Besluit Van De Waalse Regering van 29 mei 2008
gepubliceerd op 06 juni 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008202032
pub.
06/06/2008
prom.
29/05/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 MEI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op de artikelen 5 tot 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 april 2005 en 9 februari 2006;

Overwegende dat voorzien moet worden in de uniformering van de sectoren die niet in aanmerking komen voor het voordeel van de incentives bedoeld in het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, in het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen en in het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 maart en 16 oktober 2007;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 2007;

Gelet op het advies nr. 44.187/2 van de Raad van State, gegeven op 19 maart 2008, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, eerste lid, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen worden de cijfers ",92.53 " tussen de cijfers "92.11" en het woord "en" ingevoegd en worden de woorden "alsook bedrijven voor toeristische bezienswaardigheden" na de woorden "92.332 van de code NACE-BEL" toegevoegd.

Art. 2.Artikel 6, § 1°, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : "met uitsluiting van de installaties en uitrustingen aangebracht op motorvoertuigen met een referentiemassa van 2 610 kg of minder".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende leden : "Voor de uitrustingen bedoeld in het eerste lid, 1° worden de kosten die in aanmerking komen voor het in overeenstemming brengen met de norm "Euro 5" van de voertuigen omschreven in artikel 1 van richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 betreffende de goedkeuring van zware bedrijfsvoertuigen wat hun emissies betreft (Euro IV en V) beperkt tot 4.500 euro per uitrusting, behalve als die kosten dienen voor de aankoop van deeltjesfilters waarmee ze uitgerust worden.

De premie voor het in overeenstemming brengen met de norm "Euro 5" van de voertuigen, zoals bedoeld in het tweede lid, is bestemd voor de kleine en middelgrote ondernemingen die onder de vervoerssector ressorteren. »

Art. 4.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, wordt het percentage "20 %" vervangen door het percentage "30 %";2° in het eerste lid, 2°, wordt het percentage "25 %" vervangen door het percentage "35 %";3° in het eerste lid, 3°, wordt het percentage "30 %" vervangen door het percentage "40 %";4° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 8, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "De percentages bedoeld in het eerste lid, 1° tot 3°, kunnen verhoogd worden met een bonus die berekend wordt als volgt : 1° 5 % indien de grote onderneming gevestigd is in de regio's die het voorwerp zijn van artikel 87, § 3, c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 87, § 3, a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013;2° 10 % indien de grote onderneming gevestigd is in de regio's die het voorwerp zijn van artikel 87, § 3, a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals bepaald bij voornoemd besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006.»

Art. 6.Artikel 8, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.In artikel 9, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en mag het niet hoger zijn dan één miljoen euro per onderneming over een periode van 4 jaar" geschrapt.

Art. 8.In artikel 9, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, en § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het percentage "40 %" vervangen door het percentage "50 %".

Art. 9.In artikel 9, § 1, tweede lid, § 2, tweede lid, en § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en mag het niet hoger zijn dan twee miljoen euro per onderneming over een periode van 4 jaar" geschrapt.

Art. 10.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een § 4, luidend als volgt : " § 4. De percentages bedoeld in § 1, tweede lid, § 2, tweede lid, en § 3, tweede lid, kunnen verhoogd worden met een bonus die berekend wordt als volgt : 1° 5 % indien de grote onderneming gevestigd is in de regio's die het voorwerp zijn van artikel 87, § 3, c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 87, § 3, a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de maximumbedragen vastgesteld bij de richtlijnen betreffende de regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013; 2° 10 % indien de grote onderneming gevestigd is in de regio's die het voorwerp zijn van artikel 87, § 3, a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zoals bepaald bij voornoemd besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006."

Art. 11.De artikelen 2 en 3 treden in werking op 1 juni 2007.

Art. 12.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 mei 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^