Besluit Van De Waalse Regering van 29 oktober 2015
gepubliceerd op 12 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling va

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205113
pub.
12/11/2015
prom.
29/10/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205113

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 OKTOBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.5 tot D.15, D.17, § 1, tweede lid, D. 127, § 1, 3°, D.219 tot D.222, D. 242, D.243, D.246 en D. 247;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 16 juli 2015;

Gelet op het rapport van 16 juli 2015, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 58.153/4 van de Raad van State, gegeven op 5 oktober 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° promotor: de rechtspersonen bedoeld in artikel D.219, eerste lid, van het Waalse Landbouwwetboek, de overheden zoals de gemeenten of de provincies, de landbouwcoöperatieven waarvan het voornaamste maatschappelijk doel bestaat uit de bevordering of de valorisatie van de landbouwproducten;"; 2° het artikel wordt aangevuld met de leden 5°, 6° en 7°, luidend als volgt : "5° adviseur: persoon bij wie de landbouwer terecht kan, die in het bezit is van de vaardigheden en de minimumervaring en die de promotor kiest om hem van advies te voorzien bij de verwezenlijking van het dossier van projectenoproep of bij de uitvoering van het project;6° Minister : de Minister bevoegd voor Landbouw;7° minimisplafond het maximum bedrag van de minimis-steun toegekend door het Waalse Gewest overeenkomstig deze tekst met inachtneming van artikel 3, § 2, van Verordening (EG) nr.1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de uitvoering van de artikelen 107 en 108 van het EG-Verdrag inzake de de minimis-regeling.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.De toelage wordt verleend in de vorm van een kapitaalsubsidie."; 2° paragraaf 3, van artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: § 3.Het subsidiepercentage wordt met een bonus verhoogd wanneer het project van doorgangsgebouw gebruikt wordt voor landbouwdoeleinden : gelegen is in één van de vrije zones bedoeld in artikel 38 van het programmadecreet van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 23/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200752 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië sluiten betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië of in een gebied met natuurlijke beperkingen omschreven in het ministerieel besluit van 24 september 2015 overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen; 2° door minstens 6 landbouwers wordt gebruikt;3° onder de controle is van een certificerende instelling die erkend is in het kader van een gewestelijk stelsel inzake gedifferentieerde kwaliteit of in het kader van een Europees kwaliteitssysteem; 4° door 40 percent van de landbouwers wordt gesteund die niet ouder zijn dan 40 jaar op het ogenblik van de indiening van het project.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het woord "1°" opgeheven;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.He kapitaalsubsidie is gelijk aan 60 percent van het investeringsbedrag zowel voor de roerende als voor de onroerende investeringen.

Dat percentage wordt met een bonus van 15 percent verhoogd, wanneer het project van doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden één van de in artikel 2, § 3, bedoelde kenmerken vertoont.

Het percentage mag niet met meer dan twee bonussen verhoogd worden.

De jaarlijkse schijven die voor een investering toegekend worden, mogen niet hoger zijn dan vijftien. 3° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art.4. In afwijking van artikel 3, voor de overheden, is het kapitaalsubsidie bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, gelijk aan 80 percent van het investeringsbedrag zowel voor de roerende als voor de onroerende investeringen.

Dat percentage wordt met een bonus van 15 percent verhoogd, wanneer het project van doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden een bovengemeentelijk karakter vertoont.

De in artikel 2, § 2, 1°, bedoelde kapitaalsubsidie wordt in jaarlijkse schijven betaald die worden bepaald om een plafond van 500.000 euro steun niet de overschrijden zonder het minimisplafond te overschrijden. De jaarlijkse schijven die voor een investering toegekend worden, is niet hoger dan vijftien. ».

Art. 5.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : "De kost van de garantie in subsidie-equivalent, toegevoegd aan het bedrag van de toegekende steun mag het minimisplafond niet overschrijden.".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door een lid, luidend als volgt : "De Minister bepaalt de prioriteiten en de praktische modaliteiten van elke oproep.".

Art. 7.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 7/1, luidend als volgt : "

Art. 7/1.Het dossier van de projectenoproep kan door de promotor worden uitgevoerd met behulp van een adviseur die verplicht is het plan mede te ondertekenen in dit geval.".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van twee maanden" vervangen door de woorden "zoals bedoeld in de projectenoproep en" en worden de woorden "de projectenoproep" vervangen door de woorden "de oproep ervan"; 2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de woorden "in de zin van artikel D.15 van het Waalse Landbouwwetboek"; 3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 4° opgeheven;4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 5° aangevuld met de woorden "en de minimale duur van de verhuur";5° in paragraaf 2, tweede lid, 7°, worden de woorden "het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector" vervangen door de woorden "het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2008 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector".

