1994, 15 december 1998 en bij koninklijk besluit van 10 april 1995;

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op de artikelen 43 tot 50;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2007 tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie";

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, alsook van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité voor de "Commission wallonne pour l'Energie" is samengesteld als volgt : - voorzitterschap : Francis Ghigny, voorzitter van de "CWaPE"; - plaatsvervangend voorzitter : Jean-Louis Buysse, bestuurder belast met de Directie van de controle op de openbare dienstverplichtingen en de mechanismen ter bevordering van groene elektriciteit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^