Besluit Van De Waalse Regering van 29 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Chemin de l'Inquiétude » in Bergen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012027182
pub.
12/12/2012
prom.
29/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Chemin de l'Inquiétude » in Bergen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de « SPAQuE » worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE op 13 juli 2007, verlengd op 4 oktober 2012 voor een periode van zes maanden van 1 januari tot 30 juni 2013;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot goedkeuring van de lijst van verontreinigde sites van het Marshall-Plan 2.groen, waaronder de sites die het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering;

Overwegende dat de site « Ateliers SNCB » in Bergen deel uitmaakt van de 7 sites die op 23 december 2010 definitief werden vastgelegd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2011 waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Atelier SNCB » in Bergen;

Gelet op de beslissing van de administratie van 13 september 2011 tot goedkeuring onder voorwaarden van het saneringsproject uitgevoerd door de erkende deskundige ACENIS en dat in het stelsel van artikel 92bis van het decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer wordt ingediend door de « Société wallonne du Logement » (Waalse Huisvestingsmaatschappij) - afgekort « S.W.L. » - waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 6000 Charleroi, rue de l'Ecluse, 21, met betrekking tot de site « Chemin de l'Inquiétude » te Bergen, gekadastreerd als volgt : BERGEN 2e afdeling, sectie A, nr. 249/24 B, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

Overwegende dat er werd vastgesteld dat de S.W.L. de verplichtingen die voortvloeien uit de bovenbedoelde beslissing van de administratie van 13 september 2011 niet nakwam;

Overwegende bijgevolg dat op 10 mei 2012 een ingebrekestelling is gericht aan de « S.W.L. », die eigenaar van de site en houder van de afvalstoffen is;

Overwegende dat de « S.W.L. », in haar antwoord van 23 mei 2012, verklaard heeft de beslissing van de administratie van 13 september 2011 niet te kunnen uitvoeren om financiële redenen;

Overwegende dat de « S.W.L. » in haar antwoord laat weten dat het beter is dat de « SPAQuE » met de saneringswerken belast wordt;

Overwegende dat de aan de « S.W.L. » toebehorende site de facto een uitbreiding van de interventieomtrek van de SPAQuE betekent op de naburige site « Ateliers SNCB »;

Overwegende dat de onderzoeken van de SPAQuE op de site « Ateliers SNCB » gewezen hebben op de aanwezigheid van een vervuiling met, met name, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en olie;

Overwegende dat het onderzoek uitgevoerd door de ACENIS erkende deskundige op de site « Chemin de l'Inquiétude » gelegen te Bergen op dezelfde soort vervuiling gewezen heeft en dat deze site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en de gezondheid van de mens waarbij prioritair opgetreden moet worden;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst oplegt om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering, in functie van de inertie van de « S.W.L. » en overeenkomstig artikel 43, § 1, derde lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, bijgevolg de « SPAQuE » wil belasten met een spoedige uitvoering van de beslissing houdende goedkeuring van het saneringsproject van de site;

Overwegende dat de termijnen voor de uitvoering van de in artikel 3, § 1, vermelde werken, de facto overschreden zijn, dat deze termijnen dan ook aangepast moeten worden;

Gelet op de gewestelijke beleidsverklaring, inzonderheid op het hoofdstuk « préserver les sols et amplifier la réhabilitation et la reconversion des sols pollués », Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee de saneringshandelingen en -werken uit te voeren op de site « Chemin de l'Inquiétude » gelegen op de gemeente Bergen overeenkomstig de beslissing van de administratie opgenomen in de bijlage 1 bij dit besluit, met name op het perceel gelegen binnen de rode rand van het plan aangegeven op de bij dit besluit gevoegde bijlage 2, onverminderd de andere bepalingen van dit besluit.

Art. 2.De werken starten binnen drie maanden na kennisgeving van dit besluit en worden voltooid binnen zes maanden te rekenen vanaf het begin van de handelingen.

Art. 3.De « SPAQuE » kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en weer geïntegreerd is in zijn al dan niet bebouwde omgeving.

Art. 4.§ 1. Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie. § 2. Voor de werken bedoeld in artikel 2 die nodig zijn voor de reconversie van de site, waaronder met name de uiteindelijke heraanleg en de volledige wederopname ervan in zijn al dan niet bebouwde omgeving, handelt de SPAQuE in overleg met de plaatselijke overheden.

Namen, 29 november 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Tabel van de innemingen - Bergen - Afdeling Bergen 2

Nr.

Kadaster

Eigenaars

Aard

Oppervlakte

Afd.

ha

a

ca

1

A

249/24B

« Société wallonne du Logement », rue de l'Ecluse 21, te 6000 Charleroi

2

12

10


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2012 waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Chemin de l'Inquiétude » in Bergen.

Namen, 29 november 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^