Art. 9.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "werk" opgeheven; 2° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met de zin "Deze termijn bedraagt hoogstens vijf dagen vanaf de ontvangst van de informatie."; 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "twee maanden" vervangen door de woorden "een maand".

Art. 10.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de punten 5° en 6° worden opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "één maand" vervangen door de woorden "vijftien dagen";3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "in artikel 113 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 22/07/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010027184 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en ope sluiten houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken" vervangen door de woorden "in de projectenoproep".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt na artikel 13 een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, bevattende de artikelen 13/1 tot 13/4, luidend als volgt : "Hoofdstuk 1/1. Begeleiding voor de voorbereiding en de uitvoering van het project van doorgangsgebouw gebruikt voor landbouwdoeleinden. "

Art. 13/1.De promotor kan beroep doen op een adviseur om hem raad te geven in zijn project van ontwikkeling of oprichting en zich ertoe verbinden raadgevingen bij een adviseur in te winnen voor een minimale duur van drie jaar.".

Art. 13/2.De promotor kan een beroep doen op verschillende adviseurs voor het opstellen en voor de uitvoering van het project. Wanneer verschillende adviseurs bijdragen tot het opstellen van een project, worden hun namen en specifieke bijdragen vermeld in het ingediend project.

Art. 13/3.Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen en wanneer de projectenoproep het voorziet, kan een gewestelijke steun om het beroep op een adviseur voor de uitwerking en de opvolging van het project te dekken, worden toegekend voor maximum 10.000 euro.

Om voor deze steun in aanmerking te komen, moet de promotor een specifieke aanvraag indienen volgens de modaliteiten en de termijnen bedoeld in de projectenoproep.

Alleen de haalbare projecten die bij het gebruik van het doorgangsgebouw minstens drie landbouwers als natuurlijke persoon betrekken, komen in aanmerking voor de steun.

Het haalbaar karakter van het project wordt door de administratie beoordeeld op basis van de informatie verstrekt in de steunaanvraag.

Kunnen alleen in aanmerking komen voor de steun, de projecten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een steunaanvraag voor de uitwerking en de opvolging en de indiening van een volledig dossier overeenkomstig de modaliteiten van artikel 8, ongeacht de eindbeslissing om het project al dan niet te selecteren.

De steun wordt uitbetaald onder de vorm van een voorschot van 10.000 euro dat binnen de vijf jaar na onderzoek van het volledige dossier ontvangen door de administratie moet worden gerechtvaardigd door betalingsbewijzen van erelonen aan de adviseur en bijkomende kosten.

Deze steun wordt geboekt in het plafond van de minimis-steun.

Art.13/4. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen en wanneer de projectenoproep het voorziet, kan een gewestelijke steun worden toegekend om de werkingskosten van het project voor de vijf eerste jaren te financieren voor elke promotor, behalve de overheden.

Deze steun vertegenwoordigt tien percent per jaar van de in aanmerking komende investeringen gedurende de vijf eerste jaren.

Deze forfaitaire steun wordt jaarlijks uitbetaald op basis van de in aanmerking komende investeringen die het voorafgaande jaar in de boekhouding van de promotor worden geregistreerd.

Deze steun wordt geboekt in het plafond van de minimis. ».

Art. 12.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3 luidend als volgt : " § 3. Wanneer dit artikel wordt toegepast gaat de administratie over tot de evenredige invordering van de toegekende bedragen rekening houdend met de ernst, de hardnekkigheid en de omvang van de vastgestelde tekortkoming of van de niet nageleefde voorwaarde.

Art. 13.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "niet korter dan zes maanden, nog hoger dan vijf jaar mag zijn" vervangen door de woorden "niet korter dan de duur bedoeld in het huishoudelijk reglement mag zijn;"; 2° tussen de leden 1 en 2 wordt een lid ingevoegd, luidend als volgt : "Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, bevatten de jaarlijkse nettolasten van het beheer van het gebouw, enerzijds de kosten i.v.m. de uitbating van het gebouw zoals de verwarming, de elektriciteit, de verzekeringen, de gewone onderhoudswerken, de fiscaal niet-aftrekbare kosten, de belastingen en of de voorheffingen en, anderzijds, de arbeidskosten die nodig zijn voor dit beheer zoals de lasten i.v.m. het administratief personeel.".

Art. 14.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 16/1, luidend als volgt : "

Art. 16/1.Overeenkomstig artikel D.17 van het Waalse Landbouwwetboek, beschikt de producent over een termijn van twintig dagen om een beroep in te dienen bij de Minister.".

Art. 15.Dit besluit is van toepassing op alle lopende procedures van projectenoproep.

Art. 16.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 oktober 2015.

De Minister-Predident, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^