Besluit Van De Waalse Regering van 29 maart 2007
gepubliceerd op 27 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201327
pub.
27/04/2007
prom.
29/03/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 MAART 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse huisvestingscode, inzonderheid op artikel 174 van dat Wetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2005 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 16 september 2004 en bij het besluit van de Regering van 15 april 2005;

Gelet op de artikelen 55 tot 58 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van de Waalse huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2007;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) d.d. 19 maart 2007;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi bepaalt dat de opdracht van de bijzondere commissaris een aanvankelijke duur van zes maanden heeft die verlengbaar is;

Gelet op het maatschappelijke doel en de opdrachten van de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC";

Gelet op het verslag uitgebracht door de bijzondere commissaris en op de stand van vordering van de taken vervuld in het kader van zijn opdracht;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2005 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", te Charleroi wordt aangevuld met de volgende bepalingen : « - de nieuwe directeur-beheerder te begeleiden door in zijn opleiding te voorzien; - de oprichting van de toekomstige raad van bestuur van de maatschappij te begeleiden; - een analyse te verrichten i.v.m. de financiële structuur van de maatschappij. »

Art. 2.Overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit verlengt de Regering de opdracht van de heer Patrick Evrard als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne, SC", boulevard Jacques Bertrand 48, 6000 Charleroi, met een nieuwe periode van zes maanden die verlengbaar is.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2007.

Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzondere commissaris.

Namen, 29 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^