Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2008
gepubliceerd op 21 mei 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "SAFEA", te La

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008201747
pub.
21/05/2008
prom.
30/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


30 APRIL 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "SAFEA", te La Louvière


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2005;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008 tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de SPAQuE zijn vastgelegd;

Gelet op het geactualiseerde toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen door het Waalse Parlement op 17 april 2002, inzonderheid op punt nr. 6, waarin de rol van de "SPAQuE" inzake verontreinigde bodems nader bepaald wordt;

Gelet op het dienstencontract gesloten op 13 juli 2007 door de Waalse Regering en de "SPAQuE";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 24 juli 2003 tot goedkeuring van de overeenkomst nr. 4 inzake verwante gemachtigde opdracht betreffende de opdrachten tot herstel van afgedankte bedrijfsruimten en stortplaatsen in het kader van de FEDER-fondsen, gesloten tussen het Waalse Gewest en de "SPAQuE";

Gelet op de overgangsbepalingen van het dienstencontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007, waarin voorzien wordt dat de overeenkomsten inzake verwante opdrachten ad hoc (niet vervallen overeenkomsten en aanhangsels met de nummers 1 tot 8) van kracht blijven;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot goedkeuring van de projectfiche van de site "SAFEA", te La Louvière;

Overwegende dat de tussen het Waalse Gewest en de SPAQuE gesloten overeenkomst nr. 4 inzake verwante gemachtigde opdracht betreffende de opdrachten tot herstel van afgedankte bedrijfsruimten en stortplaatsen in het kader van de FEDER-fondsen in werking getreden is op 1 januari 2002;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot goedkeuring van de oprichting van de "Société wallone de financement alternatif" (Waalse maatschappij voor alternatieve financiering), afgekort : SOWAFINAL, met het oog op de sanering van afgedankte bedrijfsruimtes, alsook op de uitrusting van ontsluitingsgebieden voor economische bedrijvigheid en van de havengebieden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 waarbij een gemachtigde opdracht aan SOWAFINAL toegewezen wordt voor de tenuitvoerlegging van de alternatieve financiering van het saneringsprogramma voor de verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 9 februari 2006 tot goedkeuring van de definitieve lijst (plus de desbetreffende voorbegrotingen) van 15 verontreinigde afgedankte bedrijfsruimtes bedoeld in het plan van de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië (hoofdlijn 2.6);

Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (tweede kamer) van 7 september 2004 in de zaak C-1/03 (verzoek om een prejudiciële beslissing van het hof van beroep te Brussel) : strafrechtspleging tegen Paul Van de Walle e.v. en Texaco Belgium SA;

Overwegende dat de omtrek voor de sanering van de site "SAFEA", te La Louvière uitgebreid moet worden tot de percelen betrokken bij de vestiging van uitrustingen die voor de sanering nodig zijn, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "SAFEA", te La Louvière, wordt aangevuld als volgt : "133B2, 133A2, 140/2C11 en 140/2T10." Namen, 30 april 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^